Foto: Tomáš Fečo, Člověk a Víra.

Slovo papeže Františka ke zodpovědným za církevní hnutí a nové komunity. Požádali jsme Margaret Karramovou a Jesúse Morána, aby nám sdělili svůj první dojem po setkání se Svatým otcem.

Po­hled do bu­douc­nos­ti s no­ha­ma pev­ně za­sa­ze­ný­ma v pří­tom­nos­ti. Je to ja­ko­by za­čá­tek ces­ty smě­řu­jí­cí k roz­li­šo­vá­ní, kte­rou pa­pež Fran­ti­šek na­vr­hl 16. září mo­de­rá­to­rům růz­ných sdru­že­ní vě­ří­cích, cír­kev­ních hnu­tí a no­vých ko­mu­nit, kte­ří se shro­máž­di­li ve Va­ti­ká­nu na jed­no­den­ním se­tká­ní po­řá­da­ném Di­kas­té­ri­em pro lai­ky, ro­di­nu a ži­vot. V cen­t­ru této udá­los­ti, při je­jímž za­há­je­ní Sva­tý otec ne­o­če­ká­va­ně pro­mlu­vil, stá­lo téma: Odpovědnost za vedení laických sdružení: služba církvi.

  1. Přítomni byli také prezidentka Hnutí fokoláre Margaret Karramová a spoluprezident Jesús Morán Cepedano.„Vidět Svatého otce na samém začátku setkání bylo velkým překvapením,“ řekla Margaret Karramová. „Jeho příspěvek byl mimořádný, velmi hutný a objasňující; předal nám správný výklad všeobecného dekretu týkajícího se doby trvání řídících funkcí v církevních hnutích a v nových komunitách, který letos v červnu dikastérium vydalo.

whatsapp image 2021 09 16 at 16.13.37 1 600x338

Je­s­ús Mo­rán, Mar­ga­ret Karra­mo­vá a Gi­o­van­ni Ra­mon­da (mo­de­rá­tor Sdru­že­ní pa­pe­že Jana XXIII.) Je to ot­cov­ské po­vzbu­ze­ní, kte­ré uka­zu­je ces­tu učen­li­vos­ti a po­ko­ry, po kte­ré je tře­ba jít; ta je po­třeb­ná pro ne­u­stá­lé hlub­ší po­zná­vá­ní cha­risma­tu, k ně­muž ná­le­ží­me, a k úva­ze o tom, jak jej nej­lé­pe vtě­lo­vat do kaž­do­den­ní­ho ži­vo­ta. De­kret vy­da­ný le­tos 11. červ­na, ad­re­so­va­ný mezinárodním sdružením věřících, jde tím­to smě­rem; máme při­jmout ně­kte­ré změ­ny a při­pra­vo­vat bu­douc­nost po­čí­na­je pří­tom­nos­tí.

Od­po­věd­nost za ve­de­ní laic­kých sdru­že­ní, nad níž pa­pež uva­žo­val 16. září, rov­něž pře­vra­cí py­ra­mi­du ane­bo, ji­nak ře­če­no, na­vra­cí správ­ný řád a sta­ví služ­bu na její vr­chol: „Vlád­nout zna­me­ná slou­žit,“  vy­svět­lo­val Fran­ti­šek, „(…) učme se ří­kat ‚jsme slu­žeb­ní­ci ne­u­ži­teč­ní‘ (Lk 17,10). Měj­me na pa­mě­ti ten­to vý­raz, kte­rý pů­so­bí v církvi vel­ké dob­ro a vy­zý­vá ke správ­né­mu po­sto­ji při prá­ci pro ni; vy­zý­vá k po­kor­né služ­bě, je­jímž pří­kla­dem nám byl Je­žíš, když umý­val učed­ní­kům nohy.“

„Po pa­pe­žo­vě pří­spěv­ku,“ řekl Je­s­ús Mo­rán, „není mož­né číst pou­ze sa­mot­ný de­kret; je nut­né k němu při­dat i slo­va, kte­rá pro­ne­sl dnes ráno. Je to jako malé po­jed­ná­ní o tom, jak se má vy­ko­ná­vat ve­de­ní ve svět­le evan­ge­lia.“„Pro­ží­vá­me hlu­bo­ce cír­kev­ní udá­lost tý­ka­jí­cí se vel­ké­ho spo­le­čen­ství“, do­pl­ni­la pre­zi­dent­ka Karra­mo­vá. „Mys­lím, že v nad­chá­ze­jí­cích mě­sí­cích bu­de­me muset hlou­bě­ji po­znat toto dů­le­ži­té téma i pro­to, abychom lépe žili naše cha­risma.“ „Mu­sí­me uznat a oce­nit vel­kou lás­ku, s níž di­kas­té­ri­um pe­ču­je o hnu­tí; jeho zá­mě­rem je chrá­nit cha­risma­ta, což uká­zal i pa­pež, když ně­ko­li­krát zo­pa­ko­val své po­dě­ko­vá­ní pří­tom­ným cír­kev­ním usku­pe­ním, zejmé­na za je­jich na­sa­ze­ní v tom­to oka­mži­ku utr­pe­ní ce­lé­ho lid­stva“, uza­vřel Mo­rán.

Maria Grazia Berretta e Carlos Mana

Zdroj: https://www.focolare.org/

[1] Jed­ná se o de­kret Di­kas­té­ria pro lai­ky, ro­di­nu a ži­vot Sdružení věřících, kte­rý upra­vu­je vý­kon ří­dí­cích funk­cí v me­zi­ná­rod­ních sou­kro­mých i ve­řej­ných sdru­že­ních vě­ří­cích; mimo jiné sta­no­vu­je ma­xi­mál­ní dobu vý­ko­nu těch­to funk­cí na pět let s mož­nos­tí jed­no­ho ná­sled­né­ho opa­ko­vá­ní (pozn. pře­kl.)

Modlitba za mír zaznívající ze synody

Modlitba za mír zaznívající ze synody

Foto: Pixabay V době, kdy pokračují zasedání biskupské synody, zaznívá především volání po ukončení nepřátelství ve Svaté zemi. Zvláště významný byl příspěvek Margaret Karramové, prezidentky Hnutí fokoláre.   „Pane, prosíme tě za Svatou zemi, za národy Izraele a...

Vánoce 2022

Vánoce 2022

Drazí, přejeme vám pokojné Vánoce,které znovu zjeví našim srdcím neuvěřitelné Boží tajemství.Bůh nás miluje! Spojeni v Jeho lásce! Jaroslava Malíková a Jiří Kratochvílza Hnutí Fokoláre v České republice   "Myslím, že Vánoce nám nikdy nemohou zevšednět.Jsou...

Pin It on Pinterest

Share This