V souvislosti s konfliktem na Ukrajině se poměrně dost hovoří o možnosti zprostředkovatelské role papeže Františka. Papež hovořil s prezidentem Volodymyrem Zelenským i se starostou Kyjeva Vitalijem Kličkem a při tiskové konferenci během letu na návštěvu Malty začátkem dubna prohlásil, že zvažuje možnost bleskové návštěvy Kyjeva, aby vyjádřil sympatie k trpící Ukrajině.

Ke kon­flik­tu se pa­pež od jeho vzni­ku opa­ko­va­ně vra­cí vel­mi na­lé­ha­vě a za po­u­ži­tí vel­mi sil­ných vý­ra­zů („zvrh­lé zne­u­ži­tí moci“; „ha­neb­né pod­leh­nu­tí si­lám zla“, „ka­i­nov­ský duch“ aj.). Vel­ké sym­bo­lic­ké ges­to pa­pež uči­nil v pá­tek 25. břez­na, když za­svě­til Rus­ko a Ukra­ji­nu Ne­po­sk­vr­ně­né­mu Srd­ci Pan­ny Ma­rie jako ochra­nu před zlem, při­čemž slou­žil i emo­tiv­ně sil­nou ka­jí­cí bo­ho­služ­bu.

Pa­pež svůj ne­sou­hlas se sou­čas­nou vál­kou na Ukra­ji­ně dal na­je­vo i sym­bo­lic­kým ges­tem, kte­ré se vy­my­ka­lo di­plo­ma­tic­ké­mu pro­to­ko­lu, když v prv­ních dnech vál­ky za­mí­řil osob­ně na rus­kou am­ba­sádu u Sva­té­ho stol­ce, pro­to­že ji­nak cho­dí di­plo­ma­té do Apoš­tolské­ho pa­lá­ce. Ny­něj­ší hla­va ka­to­lic­ké církve si ostat­ně s pro­to­ko­lár­ní­mi kon­ven­ce­mi pří­liš hla­vu ne­lá­me, zvláš­tě když má do­jem, že by ta­ko­vý krok mohl na­po­mo­ci k do­sa­že­ní do­ho­dy a na­sto­le­ní po­ko­je, což je pro pa­pe­že pr­vo­řa­dé. Pro­to tře­ba pod­tr­hl svůj apel na ukon­če­ní vál­ky v Již­ním Súdá­nu tím, že zne­přá­te­le­ným vůd­cům po­lí­bil nohy.

Na hu­ma­ni­tár­ní mise na Ukra­ji­nu vy­sí­lá pa­pež i své spo­lu­pra­cov­ní­ky, kar­di­ná­la Kra­jewské­ho a kar­di­ná­la Czer­né­ho, kte­rý je čes­ké­ho pů­vo­du, a le­tos se zú­čast­ní ve­le­hrad­ské cyri­lo­me­to­děj­ské pou­tě 5. čer­ven­ce. Jeho dů­raz­nost je zna­me­ním toho, co my sami mů­že­me teď vní­mat. Vál­ka se na­jed­nou ja­ko­by ocit­la u na­šich vlast­ních pra­hů, do na­šich do­mo­vů vstu­pu­je v po­do­bě do­pa­dů uprch­lic­ké kri­ze. Těž­ko se mů­že­me tvá­řit, že nás se to stá­le ne­tý­ká. Po roce 1989 na­víc nejen v mé ge­ne­ra­ci za­vládlo pře­svěd­če­ní, že s kon­cem stu­de­né vál­ky zmi­ze­lo i ri­zi­ko ja­der­né­ho kon­flik­tu, kte­ré se před­tím vzná­še­lo prak­tic­ky po­řád ve vzdu­chu. Nyní je zase vše ji­nak. Pa­pež tyto po­ci­ty vy­sti­hl bě­hem ces­ty na Mal­tu, když řekl: „Mysleli jsme si, že invaze do jiných zemí, divoké pouliční boje a atomové hrozby jsou ponuré vzpomínky na vzdálenou minulost.“

Žádná vál­ka není sva­tá…

Pa­pež Fran­ti­šek se k té­ma­tu vál­ky obec­ně vy­ja­dřu­je po­měr­ně čas­to, což je prav­dě­po­dob­ně dáno i jeho zku­še­nos­tí s ná­sil­nou dik­ta­tu­rou v Ar­gen­ti­ně. V roce 2015 na­pří­klad s ohle­dem na růst ná­si­lí ve svě­tě pro­hlá­sil, že ži­je­me v rozkous­ko­va­né tře­tí svě­to­vé vál­ce. Ná­sled­ně se čas­to vy­ja­d­řo­val k si­tu­a­ci ko­lem is­la­mis­tic­ké­ho te­ro­ris­mu, kdy zdů­raz­ňo­val, že žád­ná vál­ka není sva­tá. Vel­mi ener­gic­ky od­sou­dil vál­ku také v en­cyk­li­ce „Fra­tel­li tut­ti“. Od­mí­tá vál­ky jako pro­stře­dek ře­še­ní kon­flik­tů a kri­ti­zu­je spi­rá­lu ná­kla­dů zbro­je­ní, kte­ré by měly být in­ves­to­vá­ny do ro­zum­něj­ších pro­jek­tů, jako je zlep­še­ní zdra­vot­ní péče a od­stra­ně­ní chu­do­by.

Na­va­zu­je na mí­ro­vé úsi­lí před­cho­zích pa­pe­žů mo­der­ní doby, kte­ří se sna­ži­li vy­stu­po­vat zejmé­na od prv­ní svě­to­vé vál­ky v roli pro­střed­ní­ků pro mí­ro­vá jed­ná­ní. Chtěl bych jen při­po­me­nout, že tře­ba i pa­pež Jan XXIII. vy­u­žil po­sel­ství z fa­tim­ské­ho zje­ve­ní k tomu, aby bě­hem ka­rib­ské kri­ze na pod­zim 1962 va­ro­val před­sta­vi­te­le su­per­vel­mo­cí před es­ka­la­cí kon­flik­tu, když jim pře­destřel vizi to­tál­ní zká­zy svě­ta po ja­der­ném kon­flik­tu.

Pa­pež je glo­bál­ním líd­rem

Pa­pež nemá sice žád­né di­vi­ze, jak své­ho času po­hr­d­li­vě ří­kal so­vět­ský dik­tá­tor Sta­lin, ale má vel­kou mo­rál­ní a du­chov­ní au­to­ri­tu a ne ná­ho­dou je sou­čas­ný pa­pež po­va­žo­ván i za vý­znam­né­ho glo­bál­ní­ho líd­ra.

Va­ti­kán in­ter­ve­no­val tře­ba v roce 1978 v rám­ci urov­ná­ní kon­flik­tu mezi Chi­le a Ar­gen­ti­nou o spor­ná úze­mí. Kon­flikt hro­zil pře­růst ve vál­ku. Za pon­ti­fi­ká­tu pa­pe­že Fran­tiš­ka pak se­hrál dů­le­ži­tou roli při ob­no­ve­ní di­plo­ma­tic­kých vzta­hů mezi Ku­bou a Spo­je­ný­mi stá­ty. Vel­kou po­zor­nost vě­nu­je Fran­ti­šek i urov­ná­ní vý­buš­né si­tu­a­ce na Blíz­kém vý­cho­dě a z to­ho­to dů­vo­du po­zval před osmi lety re­pre­zen­tan­ty Iz­ra­e­le i Pa­les­ti­ny k mod­li­teb­ní­mu se­tká­ní ve Va­ti­ká­nu (o této akci re­fe­ro­va­lo ob­sáh­le i Nové měs­to (1). Ka­to­lic­ká cír­kev se­hrá­la také klí­čo­vou úlo­hu při ukon­če­ní kr­va­vé ob­čan­ské vál­ky v Mosam­bi­ku v roce 1992. Do mí­ro­vé­ho jed­ná­ní se teh­dy ak­tiv­ně vlo­ži­la i ko­mu­ni­ta San­t’E­gi­dio. Ukra­jin­ský pre­zi­dent by se roz­hod­ně ne­brá­nil, kdy­by se pa­pež ujal me­di­a­ce a stal se tak pro­střed­ní­kem ukon­če­ní bojů. Rus­ko za­tím o ně­čem ta­ko­vém pří­mo ne­u­va­žu­je. Mys­lím si ale, že kdy­by tato si­tu­a­ce v Mosk­vě na­sta­la, pa­ra­dox­ně by vět­ší pod­po­ru dali pa­pež­ské zpro­střed­ko­va­tel­ské misi po­li­tič­tí před­sta­vi­te­lé než ti cír­kev­ní, pro­to­že ně­kte­ří z nich po­va­žu­je sou­čas­né­ho pa­pe­že za vel­ké­ho li­be­rá­la.

Ob­tíž­ná jed­ná­ní s pa­tri­ar­chou Ki­rillem

Prá­vě si­tu­a­ce uvnitř rus­ké or­to­do­xie je jed­nou z vel­kých pře­ká­žek pro pa­pe­žo­vo zpro­střed­ko­va­tel­ské úsi­lí. Uka­zu­je se totiž cel­kem jas­ně, že vel­ká část rus­ké pra­voslav­né církve sto­jí plně za Pu­ti­nem a pod­po­ru­je jeho po­li­ti­ku. Pu­ti­no­vy na­ra­ti­vy pře­vzal i pa­tri­ar­cha Ki­rill, kte­rý jed­nak souzní s pseu­do­his­to­ric­ký­mi tvr­ze­ní­mi o tom, že Ukra­ji­na vlast­ně pat­ří Rus­ku, a jed­nak pro­hlá­sil, že za in­va­zí sto­jí sna­ha há­jit správ­né hod­no­ty pro­ti zvrhlé­mu Zá­pa­du, je­hož se pod­le jeho in­ter­pre­ta­ce sta­la Ukra­ji­na va­za­lem. Z to­ho­to dů­vo­du se sna­žil dát pa­tri­ar­cha kon­flik­tu až me­ta­fy­zic­ký ná­dech. V po­dob­ném du­chu vy­stu­pu­jí i dal­ší čle­no­vé cír­kev­ní­ho ve­de­ní. Je však tře­ba při­po­me­nout, že 300 rus­kých pra­voslav­ných du­chov­ních od­sou­di­lo te­o­lo­gic­ké kry­tí, kte­ré ne­zá­kon­né a bar­bar­ské vál­ce po­sky­tu­jí rus­ké or­to­dox­ní špič­ky. Je to men­ši­na, ale je vel­mi dů­le­ži­té, že se ten­to hlas také ozval. Pa­pež Fran­ti­šek ne­chce úpl­ně pře­tnout vzta­hy s rus­kým pra­vosla­vím, pro­to také usku­teč­nil s pa­tri­ar­chou Ki­rillem vi­deo­spo­je­ní, při němž však zno­vu zo­pa­ko­val od­mí­ta­vý po­stoj k ná­bo­žen­ské­mu ospra­ve­dl­ně­ní rus­ké in­va­ze. Osob­ně si mys­lím, že bude vel­mi těž­ké po­kra­čo­vat také v eku­me­nic­kém di­a­lo­gu s or­to­dox­ní církví mos­kev­ské­ho pa­tri­ar­chá­tu, kte­rý vět­ši­no­vě a ote­vře­ně pod­po­ru­je vá­leč­né činy Rus­ka. Vnitř­ní na­pě­tí se dále pro­hlou­bi­lo i v rám­ci pra­voslav­ných. Vel­mi ostře se totiž o Ki­rillo­vi vy­já­d­řil nej­vyš­ší před­sta­vi­tel ukra­jin­ské pra­voslav­né církve Epi­pha­nius, když pro­hlá­sil, že pa­tri­ar­cha sto­jí na stra­ně an­ti­kris­ta. Pa­pež však na­vzdo­ry vy­hro­ce­né ré­to­ri­ce, kte­rá z Ky­je­va i Mosk­vy za­zní­vá, dává stá­le jas­ně na­je­vo, že di­a­log je pro něj pro­střed­kem k hle­dá­ní po­koj­ných ře­še­ní, pro­to vy­ví­jí vel­ké úsi­lí pro udr­že­ní vzta­hů.

Ilu­ze o Pu­ti­no­vi jako ob­háj­ci křes­ťan­ství

Je však po­tře­ba také kon­sta­to­vat, že se v rám­ci agre­se pro­ti Ukra­ji­ně zje­vi­la tvář Pu­ti­no­va re­ži­mu, kte­rou si i ně­kte­ří křes­ťa­né pod­vě­do­mě od­mí­ta­li při­pus­tit a vi­dě­li ho, stej­ně jako rus­ké pra­vosla­ví, jako spo­jen­ce v boji za křes­ťan­skou po­li­ti­ku a ochra­nu kon­zer­va­tiv­ních hod­not, hlav­ně těch ro­din­ných (o to cy­nič­těj­ší je, že rus­ká ar­má­da bar­bar­sky úto­čí na ci­vil­ní cíle, na po­rod­ni­ce a vraž­dí děti). Je evi­dent­ní, že Pu­tin ná­bo­žen­ství po­u­ží­vá jen jako po­li­tic­ký pa­ra­ván pro své im­pe­ri­ál­ní a na­ci­o­nál­ní cíle, v nichž se zhlé­dl pod vli­vem rus­kých in­te­lek­tu­á­lů z dob car­ské­ho Rus­ka. Ne­pří­mo rus­ké­ho vlád­ce pa­pež zkri­ti­zo­val jako po­ten­tá­ta, kte­rý vy­vo­lal kon­flikt kvů­li svým na­ci­o­na­lis­tic­kým zá­jmům.

Zá­vě­rem lze do­dat, že v tuto slo­ži­tou chví­li vy­stu­pu­je do po­pře­dí je­den z dů­le­ži­tých aspek­tů, a to prá­ce pro spo­leč­né dob­ro, na něž pa­pež Fran­ti­šek také čas­to ape­lu­je, a kde se může an­ga­žo­vat kaž­dý, bez ohle­du na to, jest­li je nebo není křes­ťa­nem.

Jaroslav Šebek, historik

(1). Viz Nové měs­to 7-8/​2014, str. 4-5 a 20.

Pin It on Pinterest

Share This