„Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.“ (Ž 23,1)

 

Žalm 23 je jedním z nejznámějších a nejoblíbenějších žalmů. Je to píseň důvěry a zároveň má charakter radostného vyznání víry. Ten, kdo se modlí, tak činí jako příslušník izraelského lidu, jemuž Hospodin skrze proroky slíbil, že bude jeho pastýřem. Žalmista hlásá své osobní štěstí z vědomí, že je chráněn v Hospodinově domě1, místě azylu a milosti, ale stejně tak chce svou zkušeností povzbudit ostatní k důvěře v Hospodinovu přítomnost.

 

„Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.“

 

Obraz pastýře a stáda je velmi blízký celé biblické literatuře. Abychom mu dobře porozuměli, musíme se v myšlenkách vydat do vyprahlých a kamenitých pouští Blízkého východu. Pastýř vede své stádo, které se nechá poslušně vést, protože bez něj by se ztratilo a zahynulo. Ovce se musí naučit spoléhat na něj a naslouchat jeho hlasu. On je především jejich stálým společníkem.

 

„Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.“

 

Tento žalm nás vybízí, abychom posilovali svůj důvěrný vztah s Bohem tím, že zakusíme jeho lásku. Někdo se možná podiví, jak může autor tvrdit, že „nic nepostrádá“? Naše každodenní zkušenost není nikdy ušetřena problémů a výzev týkajících se zdraví, rodiny, práce atd. a nezapomínáme ani na nesmírné utrpení, které dnes prožívá tolik našich bratří a sester kvůli válce, důsledkům klimatických změn, migraci, násilí…

 

„Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.“

 

Odpověď se patrně skrývá ve verši, v němž čteme: „vždyť ty jsi se mnou“ (Ž 23,4). Jde o jistotu v lásce Boha, který nás stále doprovází a umožňuje nám žít život jiným způsobem. Chiara Lubichová napsala: „Jedna věc je vědět, že se můžeme uchýlit k bytosti, která existuje, která se nad námi slitovává a která zaplatila za naše hříchy, a zcela jiná věc je žít a cítit se v centru Božího zájmu, což má za následek vyhnání veškerého strachu, který nás brzdí, veškeré osamělosti, pocitu osiřelosti a nejistoty. (…) Člověk ví, že je milován, a věří v tuto lásku celou svou bytostí. S důvěrou se jí odevzdává a chce ji následovat. Okolnosti života, ať už smutné, nebo radostné, jsou osvětleny příčinou lásky, která je všechny chtěla nebo připustila.“2

 

„Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.“

 

Kdo však toto nádherné proroctví naplnil, je Ježíš, který se v Janově evangeliu neváhá nazvat „dobrým pastýřem“. Vztah s tímto pastýřem se vyznačuje osobním a důvěrným vztahem: „Já jsem dobrý pastýř; znám svoje ovce a moje ovce znají mne.“ (Jan 10,14-15) Vede je na pastviny svého Slova, které je život, zejména Slova, které obsahuje poselství zahrnuté v „novém přikázání“, které, je-li žito, činí přítomnost Zmrtvýchvstalého „viditelnou“ ve společenství shromážděném v jeho jménu, v jeho lásce.3

 

Augusto Parody Reyes a tým Slova života

 

1  Srov. Žalm 23,6.

2 Ch. Lubichová, L’essenziale di oggi, Scritti Spirituali/2, Città Nuova, Roma 1997, str. 148.

3 Srov. Mt, 18,20.

Pin It on Pinterest

Share This