Smy­sl Vá­noc

Smy­sl Vá­noc

Osla­va Je­ží­šo­va na­ro­ze­ní mi ote­ví­rá srd­ce pro celý svět.Tep­lo jes­li­ček se pře­lé­vá za hra­ni­ce křes­ťan­ské­ho svě­taa pro­ni­ká všu­de jako zna­me­ní, že toto dítě se zro­di­lo pro všech­ny. Chi­a­ra Lu­bi­cho­vá Velikonoce 2022 Dub 12, 2022 | K...
Ad­vent v srd­ci

Ad­vent v srd­ci

Při zprá­vách o dění na pol­sko-bě­lo­rus­kých hra­ni­cích jsem si vzpo­mněl na pří­běh sva­té­ho Mar­ti­na. Vo­já­ka, kte­rý se v zimě a mra­zu sli­to­val nad cha­tr­ně ob­le­če­ným člo­vě­kem, dal mu po­lo­vi­nu své­ho pláš­tě. Ve snu se mu pak zje­vil Je­žíš odě­ný...
Smí­ře­ní a mod­lit­ba

Smí­ře­ní a mod­lit­ba

V situaci, kdy dochází ke stupňování násilí ve Svaté zemi, Kolumbii, Myanmaru a v různých afrických zemích, se pre­zi­dent­ka Hnu­tí fo­ko­lá­re Mar­ga­ret Karra­mo­vá obrací na komunity Hnutí fokoláre s výzvou, aby se ve svém konání zaměřily na dialog, modlitbu a na...
Ochra­na ne­zle­ti­lých – do­pis Em­maus a Je­suse

Ochra­na ne­zle­ti­lých – do­pis Em­maus a Je­suse

Při­ná­ší­me vám pře­klad do­pi­su, kte­rý vzni­kl v břez­nu 2019, ale je stá­le ak­tu­ál­ní. Té­ma­tem ochra­ny ne­zle­ti­lých a očiš­ťo­vá­ní mi­nu­los­ti se bude za­bý­vat i ge­ne­rál­ní shro­máž­dě­ní, ten­to pro­ces je vel­mi dů­le­ži­tý a stá­le po­kra­ču­je....

Pin It on Pinterest