Čle­no­vé ško­ly Abba v Pra­ze: di­a­log o ak­tu­ál­ních vý­zvách ve­de­ný v srd­ci Ev­ro­py

Čle­no­vé ško­ly Abba v Pra­ze: di­a­log o ak­tu­ál­ních vý­zvách ve­de­ný v srd­ci Ev­ro­py

Při svém vý­jezd­ním za­se­dá­ní v Pra­ze (2.-5. 6. 2022) po­kra­čo­va­li čle­no­vé stu­dij­ní­ho cen­t­ra Hnu­tí fo­ko­lá­re, zná­mé­ho jako ško­la Abba, ve své běž­né prá­ci za­mě­ře­né na stu­di­um tex­tu Chi­a­ry Lu­bi­cho­vé tý­ka­jí­cí­ho se ob­do­bí...
K si­tu­a­ci na Ukra­ji­ně

K si­tu­a­ci na Ukra­ji­ně

Představitelé Hnutí fokoláre v Evropě napsali společný dopis členům Hnutí s výzvou k modlitbám za mír. Píší: „… tvá­ří v tvář pro­bí­ha­jí­cí vál­ce na Ukra­ji­ně bychom vás všech­ny chtě­li vy­zvat, abychom se spo­leč­ně in­ten­ziv­ně mod­li­li za mír, vy­sla­li...
To, co nás rozděluje

To, co nás rozděluje

MUDr. ThLic. Martin Uher, PhD. et PhD. pochází z Prahy. Žil ve fokoláre v Praze, v Košicích, Bratislavě a v současné době v polských Katovicích. Přednášel na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. Jako lékař pracoval v oblasti dětské intenzivní medicíny a...
Lás­ko! Pří­běh jed­no­ho man­žel­ství

Lás­ko! Pří­běh jed­no­ho man­žel­ství

Při pří­le­ži­tos­ti de­sá­té­ho vý­ro­čí smr­ti Jar­mi­ly Syn­ko­vé vy­šla v lis­to­pa­du le­toš­ní­ho roku kni­ha „Lás­ko! Pří­běh jed­no­ho man­žel­ství“. Vztah Jar­mi­ly a Jin­dři­cha Syn­ko­vých nám dá­va­jí za­ku­sit úryv­ky z de­ní­ků, do­pi­sů a úvah....

Pin It on Pinterest