V této dra­ma­tic­ké době se v ro­di­nách a ko­mu­ni­tách Hnu­tí fo­ko­lá­re mno­ží pro­je­vy so­li­da­ri­ty, ocho­ty po­mo­ci a otáz­ky, co mů­že­me jako Dílo Ma­rii­no ve svě­tě a kon­krét­ně v České re­pub­li­ce dě­lat.

Řada lidí se při­po­ju­je k me­zi­ná­rod­ním mod­lit­bám za Ukra­ji­nu (kaž­dý čtvr­tek od 19:30 https://www.youtube.com/playlist?list=PLp2eJP9xxuaoqDnTrkiTB7p-BPibfOEac). Hnu­tí fo­ko­lá­re po ce­lém svě­tě zve též ke chvil­ce ti­cha a mod­lit­by za mír zva­né „time-out“ (vždy v po­led­ne míst­ní­ho času).

hf zkuenosti

Z České republiky

Záhy po vy­puk­nu­tí vá­leč­né­ho kon­flik­tu byla i v rám­ci Hnu­tí fo­ko­lá­re za­há­je­na sbír­ka fi­nanč­ních pro­střed­ků. Pří­spěv­ky lze i na­dá­le za­sí­lat na kon­to hu­ma­ni­tár­ní po­mo­ci, na účet 474026843/​0300 s va­ri­a­bil­ním sym­bo­lem 557, zprá­va pro pří­jem­ce UKRA­JI­NA.
Ja­ro­sla­va Ma­lí­ko­vá a Jiří Kra­to­chvíl, spo­lu­zod­po­věd­ní za Dílo Ma­rii­no v České re­pub­li­ce, na­psa­li: „Je také vel­mi dů­le­ži­té vést di­a­log s lid­mi všech ná­rod­nos­tí, víme, že zá­le­ží na osob­ním svě­dec­tví, ne­ne­chej­me vzrůs­tat ne­ná­vist…“
Na­bíd­ka po­mo­ci uprch­lí­kům je vel­mi dob­ře ko­or­di­no­vá­na na ce­lo­stát­ní úrov­ni. Pro­to Hnu­tí fo­ko­lá­re ne­or­ga­ni­zu­je a ne­ko­or­di­nu­je po­moc samo, ale skr­ze své čle­ny se při­dá­vá lo­kál­ně k ak­cím tam, kde žijí. I praž­ské Cen­t­rum Ma­ri­a­po­li, v těs­né spo­lu­prá­ci s měst­ským úřa­dem ve Vi­no­ři, po­skyt­lo do­čas­né uby­to­vá­ní sku­pi­ně ukra­jin­ských uprch­lí­ků.
Lud­mi­la Bu­ko­van­ská, ře­di­tel­ka Cen­t­ra Ma­ri­a­po­li, po týd­nu od pří­jez­du prv­ních osob vy­prá­ví: „V so­bo­tu 5. břez­na přes spo­lek Zna­ko­vár­na se při­je­ly uby­to­vat prv­ní tři ro­di­ny nesly­ší­cích a po­stup­ně při­by­ly ješ­tě dal­ší dvě – cel­kem 18 lidí. Kro­mě nich jsme po­skyt­li do­čas­ný do­mov do Ve­li­ko­noc také dal­ším ma­min­kám s dět­mi. V sou­čas­né době zde máme 30 lidí, dal­ších osm již na­šlo do­mov jin­de.
Díky spo­lu­prá­ci s měst­ským úřa­dem se jim den­ně po­sky­tu­je tep­lý oběd ve ško­le nebo v re­stau­ra­ci, míst­ní pe­kár­na jim dává chléb zdar­ma.
Za­po­ju­jí se dob­ro­vol­ní­ci z Hnu­tí, ně­kdy při­ne­sou upe­če­nou buch­tu, pe­rou prádlo, z pe­něž­ních darů na­ku­pu­je­me jíd­lo na sní­da­ně nebo ve­če­ře. Jed­né nesly­ší­cí paní jsme svě­ři­li roz­dě­lo­vá­ní po­tra­vin jed­not­li­vým ro­di­nám. Uby­to­va­ní se rádi za­po­ji­li do úkli­du. S nesly­ší­cí­mi ko­mu­ni­ku­je­me pře­váž­ně přes mo­bil a pře­kla­da­če. Vy­ža­du­je to od nás vět­ší tr­pě­li­vost, ale jsme rádi, že jim mů­že­me být na­blíz­ku v je­jich těž­ké si­tu­a­ci. Také se sna­ží­me pře­mýš­let, s kým je se­zná­mit, aby po­stup­ně na­chá­ze­li nové přá­te­le. Prá­vě teď se mi jed­na nesly­ší­cí žena svě­ři­la, že jí dnes na Ukra­ji­ně ze­mře­la ma­min­ka.“

Z Ukrajiny

Fo­ko­lá­re na Ukra­ji­ně bylo za­lo­že­no v květ­nu 2019, ale ko­mu­ni­ty Hnu­tí již v zemi exis­to­va­ly. Dnes jsou čle­no­vé Hnu­tí růz­né­ho věku v Mu­ka­če­vu, Užho­ro­du, Sto­rož­ni­ci, Lvo­vě, Ky­je­vě a oko­lí. Žen­ské fo­ko­lá­re se na­chá­ze­lo v Ky­je­vě. Fo­ko­larín­kám se po­da­ři­lo pře­su­nout do zá­pad­ní čás­ti Ukra­ji­ny, od­kud se sna­ží po­vzbu­zo­vat ostat­ní a po­má­hat jim. Jed­na z nich, ital­ská fo­ko­larín­ka a uči­tel­ka, vy­prá­ví o je­jich ži­vo­tě ve vá­leč­né ob­las­ti:
„V tom­to dra­ma­tic­kém oka­mži­ku nás pod­po­ru­je víra a lás­ka, kte­rá k nám při­chá­zí z ce­lé­ho svě­ta pro­střed­nic­tvím zpráv, te­le­fon­ních ho­vo­rů a mod­li­teb. Všem bychom rádi po­dě­ko­va­ly. Dá­va­jí nám sílu a na­dě­ji, že nám Bůh dá zá­zrak po­ko­je.
Jako ko­mu­ni­ta Hnu­tí fo­ko­lá­re i tuto bo­lest­nou chví­li pro­ží­vá­me spo­leč­ně. Uvě­do­mu­je­me si, že mů­že­me na­slou­chat tomu, kdo je ve­d­le nás, sdí­let jeho strach a oba­vy a sna­žit se oka­mžik za oka­mži­kem po­cho­pit, co je nej­lep­ší udě­lat.
Jsme tady na Ukra­ji­ně. A to je pro nás vel­mi dů­le­ži­té. Ne­u­tek­ly jsme. Chce­me žít a zů­stat v této zemi.“

Z Pol­ska

V Hnu­tí fo­ko­lá­re v Pol­sku byl usta­ven tým pro ko­or­di­na­ci po­mo­ci uprch­lí­kům z Ukra­ji­ny „Fo­co­la­re Help“.
V ci­ta­de­le Ma­ri­a­po­li Fi­o­re, for­mač­ním cen­t­ru Hnu­tí, byly při­ví­tá­ny prv­ní ro­di­ny. K po­lo­vi­ně břez­na zde bylo při­ja­to dva­náct do­spě­lých a je­de­náct dětí. Bě­hem krát­ké doby jsou oče­ká­vá­ni dal­ší do­spě­lí i děti. Oby­va­te­lé ci­ta­de­ly svou po­moc na­bí­ze­jí také při pří­pra­vě ak­ti­vit pro děti při­ja­té v oko­lí.

Zdroj: Nové město 3/2022

Pin It on Pinterest

Share This