BEZ­PRE­CE­DENTNÍ ZDRA­VOTNÍ KRI­ZE VYŽADU­JE BEZ­PRE­CE­DENTNÍ ROZ­HOD­NUTÍ

Jestli­že co­vid-19 do­ká­že desta­bi­li­zo­vat po­pu­la­ce v nej­roz­vi­nu­těj­ších a nej­or­ga­ni­zo­va­něj­ších ze­mích, k čemu pak může do­chá­zet u bez­po­čet­né­ho po­čtu žen, mužů, mla­dých lidí a dětí ve vá­leč­ných ze­mích jako je Sý­rie, jež také kvů­li uva­le­né­mu em­bar­gu je zemí sra­že­nou na ko­le­na?

Tato pe­ti­ce je ráz­nou vý­zvou k tomu, aby se pře­hod­no­ti­lo em­bar­go uva­le­né na syr­skou vlá­du a při­ja­la se včas­ná a kon­krét­ní opat­ře­ní s cí­lem po­skyt­nout syr­ské­mu lidu účin­nou po­moc v boji pro­ti pan­de­mii co­vid-19. V této době ob­rov­ských ob­tí­ží vy­slo­vu­je tato pe­ti­ce ráz­né va­ro­vá­ní, aby se ne­pro­dle­ně pod­nik­ly všech­ny ne­zbyt­né kro­ky dří­ve, než bude pří­liš poz­dě.

Naše vý­zva jde také v li­nii ne­dáv­né­ho po­sel­ství An­to­nia Gu­terre­sa, ge­ne­rál­ní­ho ta­jem­ní­ka Or­ga­ni­za­ce spo­je­ných ná­ro­dů: „Náš svět čelí spo­leč­né­mu ne­pří­te­li, jímž je co­vid-19. Vi­rus ne­dbá na ná­rod­nost nebo et­nic­kou pří­sluš­nost či sku­pi­nu nebo víru. Na­pa­dá všech­ny, a to ne­ú­pros­ně. Me­zi­tím zuří po ce­lém svě­tě oz­bro­je­ný kon­flikt. Ti nej­zra­ni­tel­něj­ší – ženy a děti, lidé se zdra­vot­ním po­sti­že­ním, lidé mar­gi­na­li­zo­va­ní a vy­síd­le­ní – pla­tí nej­vyš­ší cenu. Těm také hro­zí nej­vět­ší ri­zi­ko, že jim co­vid-19 způ­so­bí nej­ví­ce de­vas­tu­jí­cí ztrá­ty.“ Me­zi­ná­rod­ní sank­ce dále zvy­šu­jí zra­ni­tel­nost syr­ské­ho lidu. Pod­le lo­gi­ky této vý­zvy k pří­mě­ří by tedy měly být tyto sank­ce při­nejmen­ším do­čas­ně po­za­sta­ve­ny, a to ale­spoň pro do­dáv­ky sou­vi­se­jí­cí se zdra­vot­ní péčí, pro ma­te­ri­á­ly ur­če­né k lé­kař­ské­mu po­u­ži­tí a pro fi­nanč­ní pro­střed­ky po­třeb­né k je­jich úhra­dě.

Pa­pež Fran­ti­šek ne­dáv­no vy­zval stá­ty, aby na výzvu od­po­vě­dě­ly. Řekl: „Při­po­ju­ji se ke všem, kdo tuto výzvu při­ja­li, a vy­zý­vám všech­ny, aby po­kra­čo­va­li tak, že za­sta­ví všech­ny for­my vál­ky a ne­přá­tel­ství. … Spo­leč­né na­sa­ze­ní pro­ti pan­de­mii může vést kaž­dé­ho k tomu, že si uvě­do­mí po­tře­bu po­sí­lit naše bra­tr­ské vzta­hy ja­kož­to čle­nů jed­né lid­ské ro­di­ny … Mělo by to vést zejmé­na vůd­ce ná­ro­dů a dal­ší zú­čast­ně­né stra­ny k ob­no­ve­né­mu úsi­lí, aby pře­ko­na­li všech­ny pře­tr­vá­va­jí­cí ri­va­li­ty.“

Je tře­ba také zdů­raz­nit, že tato vý­zva se ne­za­bý­vá před­nost­mi růz­ných po­li­tic­kých po­sto­jů, ale na­o­pak chce pře­ko­ná­vat hra­ni­ce zú­čast­ně­ných stran, pro­to­že cíl ochra­ny syr­ské­ho lidu pře­sa­hu­je ja­kou­ko­li po­li­tic­kou nebo ide­o­lo­gic­kou ori­en­ta­ci.

Jak řekl pan Gu­terres i pa­pež Fran­ti­šek, všich­ni jsme čle­ny jed­né lid­ské ro­di­ny. Po­kud mů­že­me li­dem v Sý­rii, kte­ří jsou již vy­čer­pá­ni de­se­ti­le­tím vál­ky, ně­jak po­mo­ci, je naší jas­nou mo­rál­ní po­vin­nos­tí udě­lat to rych­le, abychom se vy­hnu­li spo­lu­účas­ti na ka­ta­stro­fě a ne­mu­se­li se za to na­vždyc­ky sty­dět.

Máme mož­nost na­psat do dě­jin strán­ku hr­dos­ti a ni­ko­li za­hanbe­ní:
TVÁŘÍ V TVÁŘ BEZ­PRE­CE­DENTNÍ KRI­ZI JE TŘEBA PŘIJMOUT BEZ­PRE­CE­DENTNÍ ROZ­HOD­NUTÍ.

Stručný popis dnešní situace

Dne 17. květ­na 2019 pro­dlou­ži­la Ev­rop­ská rada ome­zu­jí­cí opat­ře­ní EU vůči syr­ské vlá­dě do 1. červ­na 2020. Bez ohle­du na pod­sta­tu roz­hod­nu­tí při­ja­tých EU a Wa­shing­to­nem je dneš­ní si­tu­a­ce v Sý­rii z dů­vo­du při­je­tí těch­to sank­cí a vzhle­dem k těm­to sank­cím ob­jek­tiv­ně zá­važ­ná.

V dů­sled­ku em­bar­ga se eko­no­mi­ka země dra­ma­tic­ky zhrou­ti­la. Pod­le zprá­vy OSN zve­řej­ně­né v květ­nu 2018 kle­sl HDP až o dvě tře­ti­ny a rov­něž pod­le této zprá­vy je to za­pří­či­ně­no nejen kon­flik­tem, ale pře­váž­ně eko­no­mic­ký­mi sank­ce­mi uva­le­ný­mi na Sý­rii.

Do­dáv­ky léků a lé­kař­ské­ho vy­ba­ve­ní jsou kvů­li em­bar­gu také ne­do­sta­teč­né, tak­že ne­moc­ni­ce – ty, kte­ré unik­ly bom­bar­do­vá­ní – bo­ju­jí s tím, aby moh­ly slou­žit ob­ča­nům, kte­ří po­tře­bu­jí léčbu, za­tím­co před vál­kou měla Sý­rie je­den z nej­vy­spě­lej­ších zdra­vot­nic­kých sys­té­mů na Blíz­kém Vý­cho­dě. Kro­mě toho před uva­le­ním sank­cí vy­rá­bě­la Sý­rie řadu ži­vot­ně dů­le­ži­tých léků a dří­ve v nich byla soběstač­ná.

Ome­zu­jí­cí opat­ře­ní vy­plý­va­jí­cí z em­bar­ga do dneš­ní­ho dne váž­ně po­ško­di­la schop­nost Sý­rie tyto léky, vy­ba­ve­ní, ná­hrad­ní díly a soft­ware spí­še vy­rá­bět než na­ku­po­vat. Za­hra­nič­ní spo­leč­nos­ti nejsou ochot­ny pro­vá­dět trans­ak­ce ze stra­chu, že bu­dou ob­vi­ně­ny z po­ru­še­ní ome­zu­jí­cích opat­ře­ní. (Viz „Pro­hlá­še­ní o ukon­če­ní mise zvlášt­ní­ho zpra­vo­da­je o ne­ga­tiv­ním do­pa­du jed­no­stran­ných do­nu­co­va­cích opat­ře­ní na uplat­ňo­vá­ní lid­ských práv v Syr­ské arab­ské re­pub­li­ce ve dnech 13. až 17. květ­na 2018“).

Cíl této pe­ti­ce

Odkaz na petici ZDE

Za této si­tu­a­ce ci­vil­ní oby­va­tel­stvo v Sý­rii po celé roky žije nebo spí­še pře­ží­vá za mno­ha ob­tí­ží, včet­ně ob­tí­ží způ­so­be­ných em­bar­gem na něj uva­le­ným. Avšak dnes, kro­mě sta­vu chu­do­by způ­so­be­né sank­ce­mi, exis­tu­je dal­ší hroz­ba, a sice co­vid-19. Ten­to­krát se syrští lidé po­tý­ka­jí s ješ­tě ne­vy­zpy­ta­tel­něj­ším zá­lud­ným a ne­vi­di­tel­ným ne­pří­te­lem, kte­rý si ná­ro­ku­je obě­ti mezi těmi nej­slab­ší­mi.

Z to­ho­to dů­vo­du se z na­še­ho po­hle­du zdá, že em­bar­go a sank­ce jsou v této his­to­ric­ké chví­li kru­té a ne­při­ja­tel­né, pro­to­že při­pra­vu­jí ženy, muže, mla­dé lidi a děti o po­moc a pod­po­ru, jež pro ně může být ži­vot­ně dů­le­ži­tá, aby moh­li pře­žít toto re­ál­né ne­bez­pe­čí, kte­ré před­sta­vu­je co­vid-19.

Mu­sí­me si uvě­do­mit, že dů­vo­dy em­bar­ga jsou dnes již pře­ko­na­né, pro­to­že za­cho­vá­ní ži­vo­tů syr­ské­ho lidu je mno­hem dů­le­ži­těj­ší.

Po­kud nám tato pan­de­mie moh­la udě­lit ně­ja­kou lek­ci, tře­bas i je­di­nou, pak je to na­lé­ha­vost a po­vin­nost do­stat se k těm, kdo nej­ví­ce po­tře­bu­jí po­moc a pod­po­ru.

Na­chá­zí­me se v his­to­ric­ké chví­li, kdy mu­sí­me mít od­va­hu uči­nit bez­pre­ce­dent­ní roz­hod­nu­tí, pro­to­že si to si­tu­a­ce vy­ža­du­je. Žádá­me pro­to Ev­rop­ský par­la­ment k za­u­je­tí roz­hod­né­ho sta­no­vis­ka, aby Ev­rop­ská ko­mi­se a Ev­rop­ská rada roz­hod­ly v tom­to smys­lu. Jak roz­hod­ně a kom­pe­tent­ně jsme jed­na­li ve pro­spěch na­šich ná­ro­dů, cí­tí­me jako ev­rop­ský lid, že stej­ně tak mů­že­me dát pří­klad in­te­li­gent­ní cit­li­vos­ti a moud­ré­ho po­ro­zu­mě­ní pro dra­ma to­ho­to ná­ro­da. Mu­sí­me za­ujmout spo­leč­ný po­stoj ve pro­spěch syr­ské­ho lidu a všech lidí ve vál­kou zni­če­ných ze­mích ohro­že­ných ri­zi­kem této pan­de­mie, zejmé­na těch nej­zra­ni­tel­něj­ších.

Vy­zý­vá­me pro­to všech­ny pří­sluš­né or­gá­ny, různá sdru­že­ní a jed­not­liv­ce, aby se k této pe­ti­ci so­li­dár­ně při­po­ji­li, bez ohle­du na po­sto­je za­u­jí­ma­né k syr­ské­mu kon­flik­tu. Je tře­ba se za­mě­řit na lidi, na oby­čej­né lidi, jimž se musí do­stat ade­kvát­ní pod­po­ry, aby moh­li če­lit této zkouš­ce, jed­né z řady mno­ha dal­ších.

Z výše uve­de­ných dů­vo­dů po­ža­du­je­me oka­mži­té zru­še­ní eko­no­mic­ké­ho em­bar­ga pro­ti ci­vil­ní­mu oby­va­tel­stvu v Sý­rii (a k při­je­tí opat­ře­ní na ochra­nu lidí „ve všech kou­tech svě­ta“, kte­ří čelí po­dob­ným pod­mín­kám.) Vy­zý­vá­me Ev­rop­skou unii a Spo­je­né stá­ty ame­ric­ké k rych­lé­mu od­stra­ně­ní veš­ke­rých práv­ních pře­ká­žek, kte­ré by moh­ly brá­nit po­koj­né smě­ně zbo­ží a pře­vo­dům pe­něz po­třeb­ným pro naše se­st­ry a bra­t­ry v Sý­rii k boji pro­ti pan­de­mii co­vid-19.

Mar­co De­sal­vo,
pre­zi­dent ne­vlád­ní or­ga­ni­za­ce New Humanity

Chce­te-li být na­dá­le in­for­mo­vá­ni o ini­ci­a­ti­vách pe­ti­ce a o pod­pi­sech pod ní, na­vštiv­te webo­vé stán­ky New Humanity (http://www.new-humanity.org) a web AMU (Azione per un mondo unito: https://www.amu-it.eu).

Pin It on Pinterest

Share This