15. října se setkají „online“ různé vzdělávací instituce, pracovníci v sociální a vzdělávací oblati, různé mezinárodní organizace, aby diskutovaly a spolupracovaly v zájmu společného cíle, vytvářet dohody ve prospěch bratrství mezi lidmi. Tato akce se koná na přání papeže Františka v rámci Celosvětové úmluvy o výchově a vzdělávání. Hovořili jsme o tom s Carinou Rosseovou, fokolarínkou z organizačního týmu. 

carina rossa 340x340

„Dnes, více než kdy jin­dy, je tře­ba se spo­jit v úsi­lí o vy­tvo­ře­ní úmlu­vy o vý­cho­vě a vzdě­lá­vá­ní, kte­rá by for­mo­va­la zra­lé lidi, schop­né pře­ko­nat roz­tříš­tě­nost, roz­po­ry a ob­no­vit struk­tu­ru vzta­hů ve pro­spěch lid­stva, kde si bu­dou lidé na­vzá­jem více bra­t­ry a sestra­mi.“ Pa­pež Fran­ti­šek pro­to ve svém po­sel­ství k za­há­je­ní ce­lo­svě­to­vé úmlu­vy vy­zval k pod­po­ře „ote­vře­né­ho a in­klu­ziv­ní­ho vzdě­lá­ní, k vý­cho­vě při­pra­ve­né tr­pě­li­vě na­slou­chat, na­va­zo­vat kon­struk­tiv­ní di­a­log, ke vzá­jem­né­mu po­ro­zu­mě­ní“. Úmlu­va se sta­la in­spi­ra­cí pro ce­lo­svě­to­vou udá­lost, kte­rá mu­se­la být v květ­nu kvů­li pan­de­mii ko­ro­na­vi­ru od­lo­že­na. Pro­běh­ne 15. říj­na vir­tu­ál­ní for­mou. O této udá­los­ti jsme mlu­vi­li s Ca­ri­nou Ros­se­o­vou, ar­gen­tin­skou fo­ko­larín­kou, kte­rá je sou­čás­tí or­ga­ni­zač­ní­ho týmu: 

Papež nás zve ke spojenectví v zájmu výchovy a vzdělávání, které povedou ke změně mentality. Jak lze toto nové myšlení vyjádřit? „Pa­pež zdů­raz­ňu­je, že vý­cho­va a vzdě­lá­ní jsou zá­kla­dem kaž­dé spo­le­čen­ské a kul­tur­ní změ­ny, a vy­zý­vá nás, abychom do této ob­las­ti in­ves­to­va­li své ener­gie. Prv­ní změ­na spo­čí­vá v tom, aby vzdě­lá­vá­ní a vý­cho­va byly dů­stoj­né. Dále vy­ty­ču­je je­jich cíl, kte­rým je „změ­nit svět“. Zve nás, abychom ke stu­diu při­stu­po­va­li jako k ná­stro­ji, kte­rým lze od­po­ví­dat na na­lé­ha­vé po­tře­by dneš­ní doby, ja­ký­mi jsou: mír a ob­čan­ství, so­li­da­ri­ta a roz­voj, dů­stoj­nost a lid­ská prá­va, péče o spo­leč­ný do­mov. Fran­ti­šek dále po­u­ka­zu­je na sku­teč­nost, že spo­je­nec­tví mezi ro­di­nou, ško­lou, spo­leč­nos­tí a kul­tu­rou se roz­bi­lo, a je tře­ba ho ob­no­vit. Ke změ­ně men­ta­li­ty mo­hou při­spět vzdě­lá­va­cí agen­tu­ry, pra­cov­ní­ci v so­ci­ál­ní ob­las­ti, růz­né in­sti­tu­ce a me­zi­ná­rod­ní or­ga­ni­za­ce. Je tře­ba, aby se spo­ji­ly v zájmu do­sa­že­ní spo­leč­ných cílů a na­po­moh­ly pro­bu­ze­ní bra­tr­ství mezi lid­mi. Za tím­to úče­lem Sva­tý otec na­vr­hu­je me­to­du tří kro­ků: po­sta­vit do stře­du člo­vě­ka, in­ves­to­vat nej­lep­ší ener­gie a for­mo­vat lidi, kte­ří bu­dou schop­ni dru­hým po­slou­žit. 

Ja­kým smě­rem bychom tedy měli vy­cho­vá­vat mla­dé lidi? Jaké hod­no­ty pěs­to­vat? „Stře­dem této ini­ci­a­ti­vy jsou nové ge­ne­ra­ce, pro­to­že jsou to prá­vě děti, do­spí­va­jí­cí a mla­dí lidé, kte­ří změ­ní svět.“ Tou­hou je, aby tito „noví muži a nové ženy“ byli „sjed­no­ce­ni v roz­ma­ni­tos­ti“, aby ne­u­stá­le ved­li di­a­log v zájmu míru, so­li­da­ri­ty a uni­ver­zál­ní­ho bra­tr­ství, po­čí­na­je re­spek­to­vá­ním lid­ských práv a lid­ské dů­stoj­nos­ti. 

Ce­lo­svě­to­vá udá­lost, vě­no­va­ná úmluvě, se měla ko­nat 14. květ­na, ale kvů­li pan­de­mii byla od­lo­že­na na 15. říj­na a bude pro­bí­hat ve vir­tu­ál­ní po­do­bě. V ja­kém bodě jsou pří­pra­vy akce? Pan­de­mie nás při­mě­la k pře­hod­no­ce­ní do­sa­vad­ní­ho plá­nu. Říj­no­vé se­tká­ní bude prv­ní eta­pou ke svě­to­vé udá­los­ti, kte­rou, jak dou­fá­me, osla­ví­me poz­dě­ji s pa­pe­žem Fran­tiš­kem. Kon­gre­ga­ce pro ka­to­lic­kou vý­cho­vu, kte­rou Sva­tý otec po­vě­řil or­ga­ni­za­cí akce, svě­ři­la od­bor­nou ko­or­di­na­ci ini­ci­a­ti­vy in­sti­tu­ci Scu­o­la di Alta For­ma­zi­o­ne při Uni­ver­zi­tě LUM­SA (pozn. Li­be­ra Uni­ver­si­tà Ma­ria San­tis­si­ma As­sun­ta – řím­ská Uni­ver­zi­ta P. Ma­rie Na­ne­be­vza­té). V této fázi pra­cu­je­me na na­vá­zá­ní vzta­hů a za­há­je­ní pro­ce­sů. Byl na­pří­klad vy­tvo­řen se­znam s re­pre­zen­ta­tiv­ní­mi vzdě­lá­va­címí or­ga­ni­za­ce­mi ve svě­to­vém mě­řít­ku. Shro­maž­ďu­je­me také me­zi­ná­rod­ní vzdě­lá­va­cí zku­še­nos­ti, kte­ré mají být zve­řej­ně­ny na webo­vých strán­kách. Pří­spěv­ky, kte­ré za­zní, bu­dou ná­sled­ně pu­b­li­ko­va­ný v do­ku­men­tu. 

Clau­dia Di Lo­ren­zi, 

www.focolare.org

14. říjen 2020

Pin It on Pinterest

Share This