U příležitosti 14. května – dne modlitby, postu a proseb za lidstvo – přinášíme modlitbu Marie Emmaus Voce, prezidentky Hnutí fokoláre.

V tom­to čase zkouš­ky, osa­mo­ce­ní, úz­kos­ti a zdě­še­ní, chce­me zno­vu na­lézt smys­lu ži­vo­ta, smr­ti, toho, co ne­po­mí­jí a je věč­né. Naše srd­ce očiš­tě­ná a od­zbro­je­ná bo­les­tí se spo­ju­jí, aby vzý­va­la Tebe, vše­mo­hou­cí­ho, od­pouš­tě­jí­cí­ho, mi­lo­srd­né­ho Otce nás všech.

Po­sil­ni nás, abychom vě­ři­li, že vše, co do­pouš­tíš, je pro vět­ší dob­ro, a nic z toho, co se při­ho­dí, není mimo Tvou ne­ko­neč­nou dob­ro­tu.Po­moz nám po­kra­čo­vat na naší ži­vot­ní ces­tě s no­vou dů­vě­rou a s na­dě­jí. Dej, ať jsme ukot­ve­ni ve Tvé bož­ské vůli v kaž­dém pří­tom­ném oka­mži­ku.

Po­těš ty, kdo trpí, pro­to­že ztra­ti­li své pří­buz­né a přá­te­le, dej jim sílu jít dál, dej jim tr­pě­li­vost v ne­sná­zích.

Dej, abychom v oba­vách z bu­douc­nos­ti, ze ztrá­ty za­měst­ná­ní, stra­chu z eko­no­mic­kých a so­ci­ál­ních do­pa­dů, kte­ré pan­de­mie vy­vo­lá­vá, do­ká­za­li ob­je­vit šan­ci k so­li­da­ri­tě a spra­ve­dl­nos­ti.Roz­ho­j­ňuj v nás vel­ko­ry­sou a kon­krét­ní lás­ku, abychom sdí­le­li bo­lest s pla­čí­cí­mi a tě­ši­li se s těmi, kdo se ra­du­jí.

Dej, abychom si dru­hých vá­ži­li jako sebe a přá­li jim to, co pře­je­me sobě.Nej­vyš­ší a vše­mo­hou­cí Bože, dej nám za­ku­sit, že o co více za­po­me­ne­me na sebe a zin­ten­ziv­ní­me svou lás­ku k bliž­ní­mu, o to více se umen­ší bo­lest a naše srd­ce za­pla­ví Tvá ne­vý­slov­ná, hma­ta­tel­ná a něž­ná pří­tom­nost.

Dej sílu, zdra­ví, ochra­nu a moud­rost lé­ka­řům, zdra­vot­ním se­strám, zdra­vot­ní­mu per­so­ná­lu a všem, kdo se vy­dá­va­jí pro své ne­moc­né bra­t­ry a se­st­ry, aby moh­li být Tvým ná­stro­jem při do­pro­vá­ze­ní všech, kdo byli svě­ře­ni je­jich srd­ci.Bože, Svět­lo svě­ta, učiň, aby věd­ci byli osví­ce­ni Tvou moud­ros­tí a dali k dis­po­zi­ci své schop­nos­ti pro dob­ro ce­lé­ho lid­stva.

Po­moz všem stát­ní­kům a těm, kdo roz­ho­du­jí o osu­dech ná­ro­dů, aby do­ká­za­li roz­ho­do­vat pro­zí­ra­vě a na­šli so­ci­ál­ní a eko­no­mic­ké ře­še­ní ve pro­spěch nej­slab­ších. Do­tkni se je­jich svě­do­mí, aby hle­da­li veš­ke­ré pro­střed­ky k za­me­ze­ní kon­flik­tů a pro­sa­zo­vá­ní míru.Dej, aby kaž­dý z nich cí­til zod­po­věd­nost nejen za svůj vlast­ní ná­rod, ale i za celé lid­stvo.

Kéž Ma­ria, kte­rou mno­zí mi­lu­je­me a uctí­vá­me, nám po­mů­že vy­tr­vat ve víře a při­ná­šet útě­chu a na­dě­ji všem.

Amen

Ilustrační foto: Marek Trizuljak

Modlitba za mír zaznívající ze synody

Modlitba za mír zaznívající ze synody

Foto: Pixabay V době, kdy pokračují zasedání biskupské synody, zaznívá především volání po ukončení nepřátelství ve Svaté zemi. Zvláště významný byl příspěvek Margaret Karramové, prezidentky Hnutí fokoláre.   „Pane, prosíme tě za Svatou zemi, za národy Izraele a...

Vánoce 2022

Vánoce 2022

Drazí, přejeme vám pokojné Vánoce,které znovu zjeví našim srdcím neuvěřitelné Boží tajemství.Bůh nás miluje! Spojeni v Jeho lásce! Jaroslava Malíková a Jiří Kratochvílza Hnutí Fokoláre v České republice   "Myslím, že Vánoce nám nikdy nemohou zevšednět.Jsou...

Pin It on Pinterest

Share This