V so­bo­tu 25. červ­na 2022 se usku­teč­ní vý­let Zla­té Pra­hy do Srb­ska pod. ná­zvem „Za pří­ro­dou Čes­ké­ho kra­su„.

 Celá tra­sa je dlou­há cca 9 km s pře­vý­še­ním cca 250 me­t­rů.

Podrobnější informace ke stažení.

Pin It on Pinterest

Share This