Zve­me Vás na květ­no­vou on-line dis­ku­zi v rám­ci Fran­tiš­ko­vy eko­no­mi­ky – na téma Po­čuj­me vo­la­nie Zeme a chu­dob­ných.

Je­den z per­ma­kul­tur­ních prin­ci­pů říká: Žij na okra­ji, je tam více ži­vo­ta. Ne­při­po­mí­ná nám to však i evan­ge­li­um či pa­pež Fran­ti­šek, když nás po­sí­lá na pe­ri­fe­rie?

S hos­tem Iva­nou Né­me­to­vou, kte­rá nyní roz­ví­jí ini­ci­a­ti­vu Křes­ťa­né na ven­ko­vě (https://krestannavidieku.sk) bu­de­me dis­ku­to­vat o tom, co nás může per­ma­kul­tu­ra na­u­čit o chudých? A co nás mo­hou na­u­čit chu­dí o pří­ro­dě?
Kte­ré per­ma­kul­tur­ní prin­ci­py sa dají vy­u­žít při prá­ci s Romy?
A kdo vlast­ně Ro­mo­vé jsou?

Dis­ku­ze jsou vždy dru­hé úte­rý v mě­sí­ci od 19. ho­din.

Re­gis­truj­te se zde: https://forms.gle/6rmsJWgBjqFDp2qDA

Pin It on Pinterest

Share This