Modlitba za Evropu – Na cestě k 9. květnu 2023

Společně pro Evropu

… je iniciativa více než 300 křesťanských společenství a hnutí z různých církví v Evropě. Charismata, dary, které nám Bůh v těchto společenstvích a hnutích dává, nás vedou cestou bratrství a společenství. V tomto bratrství a společenství vidíme povolání Evropy. Naše bratrství pramení z lásky k evangeliu, která nikoho nevylučuje. Proto jsme vždy obnovovali pakt vzájemné lásky, o který nás Ježíš žádal ve svém evangeliu. Dnes tento pakt obnovujeme.

Pakt vzájemné lásky

Ježíš říká: „Dávám vám nové přikázání: abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás, abyste se i vy milovali navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. (Jan 13,34-35)

„Ježíši, v tento den říkáme ano tvému přikázání a obnovujeme pakt vzájemné lásky. Chceme se navzájem milovat, jako jsi ty miloval nás. Prosíme tě, abys posílil naši lásku tím, že nám vyprosíš Ducha svatého a budeš uprostřed nás, jak jsi slíbil. Jednej v nás a skrze nás, zatímco společně pracujeme pro tvé království“.

Proč tentokrát modlitba po devět dní?

Drazí přátelé, poslední čtyři roky jsme byli pozváni na šestitýdenní modlitební cestu. Během setkání přátel Společně pro Evropu v Portu vznikl nový nápad: tentokrát bychom mohli uskutečnit devítidenní modlitbu ke Dni Evropy. Nejstarší novenou v křesťanství je devět dní mezi Nanebevstoupením Páně a Letnicemi, kdy apoštolové spolu s ženami a Marií, Ježíšovou matkou, přijali Ducha svatého.

Udělejme letos společně novénu za celou Evropu, za náš kontinent a za všechny úmysly naší sítě!

Thomas Römer, YMCA – Mnichov (Německo)

 

”Otče náš ” – modlitba za Evropu

 

1. den – neděle 30.04.2023 – S Ježíšem Kristem se modlíme: “Otče náš, který jsi na Nebesích” – za Evropu

 

2. den – pondělí 01.05.2023 – S Ježíšem Kristem se modlíme: “posvěť se jméno Tvé!”- za život

 

3. den – úterý 02.05.2023 – S Ježíšem Kristem se modlíme: „Přijď království Tvé!“ – za manželství a rodiny

 

4. den – středa 03.05.2023 – S Ježíšem Kristem se modlíme: „Buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi“ – za stvoření

 

5 den – čtvrtek 04.05.2023 – S Ježíšem Kristem se modlíme: „Chléb náš vezdejší dej nám dnes“ – za spravedlivou ekonomiku

 

6. den – pátek 05.05.2023 – S Ježíšem Kristem se modlíme: „odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům“ – za solidaritu s chudými

 

7. den – sobota 06.05.2023 – S ježíšem Kristem se modlíme: „neuveď nás do pokušení!“ – za mír

 

8. den – neděle 07.05.2023 – S Ježíšem Kristem se modlíme: „zbav nás od zlého!“ – za společenskou zodpovědnost

 

9. den – pondělí 08.05.2023 – S Ježíšem Kristem se modlíme: „protože tvé je království, moc i sláva“ – za Evropu

 

První den:

S Ježíšem Kristem se modlíme: „Otče náš, jenž jsi na nebesích!“

Otče na nebesích, v Tebe doufáme. Jsi milostivý, milosrdný, trpělivý a velmi dobrý (Žalm 103,8). Jsi dobrý a staráš se o nás lidi. Za to ti děkujeme. Modlíme se, abychom jako křesťané v Evropě, naplnění tvou láskou, přispěli k tomu, aby se Evropa vyznačovala milostí, milosrdenstvím a dobrotou. Amen.

Modleme se za Evropu:

Otče na nebesích, děkujeme ti za Evropu, kontinent, na kterém máme tu výsadu žít. Děkujeme ti za apoštoly, kteří nám přinesli Ježíšovo evangelium. Děkujeme ti za všechny otce a matky víry, kteří příkladně žili tvé milosrdenství. Modlíme se za všechny lidi žijící v Evropě, za všechny národy, města a regiony, abychom vždy nacházeli nové způsoby, jak žít společně v míru a opravdové radosti jeden z druhého. Pomáhej nám jako křesťanským společenstvím a hnutím, abychom přispěli k Evropě bohaté na lidskost. Amen.

Dnes se modlíme za:

 • Albánii
 • Andorru
 • Belgii
 • Bosnu a Hercegovinu
 • Bulharsko

 

Druhý den: 

Modlíme se s Ježíšem Kristem: „Posvěť se jméno Tvé!“

„Ne nás, Hospodine, ne nás, ale své jméno oslav pro své milosrdenstí a pro Tvou věrnost“ (Žalm 115,1)

Otče na nebesích, posvěť se jméno Tvé v našem osobním životě, v našich společenstvích a hnutích, domech, městech, zemích a národech. Proto nám sešli svého Svatého Ducha, který nás obnovuje. Amen.

Říkáme ANO životu.

Modlíme se za všechny, kteří se angažují za lidský život ve všech fázích vývoje. Modlíme se za lékaře, zdravotní setry a ošetřovatele, porodní asistentky a za všechny, kteří pracují v oblasti sociálních profesí. Ochraňuj a uchraň veškerý lidský život. Pomoz nám, aby bylo hlasitě zvoláno ano životu. Amen.

Dnes se modlíme za:

 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Finsko
 • Francii
 • Řecko

 

Třetí den:

Modlíme se s Ježíšem Kristem: „Přijď království Tvé!“

Otče, tvé uzdravující království k nám dnes přichází. Zvítěz svou láskou nad tím, co v nás a kolem nás odporuje tvému slovu a tvé vůli. Pomoz nám – jak říká Ježíš v Kázání na hoře – hledat především tvé království a tvou spravedlnost (Mt 6, 33). Amen.

Říkáme ANO manželství a rodině.

Nebeský Otče, modlíme se za všechna manželství a rodiny v Evropě, aby spolu žily ve smíru, aby byly místem pokoje, lásky a spravedlnosti. Modlíme se za všechny, kteří se věnují manželství a rodině, aby byli naplněni silou Božího království, lásky a milosti. Amen.

Dnes se modlíme za:

 • Irsko
 • Island
 • Itálii
 • Kazachstán
 • Kosovo
 • Chorvatsko

 

Čtvrtý den:

Modlíme se s Ježíšem Kristem: „Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi!“

Děkujeme ti, Otče, že jsi nám prostřednictvím svých přikázání ukázal svou vůli. Jsou výrazem tvé lásky k nám a ke všemu stvoření. Tvá přikázání od nás žádají, abychom konkrétně žili lásku (srov. Řím 13,10). Prosíme tě, abys nám odpustil, když jsme tvou vůli neplnili a byli bez lásky. Pomoz nám skrze svého Ducha být a stát se lidmi, kteří z celého srdce milují tebe, našeho Boha, a své bližní a kteří jsou vděční za tvé stvoření. Amen.

Říkáme ANO stvoření.

Milovaný Otče na nebesích, ty jsi stvořitel nebe i země. Děkujeme ti za tvé stvoření, za zemi, kterou jsi nám svěřil k ochraně. Pomoz nám a všem, kdo pracují na ochraně přírody, klimatu a životního prostředí. Ve všem našem úsilí ti důvěřujeme a doufáme v tvou spásnou pomoc, aby se na zemi stala tvá vůle. Amen.

Dnes se modlíme za:

 • Lotyšsko
 • Lichtenštejnsko
 • Litvu
 • Lucembursko
 • Maltu
 • Moldavsko

 

Pátý den: 

Modlíme se s Ježíšem Kristem: „Chléb náš vezdejší dej nám dnes!“

Nebeský Otče, děkujeme ti, že nás každý den zaopatřuješ. Dáváš nám to, co potřebujeme ke každodennímu životu. A s Ježíšem Kristem, tvým Synem, nám dáváš „pravý chléb“ (srov. Jan 6, 32b-35). Skrze něj sytíš náš hlad po životě, pokoji, spáse a smíření. S radostí ho přijímáme do našeho společenství a společného života. Chceme mu patřit, důvěřujeme mu a chceme dělat, co nám řekne. Amen.

Říkáme ANO spravedlivé ekonomice.

Drahý nebeský Otče, děkujeme ti za práci, kterou si můžeme vydělat na živobytí. Voláme po spravedlivé ekonomice, která by byla zaměřena na potřeby jednotlivců i celého lidstva. Modlíme se za všechny, kdo mají odpovědnost v ekonomické oblasti. Dej jim sílu, moudrost a radost, aby mohli pomáhat v boji proti hladu, chudobě a utrpení v tomto světě, aby všichni měli chléb vezdejší, za který se modlíme. Amen.

Dnes se modlíme za:

 • Monako
 • Černá Hora
 • Nizozemsko
 • Severní Makedonii
 • Norsko
 • Rakousko

 

Šestý den:

S Ježíšem Kristem se modlíme:  „Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům!“

Otče v nebesích, žijeme z tvého odpuštění. Ty nám odpouštíš, pokud jsme zhřešili v našich myšlenkách, v našich slovech, v tom, co jsme udělali, i v tom, co jsme opomenuli udělat. Děkujeme ti za to. Prosíme tě, abys nás skrze svou blízkost proměnil v lidi, kteří dokážou zakoušet toto ovzduší a kulturu odpuštění a odpuštění hříchů. Amen.

Říkáme ANO solidaritě

Otče na nebesích, modlíme se za chudé, trpící, nemocné a potřebné v blízkém i vzdáleném okolí. Modlíme se za ty, kteří kromě jha chudoby musí často snášet i ponížení; za ty, kteří se cítí provinile, protože nemají práci, bydlení ani povolení k pobytu nebo protože chodí žebrat. Modlíme se za ty, kdo se cítí opuštění a osamělí. Modlíme se, aby se tvůj Syn, náš Pán Ježíš, ztotožnil s chudými. Říká: „Cokoli jste udělali pro vězně, pro cizince, pro nemocného, pro žíznivého nebo hladového, udělali jste pro mě.“ Všichni jsme se snažili, abychom se s nimi setkávali. (Mt 25,31-46) Dovoláváme se tvého milosrdenství. Dopřej spravedlnost chudým a znevýhodněným. Nám a všem, kdo mají politickou odpovědnost, dej srdce pro chudé. Amen.

Dnes se modlíme za:

 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Rusko
 • San Marino
 • Švédsko

Sedmý den:

S Ježíšem Kristem se modlíme: „Neopusť nás v pokušení!“

Otče na nebesích, dej, ať nepadneme. A tam, kde jsme padli, nám pomoz znovu povstat. Kde jsme slabí, dej nám sílu. Udržuj nás na cestě jednoty, chraň nás před vším, co nás odvrací od cesty jednoty, o kterou prosil Ježíš (Jan 17, 22). Chraň nás před pokušením rezignovat na rozdělení, nesmiřitelnost a neshody. Amen.

Říkáme ANO míru.

Otče na nebesích, stojíme před tebou a prosíme tě o mír, mír mezi národy, mír v našich městech, mír v našich domovech, mír v našich srdcích. Svou naději vkládáme v Ježíše, tvého Syna. S jeho narozením přišel příslib nebeských poslů, že na zemi bude pokoj (Lk 2,14). Posiluj naši důvěru v Ježíše. On je náš pokoj! Modlíme se za všechny, kdo hledají cesty pokoje, aby měli trpělivost a moudrost. Modlíme se, aby poslové pokoje byli vyslyšeni. Amen.

Dnes se modlíme za:

 • Švýcarsko
 • Srbsko
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Španělsko
 • Českou republiku

Osmý den:

 S Ježíšem Kristem se modlíme: „Zbav nás od zlého!“

Nebeský Otče, vysvoboď nás, zachraň nás z moci Zlého. Utíkáme se k tvé milosti a lásce. Ty jsi poslal Ježíše Krista. Svou smrtí na kříži porazil moc zla a zvítězil nad smrtí. Důvěřujeme mu. Dej nám sílu přemáhat zlo dobrem (Římanům 12, 21). Skrze světlo své lásky přemáhej v nás všechny temné myšlenky, a tím i všechny temné pohnutky a úmysly. Dej, ať žijeme s Ježíšem Kristem jako tvé děti a důvěřujeme tvé lásce. Amen.

Říkáme ANO odpovědnosti za naši společnost.

Otče na nebesích, pomoz nám praktikovat křesťanskou lásku v našem každodenním životě a budovat tak klima, v němž roste ochota pracovat pro bližního a pro společné dobro. Dej nám sílu a vytrvalost v našem odhodlání, aby se města, v nichž žijeme, stala místy pokojného setkávání generací a různých kultur. Amen.

Dnes se modlíme za:

 • Turecko
 • Ukrajinu
 • Maďarsko
 • Vatikán
 • Spojené království
 • Bělorusko

 

Devátý den:

S Ježíšem Kristem se modlíme: „Neboť tvé je království, moc a sláva. Amen.“

Nebeský Otče, jsme naplněni vděčností. I nyní je důvod k radosti a naději. Vždyť tvé království, tvou přítomnost mezi lidmi, slávu tvé lásky, jednotu tvého lidu, po které toužíme, již můžeme vidět a zakoušet – i když často jen v počátcích. Tvé království přichází a již je tady. Za to ti děkujeme, věčný Bože. Spolu se všemi, kdo ti patří, vyznáváme: Jsi slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný (Ž 103,8). Amen.

Modleme se za Evropu.

 

Otče na nebesích, milosrdný Bože, děkujeme ti za Evropu, kontinent, v němž žijeme. Děkujeme ti za rozmanitost jazyků a kultur. Děkujeme ti za bohatství tradic a historie.

Litujeme také všech temnot, všech válek, všech nespravedlností a chyb dějin, do kterých jsme zapleteni. Zachraň nás a daruj nám hluboké a trvalé smíření mezi námi navzájem.

Otče na nebesích, otevři nám oči pro své působení mezi námi. Posiluj v nás a mezi námi všechny síly víry, lásky a naděje.

Modleme se za národy Evropy, abychom měli odvahu kráčet po cestách bratrství a míru. Buďme si jisti, že Ježíšem přikázaná láska je vždy cestou k životu. Modleme se za spravedlnost ve vzájemných vztazích, za ochotu odpustit tam, kde jsme se vůči sobě provinili, aby se mezi námi usadil mír.

Tak jako na počátku dějin evangelia v Evropě, kdy jeden Evropan ve snu požádal apoštola Pavla: „Přijď a pomoz nám“ (Sk 16,9-10), tak i dnes tě prosíme, milosrdný Bože: „Přijď a pomoz nám, sešli Ducha svatého, aby nás utěšil, vedl a osvítil“.

Amen.

 

Pin It on Pinterest

Share This