Zve­me Vás na se­tká­ní Fran­tiš­ko­vy eko­no­mi­ky a eko­no­mi­ky spo­le­čen­ství. Po dlou­hé době se chce­me osob­ně se­tkat, dát pro­stor sdí­le­ní a ne­chat se in­spi­ro­vat slo­vy pa­pe­že Fran­tiš­ka, kte­rá za­zní na ce­lo­svě­to­vém se­tká­ní 2.10. on-line https://francescoeconomy.org/event2021/.

Bě­hem worksho­pu se chce­me za­bý­vat tím, jaké vý­zvy Fran­tiš­ko­va eko­no­mi­ka před­klá­dá nám v ČR? Jak chce­me roz­ví­jet myš­len­ky Fran­tiš­ko­vy eko­no­mi­ky?

KDY: 22.- 23. říj­na 2021

KDE: Cen­t­rum Ma­ri­a­po­li, Pra­ha Vi­noř

Františkova ekonomika pozvánka

Pin It on Pinterest

Share This