Dra­zí přá­te­lé!

Jak jsme se do­zvě­dě­li nejen ze sdě­lo­va­cích pro­střed­ků, ale pří­mo od po­sti­že­ných, bou­ře s krou­pa­mi i s tor­ná­dem se ve čtvr­tek ve­čer pro­hna­la pře­de­vším na Břec­lav­sku a Ho­do­nín­sku. Za­ne­cha­la ško­dy na do­mech, au­tech i ze­le­ni. Mno­zí z Vás se hlá­sí, že by rádi po­moh­li.

Pro po­moc po­sti­že­ným v rám­ci Díla Ma­rii­na je mož­no po­u­žít stej­ný účet a va­ri­a­bil­ní sym­bol jako u sbír­ky pro za­sa­že­né co­vi­dem-19, tj. čís­lo účtu: 474026843 / 0300, va­ri­a­bil­ní sym­bol: 557, po­znám­ka pro pří­jem­ce: Mo­ra­va.

Pří­pad­ně lze při­spět pro­střed­nic­tvím sbír­ky vy­hlá­še­né pro ten­to účel Diecéz­ní cha­ri­tou Brno:
čís­lo účtu: 4211325188 / 6800, va­ri­a­bil­ní sym­bol: 2002

Za vaší po­moc dě­ku­je­me!

Mi­cha­e­la Ha­ran­to­vá a Jir­ka Kra­to­chvíl

Baví mě lidi pro­po­jo­vat

Baví mě lidi pro­po­jo­vat

Ještě před třemi měsíci konstruoval 3D tiskárny v pražských Holešovicích, teď je Josef Zvoníček koordinátorem česko-slovenské větve Františkovy ekonomiky (FE), iniciativy založené papežem Františkem, jejímž cílem je vrátit zpět do středu ekonomického uvažování péči o...

Je­den z uz­lí­ků sítě – z Rus­ka na Ukra­ji­nu

Je­den z uz­lí­ků sítě – z Rus­ka na Ukra­ji­nu

Sedím s Donatellou Rafanelli, Italkou z kyjevského fokoláre, u přehrady Kráľová u Galanty na Slovensku. Přijela sem spolu s celým svým fokoláre na setkání fokolarínek a fokolarínů „fialové zóny“, kam patří země od České republiky po Rusko, od Litvy až na jih po Bosnu...

Ote­vře­nost pro nové

Ote­vře­nost pro nové

V Novém městě jsme se Františkem Slavíčkem setkali například prostřednictvím článků o jeho působení v Kamerunu. Členové Hnutí fokoláre ho znají jako fokolarína, který je zodpovědný za mužské fokoláre v Praze. Farníci z Čakovic, Vinoře a Satalic jako kněze, který se...

Pin It on Pinterest

Share This