Kniha rozhovorů s dět­ským psy­cho­lo­gem Jaroslavem Šturmou „Nej­lep­ší dra­ma­tik je ži­vot sám“ bude před­sta­ve­na ve­řej­nos­ti v ne­dě­li 12. září 2021 v 16 ho­din v Centru Mariapoli v Pra­ze – Vi­no­ři. 

Akce pro­běh­ne za účas­ti au­to­ra a zá­stup­ců Karmelitánského nakladatelství. Sou­čás­tí pro­gra­mu bude au­to­gra­mi­á­da.

Pin It on Pinterest

Share This