K výzvě Výboru za mezilidské bratrství, sdružující představitele islámu, judaismu a křesťanství a papeže Františka, se k modlitbě za lidstvo při­po­jí zá­stup­ci vel­kých ná­bo­žen­ství a růz­ných křes­ťan­ských církví v ČR:

Ra­b­bi Mi­cha­el Dushin­sky

RNDr. Vla­di­mír Sáň­ka, před­sta­vi­tel Ústře­dí mus­lim­ských obcí v ČR

Mons. To­máš Ho­lub, bis­kup pl­zeň­ský, de­le­gát ČBK pro eku­me­nis­mus a me­zi­ná­bo­žen­ský di­a­log

Mgr. Da­niel Žena­tý, před­se­da Eku­me­nic­ké rady církví, sy­nod­ní se­ni­or CCE

ThDr. To­máš But­ta – pa­tri­ar­cha Církve čes­ko­slo­ven­ské hu­sit­ské

ThDr. Pa­vel Černý, Th.D. ka­za­tel Církve bra­tr­ské

Mgr. Mar­ti­na Vik­to­rie Ko­pec­ká, fa­rář­ka Církve Čes­ko­slo­ven­ské hu­sit­ské

Na var­ha­ny pro­vá­zí M.Mu. Aleš No­sek Mož­no sle­do­vat a při­po­jit se živě na kanálu Youtube Hnutí fokoláre

Or­ga­ni­zu­je: Hnu­tí fo­ko­lá­re v ČR

Pin It on Pinterest

Share This