.Zve­me Vás na čer­ven­co­vou on-line dis­ku­zi v rám­ci Fran­tiš­ko­vy eko­no­mi­ky – na téma Spo­leč­né dob­ro – co to zna­me­ná?

Společné dpbro prof. Mlčoch

Pa­pež Fran­ti­šek nás vy­zý­vá k ob­no­vě spo­leč­né­ho dob­ra. Co to ale zna­me­ná?

Po­zvá­ní na dis­ku­zi při­jal prof. Ing. Lu­bo­mír Ml­čoch, CSc.

Spo­leč­né dob­ro se ne­o­be­jde bez obě­tí, a bez ocho­ty těch, kdo dá­va­jí ze své­ho nad­byt­ku více nejen ab­so­lut­ně, ale i re­la­tiv­ně v po­rov­ná­ní s těmi, kdo dá­va­jí ze své­ho ne­do­stat­ku. Spo­leč­né zlo Co­vi­du (jako „dob­ra s opač­ným zna­mén­kem“) nás o po­tře­bě obě­ti pře­svěd­čo­va­lo den­ně.
Jak mů­že­me při­spět ke spo­leč­né­mu dob­ru? Jsme ochot­ni se uskrom­nit a být více štěd­ří?

Re­gis­truj­te se do 12.7. přes for­mu­lář zde: https://forms.gle/67YP5tfUvX3Jhy689
Poté Vám bude za­slán od­kaz na dis­ku­zi, kte­rá pro­běh­ne přes Go­o­gle Meet.

Dis­ku­ze jsou vždy dru­hé úte­rý v mě­sí­ci od 19. ho­din.

Pin It on Pinterest

Share This