Mezi dět­mi a mlá­de­ží od 10 do 35 let chce sou­těž oce­nit ty, kdo umě­lec­kým způ­so­bem vy­já­d­ří, co v nich vy­vo­la­lo se­tká­ní s Chi­a­rou Ba­da­no.
Ter­mín ode­vzdá­ní pra­cí je 30. červ­na 2021.

Také le­tos je mož­né se zú­čast­nit sou­tě­že o Cenu Chi­a­ry „Luce“ Ba­da­no, kte­rá vznik­la v roce 2018 a toto bude její 4. roč­ník. Cena je vě­no­vá­na pa­mát­ce Chi­a­ry Ba­da­no, dív­ce z Hnu­tí fo­ko­lá­re, z měs­teč­ka Sas­sello (Itá­lie). Chi­a­ra Luce byla bla­ho­ře­če­na 25. září 2010. Sou­těž chce pod­po­řit vznik umě­lec­kých děl, kte­rá jsou in­spi­ro­vá­na ži­vo­tem a pří­kla­dem Chi­a­ry Ba­da­no, má za cíl pod­po­řit a na­po­má­hat po­zná­ní její oso­by a je­jí­ho pří­bě­hu a na­bíd­nout ji jako vzor ži­vo­ta pro mno­ho mla­dých lidí.
V 17 le­tech se u Chi­a­ry zjis­ti­lo, že má ra­ko­vi­nu kos­tí. Uvě­do­mu­je si váž­nost ne­mo­ci, ale její ne­ko­neč­ná lás­ka k Bohu je sil­něj­ší. S roz­hod­nos­tí vše obě­tu­je: „Pro tebe, Je­ží­ši, chceš-li to ty, chci to i já!“

Má blíz­ký a hlu­bo­ký vztah s Chi­a­rou Lu­bi­cho­vou, za­kla­da­tel­kou Hnu­tí fo­ko­lá­re, kte­rá jí píše: „Bůh Tě ne­smír­ně mi­lu­je, chce pro­nik­nout do nit­ra Tvo­jí duše a dát Ti za­ku­sit kap­ky nebe. Chi­a­ra Luce (luce = svět­lo, pozn. pře­kl.) je jmé­no, kte­ré jsem vy­bra­la pro Tebe; líbí se Ti? Je to svět­lo Ide­á­lu, kte­rý zví­tě­zí nad svě­tem…“
Chi­a­ra Ba­da­no od­chá­zí do nebe 7. říj­na 1990 ve věku 19 let. Dnes je její ži­vot, přes­to­že tak krát­ký, avšak vel­mi in­ten­ziv­ní ve vzta­hu s Bo­hem Lás­kou, pří­kla­dem pro ti­sí­ce dětí a mla­dých lidí ce­lé­ho svě­ta.

Sou­těž o cenu Chi­a­ry „Luce“ Ba­da­no je ote­vře­ná pro všech­ny mla­dé od 10 do 35 let a chce oce­nit ty, kte­ří umě­lec­kým způ­so­bem, vy­já­d­ří ja­kou in­spi­ra­ci v nich se­tká­ní s Chi­a­rou Ba­da­no vy­vo­la­lo.
Účast­ní­ci bu­dou roz­dě­le­ni do dvou vě­ko­vých ka­te­go­rií: od 10 do 16 let od 17 do 35 let. Zú­čast­nit se mo­hou jed­not­liv­ci i sku­pi­ny z ce­lé­ho svě­ta. Pro za­řa­ze­ní do vě­ko­vé ka­te­go­rie je roz­ho­du­jí­cí da­tum za­psá­ní do sou­tě­že.

Mla­dí uměl­ci se mo­hou zú­čast­nit před­lo­že­ním kre­a­tiv­ní­ho vy­já­d­ře­ní, kte­ré upřed­nost­ňu­jí: kres­by, po­ezie, vy­prá­vě­ní, pís­ně, tan­ce nebo pan­to­mi­my, ko­mik­su, vi­deo­kli­pu či dal­ších. Je­jich díla musí být po­ro­tě do­ru­če­na do 30. červ­na 2021, pod­le pra­vi­del a pod­mí­nek uve­de­ných na webu www.chiarabadano.org.

Kom­pe­tent­ní po­ro­ta, kte­ré před­se­dá ma­min­ka Chi­a­ry, Ma­ria Te­re­sa Ba­da­no, bude hla­so­vat o pra­cích roz­dě­le­ných do dvou uve­de­ných vě­ko­vých ka­te­go­rií.

29. říj­na le­toš­ní­ho roku se v Sas­sello, v den kaž­do­roč­ní­ho li­tur­gic­ké­ho svát­ku, plá­nu­je pře­dá­ní skle­ně­né pla­ke­ty zná­zor­ňu­jí­cí Chi­a­ru Ba­da­no a vý­sta­va, resp. před­ve­de­ní ví­těz­ných děl.

Lorenzo Russo

Převzato ze zdroje Premio Chiara “Luce” Badano 2021 | Movimento dei Focolari (focolare.org)

Pin It on Pinterest

Share This