Z pro­střed­ků vy­bra­ných v rám­ci sbír­ky or­ga­ni­zo­va­né Hnu­tím fo­ko­lá­re v ČR bylo v roce 2021 vy­pla­ce­no pod­le jed­not­li­vých úče­lů:

Morava tornádo 125 000 Kč
ČR covid 10 000 Kč
Země východní Evropy 20 115 Kč
Různé země světa 60 000 Kč
Sýrie 161 000 Kč
Stav disponibilních prostředků k 31. 12. 2021 62 085 Kč

 Dě­ku­je­me všem dár­cům za je­jich vel­ko­ry­sost. Sbír­ka dále po­kra­ču­je a pří­spěv­ky je mož­no za­sí­lat na účet 474026843/​0300 s va­ri­a­bil­ním sym­bo­lem 557 a spe­ci­fi­ka­cí ve zprá­vě pro pří­jem­ce: ČR, Ev­ro­pa, svět, Sý­rie.

Dár­cům za­sí­lá­me po­tvr­ze­ní o daru pro úče­ly da­ňo­vé­ho od­počtu. Bo­hu­žel ne­má­me všech­ny ad­re­sy. V pří­pa­dě, že ně­kdo po­tvr­ze­ní do­sud ne­do­stal a po­tře­bu­je ho, ať pro­sím za­šle svou poš­tov­ní ad­re­su na czmprg@focolare.cz.

S přá­ním po­ko­je a dob­ra do no­vé­ho roku

Mi­cha­e­la Ha­ran­to­vá a Jiří Kra­to­chvíl
Ko­or­di­ná­to­ři sbír­ky

Pin It on Pinterest

Share This