„Učte se jednat dobře, hledejte spravedlnost.“ (Iz 1,17)

Slovo života na měsíc leden je vyňato z první kapitoly proroka Izaiáše. Tato věta byla vybrána pro Týden modliteb za jednotu křesťanů, který se slaví na celé severní polokouli od 18. do 25. ledna.[1] Texty připravila skupina křesťanů z Minnesoty v USA[2]. Téma spravedlnosti je ožehavé téma. Nerovnost, násilí a předsudky rostou uprostřed společnosti, která jen stěží může svědčit o kultuře míru a jednoty.

Izaiášova doba se od té naší příliš nelišila. Války, vzpoury, honba za bohatstvím a mocí, modlářství, odstrkování chudých na okraj společnosti svedly izraelský lid na scestí. Prorok vyzývá svůj lid velmi tvrdými slovy k cestě obrácení a ukazuje cestu zpět k původnímu duchu smlouvy, kterou Bůh uzavřel s Abrahamem.

„Učte se jednat dobře, hledejte spravedlnost.“

Co to znamená učit se jednat dobře? Vyžaduje to, abychom byli připraveni učit se. Vyžaduje to od nás úsilí. Na naší každodenní cestě je vždy něco, co můžeme pochopit, zlepšit, můžeme začít znovu, pokud jsme udělali chybu.

Co znamená hledat spravedlnost? Je jako poklad, který musíme hledat, po kterém toužíme, který je cílem našeho jednání. Uplatňování spravedlnosti nám pomáhá učit se jednat dobře. Jde o to dokázat pochopit Boží vůli, která je naším dobrem.

Izaiáš uvádí konkrétní příklady. Bůh dává největší přednost lidem utlačovaným, sirotkům a vdovám, protože jsou nejvíce bezmocní. Bůh vybízí svůj lid, aby se konkrétně staral o druhé, zejména o ty, kteří se nemohou domoci svých práv. Náboženské praktiky, obřady, oběti a modlitby se mu nelíbí, pokud nejsou doprovázeny snahou o dobro a spravedlnost.

„Učte se jednat dobře, hledejte spravedlnost.“

Toto Slovo života nás nabádá, abychom pomáhali druhým, abychom byli bdělí a konkrétně poskytli pomoc těm, kdo to potřebují. Naše cesta obrácení vyžaduje, abychom otevřeli svá srdce, svou mysl i svou náruč zejména trpícím.

„Touha a hledání spravedlnosti jsou odjakživa vepsány do vědomí člověka, kterému je do srdce vložil sám Bůh. Ale navzdory výdobytkům a pokrokům dosaženým během dějin je plná realizace Božího záměru ještě daleko. Války, které se vedou i dnes, stejně jako terorismus a etnické konflikty jsou projevem sociální a ekonomické nerovnosti, nespravedlnosti a nenávisti. (…) Bez lásky a úcty k člověku, bez pozornosti vůči jeho potřebám mohou být osobní vztahy korektní, ale mohou se také stát byrokratickými, neschopnými dát rozhodnou odpověď na lidské potřeby. Bez lásky nikdy nebude opravdová spravedlnost, rozdělování majetku mezi bohaté a chudé, respektování jedinečnosti každého muže a ženy i jejich konkrétní životní situace.“[3]

„Učte se jednat dobře, hledejte spravedlnost.“

Žít pro sjednocený svět znamená brát na sebe zranění lidstva prostřednictvím malých skutků, které mohou pomoci budovat lidskou rodinu.

Jednoho dne se J. z Argentiny náhodou potkal s ředitelem školy, kde učil, a který ho pod nějakou záminkou vyhodil. Když ho ředitel poznal, snažil se mu vyhnout, ale J. mu šel naproti. Zeptal se ho, jak se mu daří, a ředitel mu řekl o svých těžkostech v poslední době, že žije v jiném městě a hledá si práci. J. mu nabídl pomoc a druhý den mezi svými známými rozšířil zprávu, že pro někoho hledá práci. Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat. Když se ředitel dozvěděl o nabídce nové práce, téměř tomu nemohl uvěřit. Přijal ji a byl hluboce vděčný a dojatý, že se o něj konkrétně zajímal právě člověk, kterého před časem vyhodil.

J. potom obdržel „stonásobek“, protože právě tehdy dostal nabídku na dvě zaměstnání, po kterých toužil už od doby, kdy nastoupil na univerzitu. I on byl ohromen a dojat touto konkrétní Boží láskou.[4]

Patrizia Mazzola a tým Slova života

 

[1] U nás, tak jako na některých dalších místech, předchází Týdnu modliteb za jednotu křesťanů Alianční týden modliteb organizovaný Evangelikální aliancí, v roce 2023 ve dnech 8. až 15. ledna.

[2] V roce 2020 byl v Minneapolisu ve státě Minnesota zavražděn George Floyd. Tato vražda odstartovala hnutí za odstranění všech forem rasové diskriminace.

[3] Ch. Lubichová, Slovo života na listopad 2006, taktéž v Parole di Vita, a cura di Fabio Ciardi (Opere di Chiara Lubich 5; Città Nuova, Roma 2017), str. 795.

[4] Převzato z Il Vangelo del giorno, Città Nuova, ročník VIII, č. 1, leden-únor 2022.

Pin It on Pinterest

Share This