Zve­me Vás na se­tká­ní Fran­tiš­ko­vy eko­no­mi­ky v září 2022. Mla­dí lidé z ce­lé­ho svě­ta chtě­jí hle­dat ře­še­ní, dis­ku­to­vat a in­spi­ro­vat se, jak může vy­pa­dat eko­no­mi­ka zítř­ka, kte­rá ni­ko­ho ne­vy­lu­ču­je, na­o­pak o všech­ny pe­ču­je! Bu­de­me rádi za sdí­le­ní po­zván­ky těm, kte­ří by o to moh­li mít zá­jem.

Při­hláš­ka: https://francescoeconomy.org/event-2022/

Dej nám vě­dět, že je­deš: https://forms.gle/NJcnSCmwVwD4S4ha8

Za­poj se: https://forms.gle/ZM6ueTVda58Ny7CQ9

PS. Zá­ro­veň hle­dá­me ně­ko­ho na po­moc se so­ci­ál­ní­mi sí­tě­mi a tvor­bou ob­sa­hu Fran­tiš­ko­vy eko­no­mi­ky v ČR. Kdy­bys­te o ně­kom vě­dě­li, na­piš­te.

fe wanted

Pin It on Pinterest

Share This