Zprá­vy z Hnu­tí fo­ko­lá­re jsou ten­to­krát vý­raz­ně jiné než ob­vykle.

Je­jich je­di­ným mo­ti­vem je ko­ro­na vi­rus. Po­dí­vá­me se pro­střed­nic­tvím vi­deo roz­ho­vo­rů do ital­ských, špa­něl­ských a dal­ších do­mác­nos­tí, kde stej­ně jako u nás trá­ví lidé čas v ka­ran­té­ně. Do­zví­me se i pár zku­še­nos­tí z lé­kař­ské­ho pro­stře­dí. Díky zvlášt­ní mož­nos­ti mů­že­me žít po celé pla­ne­tě stej­nou re­a­li­tu, mů­že­me se ne­chat in­spi­ro­vat pří­běhy ji­ných a při­dat k nim něco ze svých zku­še­nos­tí.

Na­pří­klad na ad­re­se: zkusenosti@focolare.cz

ZDE klikněte pro shlédnutí celého kolegamenta ve slovenštině

ZDE klikněte pro shlédnutí kolegamenta na YouTube s českými titulky.

staen soubor

Po­kud bys­te po shléd­nu­tí Colle­ga­men­ta měli tou­hu při­spět po­třeb­ným v Sý­rii nebo po­sti­že­ným ko­ro­na­vi­rem po ce­lém svě­tě, při­klá­dá­me in­for­ma­ce o dvou účtech Hnu­tí zří­ze­ných pro tyto úče­ly:

Po­moc Sý­rii:

Aso­ci­a­ce „Azi­o­ne per un Mon­do Uni­to – On­lus“ (čes­ky Akce pro sjed­no­ce­ný svět, zkrá­ce­ně AMU)
Ad­re­sa: Via Ca­va­lie­ri di Vit­to­rio Ve­ne­to 11, 00146 Grot­ta­ferra­ta (RM)BIC: C
Číslo účtu: 11204344
Ná­zev ban­ky: Ban­ca Po­po­la­re Eti­ca – Fi­li­a­le di Roma
Kód IBAN: IT58 S050 1803 2000 0001 1204 344
Kód SWIFT/​BIC: CCR­TI­T2T
Do zprá­vy (= „causa­le“), je tře­ba na­psat: „Emer­gen­za Si­ria“

Po­moc po­sti­že­ným ko­ro­na­vi­rem:

PA­FOM Cen­t­ro dell’O­pe­ra (Cen­t­rum Díla)
Ad­re­sa ma­ji­te­le účtu: Via di Fras­ca­ti, 306, 00040 Roc­ca di Papa (Roma)
Ná­zev ban­ky: BPM BAN­CA PO­PO­LA­RE DI MI­LA­NO
Ad­re­sa ban­ky: Pi­az­za Mat­te­ot­ti 00047 Ma­ri­no (RM)
Číslo účtu €: 00000000008831
Ná­zev účtu: PIA AS­SO­CI­A­ZI­O­NE FEM­MI­NI­LE OPE­RA DI MA­RIA
Kód IBAN: IT 43 S 05034 21900 000000008831
Kód SWIFT/​BIC: BAP­PI­T21H65
Do zprá­vy (= „causa­le“) je tře­ba na­psat: „aiu­to per co­ro­na­vi­rus“.

Pin It on Pinterest

Share This