Pře­mýš­lí­te ja­kou kon­krét­ní ak­ti­vi­tou se za­po­jit do le­toš­ní­ho Týd­ne za sjed­no­ce­ný svět? Jed­nou z mož­nos­tí je akce „Roz­hý­bej 2 Ko­men­ský“ po­řá­da­ná hnu­tím Ma­ry­’s Me­als, díky kte­ré mů­že­te spo­jit spor­to­vá­ní a po­moc dě­tem v nej­chud­ších ze­mích.

Hlav­ní myš­len­kou Ma­ry­’s Me­als je za­jis­tit jed­no vy­dat­né jíd­lo v mís­tě vzdě­lá­vá­ní a tak při­lá­kat děti do škol­ních tříd, aby zís­ka­ly vě­do­mos­ti, kte­ré jim v bu­douc­nu mo­hou po­mo­ci vy­ma­nit se z chu­do­by.

Více in­for­ma­cí k této akci pro­bí­ha­jí­cí celý kvě­ten na­jde­te na https://www.marysmeals.cz/zapojte-se/rozhybej-2-komensky

Pin It on Pinterest

Share This