Foto: Ma­rek Tri­zuljak

V přípravě na Slavnost Seslání Ducha Svatého přinášíme pro inspiraci modlitbu Chiary Lubichové

Ó, Du­chu Sva­tý,

jak moc bychom ti měli dě­ko­vat a jak málo to dě­lá­me! Je nám útě­chou, že jsi jed­no s Je­ží­šem a s Ot­cem, k nimž se část ob­ra­cí, ale to nás ne­o­mlou­vá. Chce­me být s te­bou… „předob­rý Utě­ši­te­li, něž­ný duší pří­te­li, ty, kte­rý ob­čer­stvu­ješ duši“.

Ty jsi svět­lo, ra­dost, krá­sa. Ty str­hu­ješ duše, za­pa­lu­ješ srd­ce, po­má­háš vy­tvá­řet hlu­bo­ké a roz­hod­né myš­len­ky po­bí­ze­jí­cí ke sva­tos­ti s ne­če­ka­ný­mi osob­ní­mi zá­vaz­ky.

Ty způ­so­bu­ješ to, co by nás ani mno­há ká­zá­ní ne­na­u­či­la. Ty po­svě­cu­ješ. Du­chu Sva­tý, jsi vel­mi jem­ný a zá­ro­veň na­lé­ha­vý a ne­za­dr­ži­tel­ný. Va­neš jako leh­ký vá­nek, jejž je scho­pen za­slech­nout a po­cí­tit jen má­lo­kdo. Shléd­ni na naši hru­bost a ne­o­te­sa­nost a učiň z nás své cti­te­le.

Dej, abychom tě kaž­dý den vzý­va­li, dě­ko­va­li ti, kla­ně­li se ti, mi­lo­va­li tě a žili jako tví vy­tr­va­lí učed­ní­ci. Pro­sí­me tě o tuto mi­lost.

Ob­klop nás svým vel­kým svět­lem lás­ky pře­de­vším ve chví­li nej­hlub­ší tmy, kdy se uza­vře po­hled na ten­to ži­vot, aby se roz­ší­řil na po­hled do věč­nos­ti.

Chiara Lubichová
26. květen 2020

Velikonoce 2022

Velikonoce 2022

Drazí, jménem Díla Mariina – Hnutí Fokolále Vám všem přejeme Velikonoce plné naděje, radosti a světla! Jaroslava Malíková a Jiří Kratochvíl

Mod­lit­ba za mír na ce­lém svě­tě

Mod­lit­ba za mír na ce­lém svě­tě

V pá­tek 25. břez­na za­svě­tí pa­pež Fran­ti­šek bě­hem ka­jíc­né li­tur­gie Rus­ko a Ukra­ji­nu Ne­po­sk­vr­ně­né­mu Srd­ci Pan­ny Ma­rie. Mezi mod­lit­ba­mi za mír, kte­ré v tom­to ob­do­bí stou­pa­jí k nebi, za­zně­la i mod­lit­ba Mar­ga­ret Karra­mo­vé,...

Ně­ko­lik po­zná­mek k Ukra­ji­ně

Ně­ko­lik po­zná­mek k Ukra­ji­ně

Pavel Fischer, senátor a předseda senátního Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Ve chví­li, když píši ten­to text, má Ukra­ji­na za se­bou dva­cet dnů ne­o­spra­ve­dl­ni­tel­né rus­ké agre­se. Rus­ká ar­má­da se zvlášt­ní zvrá­ce­nos­tí úto­čí na obyt­né...

Pin It on Pinterest

Share This