Při svém vý­jezd­ním za­se­dá­ní v Pra­ze (2.-5. 6. 2022) po­kra­čo­va­li čle­no­vé stu­dij­ní­ho cen­t­ra Hnu­tí fo­ko­lá­re, zná­mé­ho jako ško­la Abba, ve své běž­né prá­ci za­mě­ře­né na stu­di­um tex­tu Chi­a­ry Lu­bi­cho­vé tý­ka­jí­cí­ho se ob­do­bí zva­né­ho Paradiso ‘49. Kro­mě toho se chtě­li se­tkat se čle­ny Hnu­tí fo­ko­lá­re v České re­pub­li­ce.

Do pro­gra­mu těch­to dní byl pro­to za­řa­zen dvou­ho­di­no­vý di­a­log s asi pat­nác­ti zá­stup­ci míst­ní ko­mu­ni­ty, lid­mi růz­ných po­vo­lá­ní a vě­ko­vých ka­te­go­rií. Roz­vi­nul se jako sku­teč­ná kon­fron­ta­ce mezi svět­lem cha­risma­tu jed­no­ty vy­já­d­ře­né­ho na strán­kách Paradisa ’49 a vtě­le­ním to­ho­to svět­la do ži­vo­ta Hnu­tí v jeho růz­ných kul­tur­ních ob­las­tech.

K dis­ku­to­va­ným otáz­kám pa­t­ři­la zejmé­na re­la­ti­vi­za­ce hod­not, ochra­na ži­vo­ta od po­če­tí až po smrt, roz­díl­nost mezi mu­žem a že­nou… Účast­ní­ci de­ba­ty vy­já­d­ři­li po­tře­bu smě­ro­dat­né­ho a jas­né­ho vy­já­d­ře­ní ze stra­ny Díla k těm­to té­ma­tům. Uvě­do­mi­li jsme si, že sto­jí­me před di­le­ma­tem: na jed­né stra­ně pro­sa­zo­vat zá­klad­ní hod­no­ty křes­ťan­ské an­tro­po­lo­gie bez kom­pro­mi­sů, na dru­hé stra­ně zů­stat v di­a­lo­gu s lid­mi od­liš­ných ná­zo­rů. To vy­ža­du­je ne­u­stá­lé pro­hlu­bo­vá­ní na­še­ho sty­lu di­a­lo­gu: ne­vstu­po­vat do kul­tur­ní vál­ky, ale ani se ne­vzdá­vat prav­dy, klást dů­raz na re­spek­to­vá­ní lidí, kte­ří za­stá­va­jí jiné ná­zo­ry.

Praž­ská de­ba­ta umož­ni­la čle­nům ško­ly Abba více po­cho­pit něco z kul­tur­ní re­a­li­ty vý­chod­ní Ev­ro­py, kte­rá je z his­to­ric­kých dů­vo­dů při­nejmen­ším čás­teč­ně od­liš­ná od zá­pad­ní­ho svě­ta. Ně­ko­lik roz­dí­lů: na Vý­cho­dě pře­vlá­dá pev­ná dok­tri­nál­ní a mo­rál­ní vize církve, kte­rá se sna­ží mít ve spo­leč­nos­ti svou vlast­ní identi­tu, za­tím­co na Zá­pa­dě se pro­sa­zu­je spí­še prak­tic­ký pas­to­rač­ní a so­ci­ál­ní pří­stup, kte­rý po­va­žu­je cír­kev za ná­stroj služ­by li­dem. Zá­pad uva­žu­je v ka­te­go­ri­ích lid­ských práv, za­tím­co Vý­chod se za­mě­řu­je na mo­rál­ní hod­no­ty. V ně­kte­rých vý­chod­ních ze­mích lze stá­le na­lézt pro­je­vy li­do­vé církve a li­do­vé zbož­nos­ti, kte­ré se v těch­to for­mách na Zá­pa­dě již ne­vy­sky­tu­jí. Církve na Vý­cho­dě vy­tvá­ře­ly bě­hem ko­mu­nis­mu kul­tu­ru ma­lých spo­le­čen­ství, sku­pin mla­dých lidí a ro­din, je­jichž ži­vot je za­lo­žen na evan­ge­liu, usi­lu­je o vzá­jem­nou ma­te­ri­ál­ní a du­chov­ní pod­po­ru, sdí­le­ní a žití hod­not, kte­ré jdou „pro­ti prou­du“.

Škola Abba v prů­bě­hu mi­nu­lých let po­má­ha­la Chi­a­ře Lu­bi­cho­vé v je­jím mno­ho­stran­ném di­a­lo­gu se sou­čas­ným svě­tem. I nyní se chce po­ku­sit na­po­má­hat ži­vo­tu dneš­ní­ho Díla a dis­krét­ně mu slou­žit při sna­ze o po­cho­pe­ní vý­zev dneš­ní doby. Škola Abba za­ča­la pra­co­vat na pro­jek­tu, kte­rý se za­bý­vá ak­tu­ál­ní­mi otáz­ka­mi vál­ky na Ukra­ji­ně i jin­de ve svě­tě, ve sna­ze na­bíd­nout ces­tu k míru z Bo­ží­ho po­hle­du na lid­stvo a po­cho­pit, jak růz­né věd­ní dis­ci­plí­ny mo­hou na­po­mo­ci k ře­še­ní to­ho­to pro­blé­mu.

Pod­le Chi­a­ři­ny vize Ev­ro­py je zřej­mé, že na Zá­pa­dě musí cha­risma jed­no­ty při­spí­vat k ře­še­ní vel­ké­ho zmat­ku ide­jí a musí „pře­tvá­řet myš­le­ní“, za­tím­co na Vý­cho­dě musí po­má­hat v pře­ko­ná­vá­ní dě­dic­tví sys­té­mu, kte­rý byl za­lo­žen na myl­né před­sta­vě jed­no­ty, a smě­řo­vat k jed­no­tě v růz­nos­ti.

Pod­le pa­pe­že Fran­tiš­ka dnes „mů­že­me opráv­ně­ně ho­vo­řit o mul­ti­po­lár­ní Ev­ro­pě (…), což s se­bou nese výzvu ke kon­struk­tiv­ní har­mo­nii bez he­ge­mo­nie“. Škola Abba za­ča­la v tom­to smě­ru při­ná­šet svůj pří­spě­vek.

Pal­kó Tóth a Jiří Kra­to­chvíl

Škola Abba

Pin It on Pinterest

Share This