Krás­né mís­to na Ve­le­hra­dě jsme vy­mě­ni­li za po­se­ze­ní u ob­ra­zo­vek po­čí­ta­čů. Mno­zí z nás (včet­ně star­ší ge­ne­ra­ce) se zdo­ko­na­li­li v po­čí­ta­čo­vé gra­mot­nos­ti při­po­je­ním se na ZOOM nebo sle­do­vá­ním pro­gra­mu na You­Tu­be.

Se­tká­ní za­ča­lo ve stře­du 28.10. Vi­dě­li jsme se s lid­mi ze všech míst naší re­pub­li­ky, po­slech­li si téma „Je­žíš žije mezi námi“, po­tom jsme si ve sku­pin­kách sdě­lo­va­li zku­še­nos­ti, jak se nám daří žít tuto Chi­a­ři­nu myš­len­ku.

Od­po­led­ne bylo milé se­tká­ní s dět­mi. Po­vě­dě­ly, jak po­má­ha­jí ro­di­čům, jak žijí skut­ky lás­ky, pl­ni­ly růz­né úko­ly a za­zpí­va­ly si. Ná­sle­do­val pro­gram pro do­spě­lé s in­for­ma­ce­mi o ži­vo­tě Díla Ma­rii­na, svě­dec­tví mla­dých o účas­ti na Sum­merJ­o­bu a také před­sta­ve­ní nové en­cykli­ky pa­pe­že Fran­tiš­ka Fratteli tutti.

Dru­hý den in­ter­ne­to­vé­ho se­tká­ní (pá­tek 30.10.) byl ve zna­me­ní kon­krét­ních zku­še­nos­tí účin­ků a plo­dů ži­vo­ta s Je­ží­šem mezi námi. Ten­to ži­vot při­ná­ší plody naděje a důstojnosti, plody pokoje a radosti, plody smíření, plody útěchy, plody moudrosti, tak, jak to vy­slo­vil pa­pež Fran­ti­šek před více než 2 roky na Ve­li­ko­no­ce 2018. Tato slo­va jsou stá­le ak­tu­ál­ní.
Se­tká­ní se zú­čast­ni­la také sku­pin­ka na­šich nesly­ší­cích přá­tel. Díky vý­bor­né „pře­pi­so­va­tel­ce“ mlu­ve­né­ho slo­va se moh­li ak­tiv­ně za­po­jit do pro­gra­mu i zku­še­nos­tí.

Sou­čás­tí pro­gra­mu byla před­náš­ka doc. PhDr. Ja­ro­sla­va Šebka s ná­zvem „Hnu­tí fo­ko­lá­re a jeho pří­nos v naší spo­leč­nos­ti v době to­ta­li­ty“.

Sou­čas­ná ne­leh­ká si­tu­a­ce lidí a ro­din u nás i ve svě­tě je pro nás vý­zvou. Ze sbír­ky „Ce­lo­svě­to­vá po­moc li­dem po­sti­že­ným pan­de­mií CO­VID-19“ byly za­slá­ny fi­nanč­ní pro­střed­ky kon­krét­ním ro­di­nám. Více si mů­že­te pře­číst na https://www.focolare.cz/12-clanky/612-podekovani-za-pomoc-pri-covid-19.

Pro toho, kdo se chce při­po­jit k vý­zvě Me­zi­ná­rod­ní­ho cen­t­ra Hnu­tí fo­ko­lá­re, dá­vá­me k dis­po­zi­ci od­kaz na strán­ky s dal­ší­mi in­for­ma­ce­mi https://www.focolare.cz/12-clanky/590-celosvetova-pomoc-lidem-postizenim-pandemii-covid-19 

Ma­rie Ví­cho­vá

online mariapoli

Pin It on Pinterest

Share This