Zve­me Vás na dub­no­vou on-line dis­ku­zi v rám­ci Fran­tiš­ko­vy eko­no­mi­ky – na téma Zdra­vé vzta­hy a loc­kdown – jde to?

Jak pe­čo­vat o naše vzta­hy na ho­me­o­f­fi­ce? Jak uhá­jit, aby byl do­mov do­mo­vem a ne mís­tem pl­ným po­vin­nos­tí?

S psy­cho­te­ra­pe­u­t­kou Ing. Mgr. Ma­rií No­vá­ko­vou bu­de­me dis­ku­to­vat o tom, jak udr­žet fun­gu­jí­cí ro­di­nu i fir­mu/​za­měst­ná­ní bě­hem této vel­mi ná­roč­né doby, jak ne­vy­ho­řet. Do­tkne­me se i vý­cho­vy – jaké hod­no­ty pře­dá­vá­me?

Více o Ma­rii No­vá­ko­vé zde: https://marienovakova.cz/

Dis­ku­ze jsou vždy dru­hé úte­rý v mě­sí­ci od 19. ho­din.

Re­gis­truj­te se do 12. 4. 2021 zde: https://forms.gle/W6tZND6nTBi2YmqZA

Pin It on Pinterest

Share This