Chce­me Vás in­for­mo­vat o vý­vo­ji sbír­ky pro­střed­ků pro po­sti­že­né pan­de­mií co­vi­du-19, kte­rou jsme spo­leč­ně za­ča­li v květ­nu 2020.
Od po­čát­ku le­toš­ní­ho roku bylo za­slá­no pro­střed­nic­tvím Cen­t­ra Hnu­tí fo­ko­lá­re 160 000,- Kč, z toho 100 tis. pro Sý­rii a 60 tis. pro růz­né země svě­ta, kte­ré Cen­t­ru avi­zo­va­ly svou po­tře­bu.

Sou­čas­ný stav dis­po­ni­bil­ních pro­střed­ků (k 20.5. 2021) činí 70 345,- Kč.
Při­po­mí­ná­me, že sbír­ka dále po­kra­ču­je.
Pro­střed­ky lze za­sí­lat na účet 474026843/​0300, va­ri­a­bil­ní sym­bol 557, s upřes­ňu­jí­cí in­for­ma­cí, kam se má dar smě­ro­vat: svět, Ev­ro­pa (tj „fi­a­lo­vá“ zóna), Sý­rie, ČR.
O po­u­ži­tí pro­střed­ků Vás bu­de­me i na­dá­le in­for­mo­vat.

Sr­deč­ně dě­ku­je­me jmé­nem všech pří­jem­ců Vámi po­skyt­nu­tých darů.

Aktualizace k 31.12.2020

Chce­me sr­deč­ně po­dě­ko­vat všem, kdo re­a­go­va­li na výzvu k po­mo­ci po­sti­že­ným pan­de­mií co­vid a za­po­ji­li se do sbír­ky or­ga­ni­zo­va­né Hnu­tím fo­ko­lá­re v ČR.

V roce 2020 se pro ten­to účel shro­máž­di­lo od dár­ců 517 567,- Kč.

V těch­to dnech ro­ze­sí­lá­me po­tvr­ze­ní o daru pro da­ňo­vé úče­ly. Bo­hu­žel se nám ne­po­da­ři­lo do­hle­dat všech­ny ad­re­sy. Po­kud ně­kdo po­tvr­ze­ní ne­do­sta­ne do kon­ce mě­sí­ce led­na, ať v pří­pa­dě po­tře­by o něj do­da­teč­ně po­žá­dá na ad­re­se j.kratochvil@focolare.cz.

Sbír­ka po­kra­ču­je i v roce 2021. 

Aktualizace k 15.12.2020

Na zá­kla­dě vý­zvy Me­zi­ná­rod­ní­ho cen­t­ra Hnu­tí fo­ko­lá­re (HF) se za­čát­kem květ­na HF v ČR při­po­ji­lo k ce­lo­svě­to­vé po­mo­ci li­dem po­sti­že­ným pan­de­mií CO­VID-19 

K dneš­ní­mu dni (15.12.2020) se pro ten­to účel shro­máž­di­ly fi­nanč­ní pro­střed­ky ve výši 443 567,- Kč.

Do­sa­vad­ní po­u­ži­tí pro­střed­ků sbír­ky: 

  • pro potřebné v tzv. „fialové zóně“ (účel: COVID Evropa) – zasláno prostřednictvím sdružení Nové ľudstvo Bratislava: 65 000,- Kč
  • pro použití v rámci celosvětového společenství majetku (účel: COVID svět) prostřednictvím Mezinárodního centra HF: 118 500,- Kč
  • pro potřebné v Sýrii (účel: COVID Sýrie) – zasláno prostřednictvím Mezinárodního centra HF: 167 150,- Kč
  • rozděleno v rámci ČR (účel: COVID ČR): 65 000,- Kč
  • bankovní poplatky za převody do zahraničí: 3 607,- Kč
  • disponibilní dosud nerozdělené prostředky: 24 310,- Kč

Zno­vu sr­deč­ně dě­ku­je­me všem dár­cům jmé­nem těch, komu tyto pro­střed­ky aspoň tro­chu uleh­čí je­jich slo­ži­tou si­tu­a­ci. Sbír­ka dále trvá.

Ban­kov­ní účet: 474026843/​0300, va­ri­a­bil­ní sym­bol 557, do zprá­vy pro pří­jem­ce spe­ci­fi­ko­vat za­mýš­le­né ur­če­ní: Svět, Ev­ro­pa, Sý­rie, ČR

Michaela Harantová a Jiří Kratochvíl,
ko­or­di­ná­to­ři akce za Hnu­tí fo­ko­lá­re v ČR

Pin It on Pinterest

Share This