Tý­den sjed­no­ce­né­ho svě­ta pro­bí­há kaž­dý rok od 1. do 7. květ­na. Je ce­lo­svě­to­vou la­bo­ra­to­ří i vý­sta­vou: sbí­ha­jí se v něm pří­běhy, akce, ini­ci­a­ti­vy, kte­ré v ja­kém­ko­li kou­tě svě­ta při­spí­va­jí k jed­no­tě mezi lid­mi a ná­ro­dy, k bra­tr­ství, k míru. Letošní rok kvůli celosvětové pandemii Covid-19 probíhá celý týden online

Hlav­ní udá­los­ti

So­bo­ta 2. květ­na, 12.00 hod. online vysílání “#In­Ti­me­For­Pe­a­ce Web Event” V tu chví­li se pro­po­jí různá měs­ta na ze­mě­kou­li, za­zní pří­běhy, pro­běh­nou dis­ku­se, před­sta­ví se uměl­ci.

Ne­dě­le 3. květ­na  od 11.00 do 12.00 hod. pod­le jed­not­li­vých ča­so­vých pá­sem pro­běh­ne vir­tu­ál­ní šta­fe­ta “Run4unity”, kte­rá non stop oběh­ne celý svět pro­střed­nic­tvím her, osob­ních svě­dec­tví. Ob­raz­ně tak vy­tvo­ří ba­rev­nou duhu míru.

Téma

in time for peace

Le­toš­ní téma týd­ne je In Time for peace – Žít pro mír, a to včas! Na­vzdo­ry vše­mu máme stá­le ješ­tě mož­nost udě­lat něco pro mír, pro po­cho­pe­ní mezi lid­mi. Naše doba je tato. Ne­mů­že­me če­kat. Mu­sí­me si „vy­hr­nout ruká­vy“ a udě­lat vše pro to, aby byl mír re­a­li­tou, a to teď. Tý­den sjed­no­ce­né­ho svě­ta se sym­bo­lic­ky při­po­ju­je k vý­zvě ge­ne­rál­ní­ho se­kre­tá­ře OSN An­tò­nia Gu­terre­se ukon­čit vál­ky na ce­lém svě­tě. Stej­ně tak se při­po­ju­je k ja­ké­mu­ko­li vo­lá­ní po míru, k po­zor­nos­ti vůči li­dem nej­slab­ším a zra­ni­tel­ným, prá­vě v této době pan­de­mie, jak vy­zý­vá pa­pež Fran­ti­šek.

Kde?

Mul­ti­me­di­ál­ní ma­ra­ton “In Time For Pe­a­ce” bude vy­sí­lán na webu www.unitedworldproject.org. Dále bude vy­sí­lán pro­po­je­ný­mi „ka­ná­ly“, abychom se moh­li po­dí­vat, co se teď prá­vě děje v Itá­lii, v USA, v Aus­trá­lii, v De­mo­kra­tic­ké re­pub­li­ce Kon­go.

Kdo je za tím?

Tý­den sjed­no­ce­né­ho svě­ta vzni­kl z pod­ně­tu Hnu­tí fo­ko­lá­re v roce 1995, kte­ré ho or­ga­ni­zu­je spo­lu s dal­ší­mi sdru­že­ní­mi, hnu­tí­mi, ko­mu­ni­ta­mi po ce­lém svě­tě, se vše­mi, kdo chtě­jí při­ná­šet po­ro­zu­mě­ní mezi ná­ro­dy a kon­krét­ně se o to za­sa­zu­jí.

Pin It on Pinterest

Share This