Tý­den „Lauda­to si’’“ – 5 let od vy­dá­ní en­cykli­ky pa­pe­že Fran­tiš­ka  Tisíce věřících se zapojilo skrze různé interaktivní a formační semináře online do týdne, zaměřeného na „péči o společný domov“.  Týden vyhlásil papež František a jeho organizace je v režii Dikasteria pro integrální lidský rozvoj ve spolupráci s několika katolickými skupinami. 

lsw english

Tý­den u pří­le­ži­tos­ti 5. vý­ro­čí vy­dá­ní en­cykli­ky pa­pe­že Fran­tiš­ka Lauda­to Si’ pro­bí­hal od 16. do 24. květ­na pod ná­zvem: „Vše je propojené“. Ak­tiv­ně se za­po­ji­la různá usku­pe­ní: diecé­ze, far­nos­ti, hnu­tí, aso­ci­a­ce, in­sti­tu­ce, aby se hlou­bě­ji vě­no­va­ly otáz­ce ochra­ny pří­ro­dy a pod­po­ry in­te­grál­ní eko­lo­gie.  Mezi spo­lupo­řa­da­te­li je také hnu­tí„ Global Catholic Climate Movement“, kte­ré sdru­žu­je více než 900 ka­to­lic­kých or­ga­ni­za­cí po ce­lém svě­tě, ke kte­rým pat­ří i Hnu­tí fo­ko­lá­re. Bě­hem týd­ne pro­běh­lo mno­ho ini­ci­a­tiv on­li­ne, kte­ré se vě­no­va­ly té­ma­tům ob­sa­že­ným v en­cyk­li­ce Lauda­to si. Dne 24. květ­na byl tý­den ukon­čen spo­leč­nou mod­lit­bou ve 12 ho­din.

Společná modlitba 2020

V mě­sí­ci břez­nu za­slal pa­pež vi­deo po­sel­ství, ve kte­rém po­vzbu­zu­je vě­ří­cí, aby se za­po­ji­li do ochra­ny na­še­ho spo­leč­né­ho domu. Spo­leč­ně, či­nem i ví­rou, mů­že­me při­spět k vy­ře­še­ní eko­lo­gic­ké kri­ze. Pa­pež říká: „Jaký svět chce­me pře­ne­chat těm, kdo při­jdou po nás, dě­tem? Zno­vu na­lé­ha­vě vy­zý­vám, abychom na tuto eko­lo­gic­kou kri­zi re­a­go­va­li. Ná­řek země a ná­řek chudých už ne­mů­že dále če­kat. Za­čně­me pe­čo­vat o pří­ro­du, dar na­še­ho dob­ré­ho Boha Stvo­ři­te­le.“ Bě­hem uply­nu­lých pěti let, roz­hý­ba­la pa­pe­žo­va en­cykli­ka svě­do­mí mno­hých. Vznik­ly růz­né sku­pi­ny s cí­lem udě­lat něco pro ži­vot­ní pro­stře­dí, mo­ti­vo­vá­ny pa­pe­žo­vý­mi slo­vy o eko­lo­gii, kte­rá je vní­ma­vá ke „spo­leč­né­mu domu.“

V tom­to týd­nu se ne­ho­vo­ři­lo jen o eko­lo­gii. Or­ga­ni­zá­to­ři si po­lo­ži­li otáz­ku: Do jaké míry ovliv­ňu­je ži­vot­ní pro­stře­dí eko­no­mie? Ve čtvr­tek, 21. květ­na, pro­bě­hl on­li­ne se­mi­nář, (anglicky lze shlédnout zde), ve kte­rém vy­stou­pi­la zná­ma an­g­lic­ká eko­nom­ka Kate Ra­worth z Ox­ford­ské uni­ver­zi­ty, a eko­nom Lu­i­gi­no Bruni (Hnu­tí fo­ko­lá­re). Pod­le něj eko­no­mie a ochra­na pří­ro­dy spo­lu úzce sou­vi­sí: „Eko­no­mie za­sa­hu­je do ži­vot­ní­ho pro­stře­dí nejmé­ně z pa­de­sá­ti pro­cent, po­kud vez­me­me v úva­hu in­di­vi­du­ál­ní eko­no­mii, eko­no­mii pod­ni­ků a stá­tů a po­dí­vá­me se na cel­ko­vý vliv na zne­čiš­tě­ní pla­ne­ty. Pak sem pat­ří také po­li­ti­ka, náš ži­vot­ní styl atd. (…) Po­kud zkou­má­me, od­kud v po­sled­ních de­se­ti­le­tích pra­me­ní ne­ga­tiv­ní vli­vy, ma­jí­cí na­pří­klad za dů­sle­dek glo­bál­ní otep­lo­vá­ní, pak si uvě­do­mu­je­me, že vel­kou roli tu se­hrá­vá ka­pi­ta­lis­tic­ká eko­no­mie. Po­kud tedy chce­me něco změ­nit, pak mu­sí­me změ­nit eko­no­mii.“

Žít Lauda­to sí zna­me­ná, být vní­ma­ví k ochra­ně pří­ro­dy, ale také k eko­no­mii a osob­ní­mu ži­vot­ní­mu sty­lu. Mů­že­me osob­ně při­spět k hlu­bo­ké eko­no­mic­ké a eko­lo­gic­ké kon­ver­zi kon­krét­ní­mi skut­ky. V ne­po­sled­ní řadě je tře­ba se za­mys­let nad tím, ja­kou po­li­ti­ku pod­po­ro­vat, abychom sku­teč­ně na­slou­cha­li nářku země a nářku chudých.

Pin It on Pinterest

Share This