V ne­dě­li 12. září se v rám­ci ini­ci­a­ti­vy  Zlatá Praha usku­teč­ni­lo před­sta­ve­ní knihy rozhovorů s dět­ským psy­cho­lo­gem Jaroslavem Šturmou „Nej­lep­ší dra­ma­tik je ži­vot sám“. 

Pro­gram to­ho­to od­po­led­ne, kte­rý byl v ny­něj­ší – pro ko­ná­ní těch­to akcí ne­jis­té – době při­pra­vo­va­ný již bě­hem let­ních prázd­nin přes­ně v du­chu ná­zvu této kni­hy, za­po­čal úde­rem 16. ho­di­ny. Jeho or­ga­ni­zá­to­ři při­ví­ta­li v za­pl­ně­ném vel­kém sále Centra Mariapoli v Pra­ze – Vi­no­ři také zá­stup­ce Karmelitánského nakladatelství, jež tuto kni­hu vy­da­lo, jeho ve­dou­cí­ho re­dak­to­ra Pav­la Ma­re­še, kte­rý se vzá­pě­tí ujal své role mo­de­rá­to­ra ce­lé­ho pro­gra­mu.

V úvo­du au­tor kni­hy, fil­mo­vý re­ži­sér, do­ku­men­ta­ris­ta a sce­náris­ta Vít Há­jek, nej­pr­ve po­psal okol­nos­ti a prů­běh je­jí­ho vzni­ku. A pák již ná­sle­do­va­ly otáz­ky na sa­mot­né­ho Jaroslava Šturmu, kte­ré po­stup­ně ob­sáh­ly všech­ny eta­py jeho ži­vo­ta, lid­ské i od­bor­né for­ma­ce. V ote­vře­ném di­a­lo­gu ne­chy­běl ani pro­stor pro ob­je­ve­ní du­chov­ních ko­ře­nů a spirituality, z níž vy­růs­ta­ly jeho po­sto­je a vzta­hy – jak ke kli­en­tům a je­jich pří­buz­ným, tak i ke spo­lu­pra­cov­ní­kům a nej­růz­něj­ším li­dem, s ni­miž po­stup­ně při­chá­zel do sty­ku díky své­mu po­vo­lá­ní.

A je­li­kož Jaroslav Šturma ne­za­přel svůj oso­bi­tý smy­sl pro hu­mor, kte­rý je ne­díl­nou sou­čás­tí jeho ži­vo­ta a po­mohl mu pře­ko­nat mno­hé ob­tí­že, na tvá­řích všech pří­tom­ných se bě­hem ce­lé­ho od­po­led­ne čas­to ob­je­vo­val úsměv, ať už se vy­prá­vě­ní tý­ka­lo sto­le­tí mi­nu­lé­ho či sou­čas­né­ho. Všech­ny te­ma­tic­ké okru­hy pak cit­li­vě a in­spi­ra­tiv­ně pro­po­jo­val svý­mi hu­deb­ní­mi im­pro­vi­za­ce­mi Petr Ště­pán.

Na zá­věr se do­sta­lo i na všech­ny zá­jem­ce, kte­ří si na mís­tě moh­li kni­hu za­kou­pit a při tro­še tr­pě­li­vos­ti také ne­chat po­de­psat, ne­boť sou­čás­tí pro­gra­mu byla i au­to­gra­mi­á­da.

Pin It on Pinterest

Share This