Ital­ský pre­zi­dent Ser­gio Mat­ta­rel­la dnes ráno při sou­kro­mé ná­vštěvě Me­zi­ná­rod­ní­ho cen­t­ra Hnu­tí fo­ko­lá­re v Roc­ca di Papa (Řím)

„Jsem rád, že tu mohu být, dě­ku­ji za tuto pří­jem­nou ná­vště­vu. Pří­spě­vek, kte­rý Hnu­tí fo­ko­lá­re při­ná­ší naší zemi, a to ne­mlu­ví­me o cír­kev­ní di­men­zi, je pří­no­sem po­vzbu­zu­jí­cím k so­li­da­ri­tě, ke spo­leč­né­mu se­tká­vá­ní.“

Pre­zi­dent Ital­ské re­pub­li­ky Ser­gio Mat­ta­rel­la tě­mi­to slo­vy po­dě­ko­val Mar­ga­ret Karra­mo­vé, pre­zi­dent­ce Hnu­tí fo­ko­lá­re, za přá­tel­ské po­zvá­ní k ná­vštěvě Me­zi­ná­rod­ní­ho cen­t­ra Hnu­tí fo­ko­lá­re v Roc­ca di Papa (Řím) dnes ráno.

„Po­jem ‚fo­ko­lá­re‘, vy­tvá­ře­ní ro­di­ny“ – po­kra­čo­val pre­zi­dent ve svém pozdra­vu pří­tom­ným – „má v sobě ne­u­stá­lou, vše­o­bec­nou při­po­mín­ku smys­lu pro spo­le­čen­ství, uvě­do­mě­ní si, že kaž­dý z nás po­tře­bu­je ty dru­hé a že pou­ze spo­leč­ně se vy­tvo­ří po­zi­tiv­ní a při­ja­tel­né pod­mín­ky při­ná­še­jí­cí po­krok. Ten­to pří­nos pro naši zemi je ob­zvláš­tě dů­le­ži­tý.“

Kro­mě pre­zi­dent­ky Hnu­tí fo­ko­lá­re ho při­ví­tal spo­lu­pre­zi­dent Je­s­ús Mo­rán, Ma­ria Voce, bý­va­lá pre­zi­dent­ka Hnu­tí a Ge­ne­rál­ní rada za­stu­pu­jí­cí Hnu­tí ce­lé­ho svě­ta.

Tou­to ná­vště­vou chtěl pre­zi­dent vzdát hold pa­mát­ce Chi­a­ry Lu­bi­cho­vé a Igi­na Gi­or­da­ni­ho, kte­ří jsou po­hřbe­ni v kap­li Cen­t­ra.

Šťast­nou sho­dou okol­nos­tí se tato ná­vště­va u hro­bu Gi­or­da­ni­ho usku­teč­ni­la prá­vě dnes, 2. květ­na 2021 při pří­le­ži­tos­ti 25 let od za­lo­že­ní Hnu­tí za jed­no­tu v po­li­ti­ce. Za­lo­ži­la ho Chi­a­ra Lu­bi­cho­vá, „aby se“ – to jsou slo­va za­kla­da­tel­ky Hnu­tí fo­ko­lá­re – „bra­tr­ství stá­va­lo po­li­tic­kou ka­te­go­rií“. Sva­tý otec po dneš­ní mod­lit­bě An­děl Páně také při­po­mněl toto vý­ro­čí a vy­já­d­řil čle­nům Po­li­tic­ké­ho hnu­tí za jed­no­tu přá­ní „vše­ho dob­ré­ho ve služ­bě dob­ré po­li­ti­ce“.

Po svém pří­jez­du chtěl pre­zi­dent Mat­ta­rel­la vi­dět bron­zo­vou so­chu Gi­or­da­ni­ho, dílo uměl­ce Pe­te­ra Kost­ne­ra, kte­ré bylo in­sta­lo­vá­no 18. dub­na u pří­le­ži­tos­ti 41. vý­ro­čí jeho úmr­tí.

Mar­ga­ret Karra­mo­vá ho ve svém pozdra­vu ujis­ti­la, že Hnu­tí fo­ko­lá­re bude i na­dá­le zin­ten­ziv­ňo­vat ini­ci­a­ti­vy so­li­da­ri­ty a „roz­ší­ří je na vel­ké množ­ství lidí, kte­ří se sta­li kře­h­čí­mi v dů­sled­ku zdra­vot­ní kri­ze. „Svět“, po­kra­čo­va­la, „vy­zý­vá, zejmé­na v této době, k vět­ší­mu sdí­le­ní a ide­ál jed­no­ty Hnu­tí fo­ko­lá­re k tomu vše­mu může a musí při­spět.“

Mar­ga­ret Karra­mo­vá při­po­mně­la slo­va Chi­a­ry Lu­bi­cho­vé těm, kte­ří si vza­li za svou spi­ri­tu­a­li­tu jed­no­ty „být ro­di­nou“, a na zá­věr vy­slo­vi­la přá­ní usku­teč­nit „pro­gram, kte­rý jsme si před­se­vza­li na po­sled­ním ge­ne­rál­ním shro­máž­dě­ní Hnu­tí fo­ko­lá­re, to zna­me­ná: „obe­jmout svět a na­slou­chat vý­kři­ku lid­stva, stvo­ře­ní a no­vých ge­ne­ra­cí“.

„Pan­de­mie na­dá­le kosí lid­ské ži­vo­ty, jen stě­ží se daří pro­sa­dit mír v me­zi­ná­rod­ních vzta­zích“, řekl spo­lu­pre­zi­dent Hnu­tí fo­ko­lá­re Mo­rán v ho­mi­lii při mši. „Po­tře­bu­je­me in­ten­ziv­něj­ší, hor­li­věj­ší mod­lit­bu, ale aby tomu tak bylo, je nut­né, aby se křes­ťa­né roz­hod­li zů­stá­vat v Kris­tu, v jeho lás­ce a uvá­dět do pra­xe při­ká­zá­ní vzá­jem­né lás­ky“.

Když se pre­zi­dent lou­čil, řekl ješ­tě: „Nej­pr­ve jste mi uká­za­li kap­li s nád­her­nou mo­zai­kou za ol­tá­řem a s hrob­ka­mi Chi­a­ry Lu­bi­cho­vé a Igi­na Gi­or­da­ni­ho, kte­ré­ho jsem měl to štěs­tí po­znat, když jsem byl chla­pec; a také hrob­ku dona Fo­re­si­ho: mi­mo­řád­né osob­nos­ti“.

O Gi­or­da­nim ho­vo­ří ital­ský pre­zi­dent také v před­mluvě k ne­dáv­no zve­řej­ně­né bi­o­gra­fii „Igi­no Gi­or­da­ni – od­zbro­je­ný hr­di­na“ (Al­ber­to Lo Pres­ti, Cit­tà Nu­o­va) a de­fi­no­val ho: „svě­dek křes­ťan­ské­ho ži­vo­ta, jímž je tře­ba se in­spi­ro­vat“.

Ste­fa­nia Ta­nesi­ni­o­vá

Pin It on Pinterest

Share This