Kapucínský kněz Raniero Cantalamessa ve svém kázání na Velký Pátek 2020 v římské bazilice sv. Petra řekl že „jsou věci, o nichž Bůh rozhodl, že nám je poskytne jako společný plod jeho milosti a naší modlitby.“ Následující text Chiary Lubichové je výzvou, abychom spolupracovali s Bohem tak, že budeme prosit o milosti, a přitom se co nejlépe naladíme k tomu, abychom je mohli dostávat. 

„Při­ná­šíš-li tedy svůj dar k ol­tá­ři a tam si vzpo­me­neš, že tvůj bra­tr má něco pro­ti tobě, nech tam svůj dar před ol­tá­řem“ (Mt 5,23). (…) Je­žíš nám tím­to slo­vem jas­ně řekl, že ne­e­xis­tu­je spo­le­čen­ství s Bo­hem, oprav­do­vá bo­ho­služ­ba ani vě­ro­hod­ná mod­lit­ba bez usmí­ře­ní s brat­ří­mi. Dou­fej­me tedy, že nám tato slo­va pro­nik­la hlu­bo­ko do na­še­ho srd­ce. Prá­vě pro­to, že v to dou­fá­me, chci nyní pro­mlu­vit o mod­lit­bě, kte­rou Bůh na tom­to zá­kla­dě zce­la jis­tě při­jí­má.

Chtě­la bych něco říci pře­de­vším o mod­lit­bě pro­seb­né, jíž si vy­pro­šu­je­me po­moc a mi­lost, pro­to­že mám do­jem, že na ni mož­ná ne kaž­dý kla­de do­sta­teč­ný dů­raz. Proč? Tře­ba i z vel­mi vzne­še­ných dů­vo­dů: pro­to­že jsme pro­hlou­bi­li svou víru a sta­li jsme se prak­tic­ky zbož­něj­ší­mi; po­cho­pi­li jsme, že ná­bo­žen­ství ne­spo­čí­vá jen v tom, že cho­dí­me do kos­te­la, abychom stá­le jen pro­si­li, ale spo­čí­vá v lás­ce k Bohu, a tedy v tom, abychom dá­va­li. Ve svém ži­vo­tě usi­lu­je­me o na­pl­ňo­vá­ní všech zá­sad, k nimž nás vede naše evan­gel­ní spi­ri­tu­a­li­ta, abychom udě­la­li – jak my ří­ká­me – svůj díl. To je jis­tě ten nej­lep­ší způ­sob uva­žo­vá­ní. Ale přes­to je za­po­tře­bí se za­mys­let. Mi­lo­vat Boha je po­jem ši­ro­ký a za­hr­nu­je v sobě za­cho­vá­vá­ní všech jeho při­ká­zá­ní.

Jed­no z při­ká­zá­ní, kte­ré Je­žíš dů­raz­ně opa­ku­je, říká prá­vě to, že máme pro­sit: „Pro­s­te, a do­sta­ne­te; hle­dej­te, a na­lez­ne­te; tlu­č­te, a ote­vře se vám!“ (Mt 7,7). Co tedy máme dě­lat? Pro­sit více a lépe, pro­to­že on si to pře­je. Také tím­to způ­so­bem pro­je­ví­me svou lás­ku k Je­ží­ši. (…) Za­jis­té se mod­lí­me, což zna­me­ná, že se ne­o­pí­rá­me jen o své vlast­ní síly. Přes­to však se mů­že­me zlep­šit ve dvou smě­rech. Pře­de­vším ni­ko­li tak, že bu­de­me roz­mno­žo­vat své mod­lit­by, ale v tom, že si lépe uvě­do­mí­me to, o co už vlast­ně pro­sí­me. Pou­va­žuj­me tro­chu a uvi­dí­me, o ko­lik mi­los­tí ve svých mod­lit­bách pro­sí­me. (…)

Dále je nut­né se zlep­šit v tom, že se bu­de­me mod­lit tak, abychom do­sta­li, jak ří­ka­jí svět­ci. Do­stá­vá­me teh­dy, jestli­že se mod­lí­me s vě­do­mím, že sami od sebe ne­mů­že­me dě­lat nic, ale na­o­pak s po­ko­rou a s pře­svěd­če­ním, že všech­no mů­že­me do­ká­zat v Bohu, to zna­me­ná s dů­vě­rou v něho; jestli­že se mod­lí­me s vy­tr­va­los­tí a pro­sí­me vždy s lás­ky­pl­nou na­lé­ha­vos­tí tak, jak si to Je­žíš pře­je.

Je pros­tě tře­ba dát naší mod­lit­bě ve svém ži­vo­tě to správ­né mís­to, stá­le dů­le­ži­těj­ší, před­klá­dat ji Bohu stá­le lépe, a to způ­so­bem od­po­ví­da­jí­cím úsi­lí, jaké vklá­dá­me do žití na­še­ho Ide­á­lu. Tak bude všech­no plod­něj­ší. 

Mod­le­me se, do­kud ži­je­me tady v čase. Vždyc­ky si vzpo­me­nu na to, co nám do­po­ru­čo­va­la ma­min­ka jed­né z prv­ních fo­ko­larí­nek před svou smr­tí: mod­le­te se bě­hem své­ho ži­vo­ta, pro­to­že na jeho kon­ci už tu mož­nost mít ne­bu­de­te.

Chiara Lubichová (te­le­fo­nic­ká kon­fe­ren­ce, Roc­ca di Papa 16. úno­ra 1984)

Zdroj: www.focolare.org

Modlitba za mír zaznívající ze synody

Modlitba za mír zaznívající ze synody

Foto: Pixabay V době, kdy pokračují zasedání biskupské synody, zaznívá především volání po ukončení nepřátelství ve Svaté zemi. Zvláště významný byl příspěvek Margaret Karramové, prezidentky Hnutí fokoláre.   „Pane, prosíme tě za Svatou zemi, za národy Izraele a...

Vánoce 2022

Vánoce 2022

Drazí, přejeme vám pokojné Vánoce,které znovu zjeví našim srdcím neuvěřitelné Boží tajemství.Bůh nás miluje! Spojeni v Jeho lásce! Jaroslava Malíková a Jiří Kratochvílza Hnutí Fokoláre v České republice   "Myslím, že Vánoce nám nikdy nemohou zevšednět.Jsou...

Pin It on Pinterest

Share This