„Protože modlitba má univerzální hodnotu, přijal jsem návrh Výboru pro bratrství mezi lidmi, aby se 14. května duchovně spojili věřící všech náboženství a věnovali tento den modlitbě, postu, skutkům milosrdenství a prosili Boha, aby pomohl lidstvu překonat pandemii koronaviru.

Pamatujte si: 14. květ­na, všich­ni vě­ří­cí spo­leč­ně, vě­ří­cích růz­ných tra­dic, v mod­lit­bě, po­stu a ko­ná­ní skut­ků mi­lo­sr­den­ství.“ Tě­mi­to slo­vy se pa­pež Fran­ti­šek ob­rá­til dne 3. květ­na 2020 po mod­lit­bě Re­gi­na Co­eli ke všem li­dem.

emmaus 1

Pre­zi­dent­ka Ma­ria Voce Em­maus, jmé­nem Hnu­tí fo­ko­lá­re, vy­já­d­ři­la pl­nou pod­po­ru této vý­zvě a ob­ra­cí se ke všem čle­nům hnu­tí tě­mi­to slo­vy: „Zachráníme se pouze za předpokladu, budeme-li hledět na společné dobro, nikoli pouze na dobro jednoho nebo druhého, na zájmy jedněch nebo druhých. Jsme velkou rodinou, tvořenou křesťany, věřícími různých náboženských tradic a lidmi bez náboženského přesvědčení. Povzbuzuji všechny, abychom prožili tento den 14. května v duchu modlitby podle svých náboženských tradic v postu a v konkrétní pomoci všem, kdo jsou nám nablízku, především slabým a potřebným. Prožijme to na lokální úrovni, tak, jak to každá komunita uzná za vhodné, podle aktuálních opatření. Jsme si jisti, že modlitby synů a dcer, které budou stoupat k Bohu, budou přijaté a vyslyšené pro dobro celé velké rodiny, kterou je lidstvo a zkouška, kterou všichni prožíváme, nás učiní silnějšími na společné pouti, kterou je život.“ 

Vý­bo­ru pro me­zi­lid­ské bra­tr­ství je slo­žen z před­sta­vi­te­lů is­lá­mu, judais­mu a křes­ťan­ství. Mezi růz­ný­mi osob­nost­mi, kte­ré se při­po­ji­ly k této vý­zvě, je také ge­ne­rál­ní se­kre­tář Or­ga­ni­za­ce spo­je­ných ná­ro­dů An­to­nio Gu­terres.

Pin It on Pinterest

Share This