O vi­gi­lii při pří­le­ži­tos­ti 100. vý­ro­čí na­ro­ze­ní Chi­a­ry Lu­bi­cho­vé – 21. led­na – stej­ně jako ve sva­to­vít­ské ka­tedrá­le v Pra­ze – jsme i v Brně při mši sva­té u sv. Au­gusti­na dě­ko­va­li za dar, kte­rý Bůh skr­ze za­kla­da­tel­ku Hnu­tí fo­ko­lá­re da­ro­val církvi, za cha­risma jed­no­ty.

Slav­nost­ní mši sva­tou slou­žil Mons. Jiří Mi­ku­lá­šek a dal­ších 8 kně­ží ze tří diecé­zí. Ho­mi­lie P. Ji­ří­ho byla sil­ná, jako je vždy sil­né osob­ní svě­dec­tví. Br­něn­ský bis­kup Čes­ko­slo­ven­ské církve hu­sit­ské, Ju­raj Do­va­la, pří­tom­ný jako vzác­ný host, pro­ne­sl in­spi­ro­va­nou zdra­vi­ci ke cti Chi­a­ry a je­jí­ho pří­no­su lid­stvu a skli­dil vel­ký po­tlesk. Mimo jiné řekl: „Chiara Lubichová byla i pro mne úžasnou ženou, moudrou ženou, naplněnou Duchem (…). Duch Svatý nerozděluje, ale sjednocuje celý svět. Ona sjednocovala a idea Fokoláre je postavená na jednotě. Proto tato žena dokázala sjednotit katolíky, protestanty, pravoslavné. V Hnutí fokoláre mají své místo dokonce nekřesťané, budhisté, muslimové… Ona je všechny dokázala sjednotit pod praporem Kristovy lásky.“ Sal­ve Re­gi­na na zá­věr bylo mo­hut­ným chva­lo­zpě­vem.

Setkání na ZŠ Lerchova

Pin It on Pinterest

Share This