U příležitosti 14. května – dne modlitby, postu a proseb za lidstvo – přinášíme modlitbu Marie Emmaus Voce, prezidentky Hnutí fokoláre.

V tom­to čase zkouš­ky, osa­mo­ce­ní, úz­kos­ti a zdě­še­ní, chce­me zno­vu na­lézt smys­lu ži­vo­ta, smr­ti, toho, co ne­po­mí­jí a je věč­né. Naše srd­ce očiš­tě­ná a od­zbro­je­ná bo­les­tí se spo­ju­jí, aby vzý­va­la Tebe, vše­mo­hou­cí­ho, od­pouš­tě­jí­cí­ho, mi­lo­srd­né­ho Otce nás všech.

Po­sil­ni nás, abychom vě­ři­li, že vše, co do­pouš­tíš, je pro vět­ší dob­ro, a nic z toho, co se při­ho­dí, není mimo Tvou ne­ko­neč­nou dob­ro­tu.Po­moz nám po­kra­čo­vat na naší ži­vot­ní ces­tě s no­vou dů­vě­rou a s na­dě­jí. Dej, ať jsme ukot­ve­ni ve Tvé bož­ské vůli v kaž­dém pří­tom­ném oka­mži­ku.

Po­těš ty, kdo trpí, pro­to­že ztra­ti­li své pří­buz­né a přá­te­le, dej jim sílu jít dál, dej jim tr­pě­li­vost v ne­sná­zích.

Dej, abychom v oba­vách z bu­douc­nos­ti, ze ztrá­ty za­měst­ná­ní, stra­chu z eko­no­mic­kých a so­ci­ál­ních do­pa­dů, kte­ré pan­de­mie vy­vo­lá­vá, do­ká­za­li ob­je­vit šan­ci k so­li­da­ri­tě a spra­ve­dl­nos­ti.Roz­ho­j­ňuj v nás vel­ko­ry­sou a kon­krét­ní lás­ku, abychom sdí­le­li bo­lest s pla­čí­cí­mi a tě­ši­li se s těmi, kdo se ra­du­jí.

Dej, abychom si dru­hých vá­ži­li jako sebe a přá­li jim to, co pře­je­me sobě.Nej­vyš­ší a vše­mo­hou­cí Bože, dej nám za­ku­sit, že o co více za­po­me­ne­me na sebe a zin­ten­ziv­ní­me svou lás­ku k bliž­ní­mu, o to více se umen­ší bo­lest a naše srd­ce za­pla­ví Tvá ne­vý­slov­ná, hma­ta­tel­ná a něž­ná pří­tom­nost.

Dej sílu, zdra­ví, ochra­nu a moud­rost lé­ka­řům, zdra­vot­ním se­strám, zdra­vot­ní­mu per­so­ná­lu a všem, kdo se vy­dá­va­jí pro své ne­moc­né bra­t­ry a se­st­ry, aby moh­li být Tvým ná­stro­jem při do­pro­vá­ze­ní všech, kdo byli svě­ře­ni je­jich srd­ci.Bože, Svět­lo svě­ta, učiň, aby věd­ci byli osví­ce­ni Tvou moud­ros­tí a dali k dis­po­zi­ci své schop­nos­ti pro dob­ro ce­lé­ho lid­stva.

Po­moz všem stát­ní­kům a těm, kdo roz­ho­du­jí o osu­dech ná­ro­dů, aby do­ká­za­li roz­ho­do­vat pro­zí­ra­vě a na­šli so­ci­ál­ní a eko­no­mic­ké ře­še­ní ve pro­spěch nej­slab­ších. Do­tkni se je­jich svě­do­mí, aby hle­da­li veš­ke­ré pro­střed­ky k za­me­ze­ní kon­flik­tů a pro­sa­zo­vá­ní míru.Dej, aby kaž­dý z nich cí­til zod­po­věd­nost nejen za svůj vlast­ní ná­rod, ale i za celé lid­stvo.

Kéž Ma­ria, kte­rou mno­zí mi­lu­je­me a uctí­vá­me, nám po­mů­že vy­tr­vat ve víře a při­ná­šet útě­chu a na­dě­ji všem.

Amen

Ilustrační foto: Marek Trizuljak

Velikonoce 2022

Velikonoce 2022

Drazí, jménem Díla Mariina – Hnutí Fokolále Vám všem přejeme Velikonoce plné naděje, radosti a světla! Jaroslava Malíková a Jiří Kratochvíl

Mod­lit­ba za mír na ce­lém svě­tě

Mod­lit­ba za mír na ce­lém svě­tě

V pá­tek 25. břez­na za­svě­tí pa­pež Fran­ti­šek bě­hem ka­jíc­né li­tur­gie Rus­ko a Ukra­ji­nu Ne­po­sk­vr­ně­né­mu Srd­ci Pan­ny Ma­rie. Mezi mod­lit­ba­mi za mír, kte­ré v tom­to ob­do­bí stou­pa­jí k nebi, za­zně­la i mod­lit­ba Mar­ga­ret Karra­mo­vé,...

Ně­ko­lik po­zná­mek k Ukra­ji­ně

Ně­ko­lik po­zná­mek k Ukra­ji­ně

Pavel Fischer, senátor a předseda senátního Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Ve chví­li, když píši ten­to text, má Ukra­ji­na za se­bou dva­cet dnů ne­o­spra­ve­dl­ni­tel­né rus­ké agre­se. Rus­ká ar­má­da se zvlášt­ní zvrá­ce­nos­tí úto­čí na obyt­né...

Pin It on Pinterest

Share This