Foto: Ma­rek Tri­zuljak

V přípravě na Slavnost Seslání Ducha Svatého přinášíme pro inspiraci modlitbu Chiary Lubichové

Ó, Du­chu Sva­tý,

jak moc bychom ti měli dě­ko­vat a jak málo to dě­lá­me! Je nám útě­chou, že jsi jed­no s Je­ží­šem a s Ot­cem, k nimž se část ob­ra­cí, ale to nás ne­o­mlou­vá. Chce­me být s te­bou… „předob­rý Utě­ši­te­li, něž­ný duší pří­te­li, ty, kte­rý ob­čer­stvu­ješ duši“.

Ty jsi svět­lo, ra­dost, krá­sa. Ty str­hu­ješ duše, za­pa­lu­ješ srd­ce, po­má­háš vy­tvá­řet hlu­bo­ké a roz­hod­né myš­len­ky po­bí­ze­jí­cí ke sva­tos­ti s ne­če­ka­ný­mi osob­ní­mi zá­vaz­ky.

Ty způ­so­bu­ješ to, co by nás ani mno­há ká­zá­ní ne­na­u­či­la. Ty po­svě­cu­ješ. Du­chu Sva­tý, jsi vel­mi jem­ný a zá­ro­veň na­lé­ha­vý a ne­za­dr­ži­tel­ný. Va­neš jako leh­ký vá­nek, jejž je scho­pen za­slech­nout a po­cí­tit jen má­lo­kdo. Shléd­ni na naši hru­bost a ne­o­te­sa­nost a učiň z nás své cti­te­le.

Dej, abychom tě kaž­dý den vzý­va­li, dě­ko­va­li ti, kla­ně­li se ti, mi­lo­va­li tě a žili jako tví vy­tr­va­lí učed­ní­ci. Pro­sí­me tě o tuto mi­lost.

Ob­klop nás svým vel­kým svět­lem lás­ky pře­de­vším ve chví­li nej­hlub­ší tmy, kdy se uza­vře po­hled na ten­to ži­vot, aby se roz­ší­řil na po­hled do věč­nos­ti.

Chiara Lubichová
26. květen 2020

Modlitba za mír zaznívající ze synody

Modlitba za mír zaznívající ze synody

Foto: Pixabay V době, kdy pokračují zasedání biskupské synody, zaznívá především volání po ukončení nepřátelství ve Svaté zemi. Zvláště významný byl příspěvek Margaret Karramové, prezidentky Hnutí fokoláre.   „Pane, prosíme tě za Svatou zemi, za národy Izraele a...

Vánoce 2022

Vánoce 2022

Drazí, přejeme vám pokojné Vánoce,které znovu zjeví našim srdcím neuvěřitelné Boží tajemství.Bůh nás miluje! Spojeni v Jeho lásce! Jaroslava Malíková a Jiří Kratochvílza Hnutí Fokoláre v České republice   "Myslím, že Vánoce nám nikdy nemohou zevšednět.Jsou...

Pin It on Pinterest

Share This