20. květ­na od­star­to­va­la svě­to­vá kam­paň za zpří­stup­ně­ní vak­cí­ny pro­ti Co­vid-19 pod ná­zvem A VACCI­NE FOR ALL – Vak­cí­na pro kaž­dé­ho.

Je­jí­mi ini­ci­á­to­ry jsou Me­zi­ná­rod­ní po­li­tic­ké hnu­tí pro jed­no­tu a Mla­dí za sjed­no­ce­ný svět (oba sub­jek­ty jsou sou­čás­tí Hnu­tí fo­ko­lá­re) spo­lu s dal­ší­mi asi čty­ři­ce­ti part­ne­ry, kte­ří tuto kam­paň pod­po­ru­jí a be­rou ji za svou. Kam­paň je ote­vře­na všem li­dem kaž­dé­ho věku, víry a pře­svěd­če­ní a všem or­ga­ni­za­cím, kte­ré věří ve vše­o­bec­ně plat­né prá­vo na zdra­vot­ní péči.

Ná­pad vzni­kl na za­čát­ku květ­na v rám­ci Týd­ne sjed­no­ce­né­ho svě­ta – United World Week. Jeho mot­tem bylo le­tos #Da­re­To­Ca­re – Ne­vá­hej, po­má­hej.

Ini­ci­a­ti­vu ote­vře­la tis­ko­vá kon­fe­ren­ce, kte­rá se ko­na­la den před za­há­je­ním Celosvětového summitu o zdraví. Ten proběhl v Římě dne 21. května a jeho pořadatelem byla Itálie, coby předsedající země skupiny G20 spolu s Evropskou komisí. Vedoucí představitelé skupiny G20, lídři mezinárodních a regionálních organizací a zástupci celosvětových zdravotnických orgánů si  vyměnili zkušenosti získané v souvislosti s pandemií s cílem zabránit podobné celosvětové zdravotní krizi v budoucnu, a to v duchu solidarity.

Tis­ko­vé kon­fe­ren­ce se kro­mě zá­stup­ců Hnu­tí fo­ko­lá­re zú­čast­ni­la na­pří­klad Sr. Alessan­d­ra Sme­ril­li, kte­rá je ná­měst­ky­ní va­ti­kán­ské­ho Di­kas­te­ria pro lid­ský roz­voj, dále Yas­si­ne Lafram, před­se­da is­lám­ské unie is­lám­ských ko­mu­nit v Itá­lii a také Vinu Aram z In­die, ve­dou­cí Shan­ti Ashram (In­dia).

Prv­ním cí­lem, kte­rý si kam­paň kon­krét­ně vy­tý­či­la, je po­moc li­dem v Ama­zo­nii; jde o tak zva­né „ri­be­i­rinhos“ – oby­va­te­lé ry­bář­ských osad při vel­kých ře­kách. Ten­to pro­jekt se roz­bí­há ve spo­lu­prá­ci s aso­ci­a­cí  l’Associação Lar São Francisco de Assis na Providencia de Deus pod názvem Pre­ven­ce, vak­cí­na a péče pro “ri­be­i­rinhos”. Bude ji vy­ko­ná­vat plovoucí nemocnice papeže Františka. „Lé­kař­ské ošet­ře­ní bude pro­bí­hat v rám­ci stá­va­jí­cí­ho zdra­vot­ní­ho pro­gra­mu ne­moc­nič­ních lodí s di­a­gnos­ti­kou a v pří­pa­dě po­tře­by se spe­ci­a­li­zo­va­nou péčí. Po­kud jde o pre­ven­ci a pro­fy­la­xi, pro­běh­nou akce za­mě­ře­né na ori­en­ta­ci a po­vě­do­mí o hy­gi­e­ně, ro­ze­stu­pech, bu­dou do­dá­ny ochran­né a hy­gi­e­nic­ké ba­líč­ky. Od­ha­do­va­né ná­kla­dy na ba­líč­ky jsou 15 EUR. Pro­gram po­mo­ci nej­zra­ni­tel­něj­ším ro­di­nám za­jiš­ťu­je dis­tri­buci po­tra­vi­no­vých ba­líč­ků a před­mě­tů pro osob­ní hy­gi­e­nu a dez­in­fek­ci“, re­fe­ru­je Ste­fa­no Co­maz­zi pre­zi­dent ne­vlád­ní or­ga­ni­za­ce Azi­o­ne per un Mon­do Uni­to (AMU),

In­for­ma­ce o mož­nos­ti pro­jekt pod­po­řit fi­nanč­ním da­rem či part­ner­stvím, na­jde­te na těch­to strán­kách.

Z ma­ni­fes­tu této ini­ci­a­ti­vy:

„Pandemie Covid-19 znovu potvrzuje, jak jsou národy na této zemi mezi sebou propojeny. Každé lokální rozhodnutí má dopad na celou společnost. Globalizace, jejíž jsme součástí, není jen ekonomická, politická a sociální, kulturní, ale také zdravotní. Cestování, různé přesuny za prací apod., které k našemu každodennímu životu patří a budou stále častější, mají za důsledek, že s námi cirkulují také viry.

Globální „zlo“, kterým je virus Covid-19, může být přemoženo jen větším globálním dobrem, jako je možnost vakcíny pro každého. Víme, že virus je tu stále s námi a je rizikem. Abychom tento boj vyhráli, je třeba, abychom byli očkováni pokud možno všichni. V rodině je vždy péče zaměřena na toho, kdo ji nejvíce potřebuje. Stejně tak i my, iniciátoři kampaně „A Vaccien for all #daretocare“ se chceme zaměřit na lidi nejvíce zranitelné a potřebné, bez ohledu na jejich finanční možnosti.

Bratrství musí být zcela konkrétní: Žádáme proto, aby každý člověk na zemi měl přístup k vakcíně, která je výsledkem spolupráce mezinárodní vědecké komunity. Je třeba, aby vakcína byla přístupná každému, zdarma a rychle. Chceme podpořit proaktivní akce ve prospěch národů, které zůstaly mimo dosah zdravotnické péče: vybízíme vlády, aby k vakcíně přistupovaly v duchu „internacionalismu“. Ten je opakem uzavřeného nacionalismu, který sám nikdy nebude moci virus porazit.

Zdroj: www.focolare.org

redakčně upraveno

Pin It on Pinterest

Share This