Foto: Ma­rek Tri­zuljak

V přípravě na Slavnost Seslání Ducha Svatého přinášíme pro inspiraci modlitbu Chiary Lubichové

Ó, Du­chu Sva­tý,

jak moc bychom ti měli dě­ko­vat a jak málo to dě­lá­me! Je nám útě­chou, že jsi jed­no s Je­ží­šem a s Ot­cem, k nimž se část ob­ra­cí, ale to nás ne­o­mlou­vá. Chce­me být s te­bou… „předob­rý Utě­ši­te­li, něž­ný duší pří­te­li, ty, kte­rý ob­čer­stvu­ješ duši“.

Ty jsi svět­lo, ra­dost, krá­sa. Ty str­hu­ješ duše, za­pa­lu­ješ srd­ce, po­má­háš vy­tvá­řet hlu­bo­ké a roz­hod­né myš­len­ky po­bí­ze­jí­cí ke sva­tos­ti s ne­če­ka­ný­mi osob­ní­mi zá­vaz­ky.

Ty způ­so­bu­ješ to, co by nás ani mno­há ká­zá­ní ne­na­u­či­la. Ty po­svě­cu­ješ. Du­chu Sva­tý, jsi vel­mi jem­ný a zá­ro­veň na­lé­ha­vý a ne­za­dr­ži­tel­ný. Va­neš jako leh­ký vá­nek, jejž je scho­pen za­slech­nout a po­cí­tit jen má­lo­kdo. Shléd­ni na naši hru­bost a ne­o­te­sa­nost a učiň z nás své cti­te­le.

Dej, abychom tě kaž­dý den vzý­va­li, dě­ko­va­li ti, kla­ně­li se ti, mi­lo­va­li tě a žili jako tví vy­tr­va­lí učed­ní­ci. Pro­sí­me tě o tuto mi­lost.

Ob­klop nás svým vel­kým svět­lem lás­ky pře­de­vším ve chví­li nej­hlub­ší tmy, kdy se uza­vře po­hled na ten­to ži­vot, aby se roz­ší­řil na po­hled do věč­nos­ti.

Chiara Lubichová
26. květen 2020

Vánoce 2022

Vánoce 2022

Drazí, přejeme vám pokojné Vánoce,které znovu zjeví našim srdcím neuvěřitelné Boží tajemství.Bůh nás miluje! Spojeni v Jeho lásce! Jaroslava Malíková a Jiří Kratochvílza Hnutí Fokoláre v České republice   "Myslím, že Vánoce nám nikdy nemohou zevšednět.Jsou...

Velikonoce 2022

Velikonoce 2022

Drazí, jménem Díla Mariina – Hnutí Fokolále Vám všem přejeme Velikonoce plné naděje, radosti a světla! Jaroslava Malíková a Jiří Kratochvíl

Pin It on Pinterest

Share This