11. lis­to­pa­du 2021 ze­mřel člo­věk, bez kte­ré­ho by Nové měs­to ne­by­lo ta­ko­vým, ja­kým je.

Jmé­no Ště­pán Fil­cík nebo pseu­do­nym To­máš Pa­vel na­jde­te v No­vém měs­tě u mno­ha roz­ho­vo­rů a fo­to­gra­fií. Snad ješ­tě čas­tě­ji ale jeho prá­ce není ani „po­de­psa­ná“, pou­ze shr­nu­tá drob­ným pís­mem v ti­rá­ži, kde je uve­den jako člen re­dakč­ní rady. A tím byl od chví­le, kdy se při­pra­vo­va­lo vy­dá­vá­ní sa­mo­stat­né čes­ké ver­ze, tedy od roku 1997.

Byly to ne­vy­čís­li­tel­né ho­di­ny kon­zul­ta­cí, času strá­ve­né­ho na re­dakč­ních ra­dách, vý­bě­ru fo­to­gra­fií, pří­pra­vy člán­ků a roz­ho­vo­rů… „Spe­ci­á­ly“ ne­dáv­né­ho ob­do­bí vě­no­va­né kar­di­ná­lu Mi­lo­sla­vu Vl­ko­vi (č. 5-6 /2017) a 50. vý­ro­čí Hnu­tí fo­ko­lá­re v České re­pub­li­ce (č. 5-6 a 7-9/​2018), by bez jeho ná­pa­dů a na­sa­ze­ní těž­ko vznik­ly. Byl je­jich ini­ci­á­to­rem a mno­hé na nich osob­ně od­pra­co­val.

Svou pro­fes­ní zku­še­nos­tí, ši­ro­kým zá­bě­rem a nad­hle­dem na­smě­ro­vá­val naši prá­ci a na­po­má­hal tomu, abychom se zlep­šo­va­li z hle­dis­ka no­vi­nář­ské­ho, a aby Nové měs­to bylo ná­stro­jem, kte­rý při­spí­vá k jed­no­tě, so­li­da­ri­tě a bra­tr­ství.

4. říj­na 2021 s námi při re­dakč­ní radě uva­žo­val nad ob­sa­hem po­sled­ní­ho čís­la. Před uzá­věr­kou, ráno 11. lis­to­pa­du, ješ­tě po­hled do mai­lu, zda již po­slal kří­žov­ku, kte­rou věr­ně mno­ho let pra­vi­del­ně při­pra­vo­val. O chví­li poz­dě­ji jsme po­cho­pi­li, že ji už ne­po­šle – při­šla zprá­va, že ze­mřel na Co­vid.

Milý Ště­pá­ne! Ty sis ni­kdy ne­po­tr­pěl na nad­ne­se­ná slo­va. Ne­chce­me tě jimi čas­to­vat ani nyní. Pou­ze bychom ti rádi řek­li, že jsi byl vzác­ným a spo­leh­li­vým ko­le­gou a hlav­ně pří­te­lem. Po­má­hal jsi nám mimo jiné po­cho­pit, že víra či ne­ví­ra je niter­nou zá­le­ži­tos­tí kaž­dé­ho člo­vě­ka a nelze je uza­ví­rat do čer­no­bí­lé­ho vi­dě­ní. Ně­kdy jsi ří­kal: „V tom, abys­te se za mne po­mod­li­li, vám ne­mo­hu brá­nit.“ Tak to rádi či­ní­me, s na­dě­jí, že ně­ja­kým ta­jem­ným způ­so­bem s námi i na­dá­le zů­stá­váš spo­jen.

Re­dakč­ní rada ča­so­pi­su Nové měs­to

(Zdroj: Nové měs­to 9/​2021)

Pin It on Pinterest

Share This