Sr­deč­ně Vás zve­me na 36. kon­fe­ren­ci Člo­věk a mé­dia na téma „So­ci­ál­ní sítě: mezi svo­bo­dou a ma­ni­pu­la­cí“, kte­rá pro­běh­ne on­li­ne, na plat­for­mě ZOOM, dne 12. 4. 2021 od 19.00 hod.

Naše po­zvá­ní při­ja­li:

  • Alexandra Alvarová – publicistka a spisovatelka
  • Josef Holý – expert na umělou inteligenci a IT inovace
  • Pavel Havlíček – analytik Výzkumného centra AMO 

Při­hla­šo­va­cí úda­je na kon­fe­ren­ci: 

Join Zoom Me­e­ting: https://Dell.zoom.us/j/94311673349?pwd=a2pqZTd6aG9pSm5jT2NrTEFjWGdzUT09

Me­e­ting ID: 943 1167 3349
Passco­de: 578623 

Na kon­fe­ren­ci není po­tře­ba se re­gis­tro­vat. Pří­pad­né otáz­ky na naše hos­ty, mů­že­te za­slat na email: bibiana.smehilova@pontes-in.cz 

Tě­ší­me se na Vás. 

Za pří­prav­ný tým Bib­i­á­na Šmehi­lo­vá

Pin It on Pinterest

Share This