Ve dnech 29. dub­na až 1. květ­na 2022 (opro­ti pů­vod­ně plá­no­va­né­mu ter­mí­nu 4. až 6. úno­ra 2022 – viz Nové měs­to 10/​2021) se v Cen­t­ru Ma­ri­a­po­li v Pra­ze usku­teč­ní ví­kend pro man­že­le se vzác­ný­mi hos­ty, ital­ský­mi před­ná­še­jí­cí­mi, Ri­tou a Sal­va­to­rem Ven­t­ri­g­li­o­vý­mi.

Před dvě­ma lety jsme se po­dob­né­ho se­tká­ní zú­čast­ni­li ve slo­ven­ském Ro­din­ko­vě a byl to pro nás vel­mi vzác­ný čas, kdy jsme se moh­li více vě­no­vat, jak ří­ka­jí Ven­t­ri­g­li­o­vi, „na­še­mu prv­ní­mu dí­tě­ti“, tedy man­žel­ské­mu vzta­hu. Pro­gram ví­ken­du se za­mě­řu­je na ko­mu­ni­ka­ci v man­žel­ství, vzá­jem­né na­slou­chá­ní a po­cho­pe­ní je­di­neč­nos­ti kaž­dé­ho člo­vě­ka. Vý­ji­meč­né na tom­to po­zvá­ní je, že se ta­ko­vé se­tká­ní usku­teč­ní po­pr­vé v České re­pub­li­ce a v pří­tom­nos­ti zku­še­ných man­že­lů Ven­t­ri­g­li­o­vých. Ten­to man­žel­ský pár už roky do­pro­vá­zí a for­mu­je ro­di­ny v mno­ha ze­mích a po­má­há man­že­lům v těž­kos­tech. Oba jsou na­víc od­bor­ní­ci, Rita se­xu­o­lož­ka a Sal­va­to­re psy­cho­te­ra­peut a sami pro­šli váž­nou man­žel­skou kri­zí. Ví­kend na­zva­ný Spo­lu na ces­tě do­po­ru­ču­je­me všem man­žel­ským pá­rům kaž­dé­ho věku.

Mag­da­le­na a Kor­nel Broscho­vi

Pin It on Pinterest

Share This