Zve­me Vás na červ­no­vou on-line dis­ku­zi v rám­ci Fran­tiš­ko­vy eko­no­mi­ky – na téma Dob­ré skut­ky pro kli­ma – moje uh­lí­ko­vá sto­pa.

Jaká je moje uh­lí­ko­vá sto­pa? Jak ji mohu ovliv­nit? Jak mohu kom­pen­zo­vat naše “pro­hřeš­ky” pro­ti kli­ma­tu – např. let na do­vo­le­nou dob­rým skut­kem pro kli­ma?

Hos­tem červ­no­vé dis­ku­ze bude Ma­rek Kr­čál, je­hož vel­kým ko­níč­kem jsou otáz­ky ochra­ny kli­ma­tu, jako osob­ní uh­lí­ko­vá sto­pa, tech­no­lo­gie a eko­no­mie de­kar­bo­ni­za­ce. Ma­rek pů­so­bí v šir­ším týmu faktaoklimatu.cz usi­lu­jí­cím o kul­ti­va­ci ve­řej­né de­ba­ty o změ­ně kli­ma­tu.

Dis­ku­ze jsou vždy dru­hé úte­rý v mě­sí­ci od 19. ho­din.
Re­gis­truj­te se zde: https://forms.gle/6rmsJWgBjqFDp2qDA

Pin It on Pinterest

Share This