Ge­ne­rál­ní shro­máž­dě­ní Hnu­tí fo­ko­lá­re se bude ko­nat on­li­ne od 24. led­na do 7. úno­ra 2021. Bude na něm zvo­le­na pre­zi­dent­ka, spo­lu­pre­zi­dent, ří­dí­cí or­gá­ny Hnu­tí a sta­no­ve­ny smě­ry pro čin­nost na příš­tích šest let.

Před­chá­ze­la mu pří­pra­va, na níž se po­dí­le­la spo­le­čen­ství fo­ko­lá­re z ce­lé­ho svě­ta.

Ge­ne­rál­ní shro­máž­dě­ní Hnu­tí fo­ko­lá­re, ko­na­né jako tře­tí po smr­ti za­kla­da­tel­ky Chi­a­ry Lu­bi­cho­vé, bude za­há­je­no tuto ne­dě­li, 24. led­na 2021.

Mělo se ko­nat již na za­čát­ku září 2020, ale bylo od­lo­že­no kvů­li pan­de­mii. Di­kas­té­ri­um Sva­té­ho stol­ce pro lai­ky, ro­di­nu a ži­vot umož­ni­lo od­klad a do­vo­li­lo jeho ko­ná­ní v te­le­ma­tic­kém re­ži­mu. 

Účast­ní­ci a pří­pra­va

Shro­máž­dě­ní se zú­čast­ní 362 lidí z ce­lé­ho svě­ta, kte­ří za­stu­pu­jí růz­né kul­tu­ry, ge­ne­ra­ce, po­vo­lá­ní, církve a ná­bo­žen­ství, pří­tom­né v Hnu­tí fo­ko­lá­re. S cí­lem do­sáh­nout co nej­šir­ší­ho za­po­je­ní usta­vi­la sou­čas­ná pre­zi­dent­ka Ma­ria Voce v úno­ru 2019 pří­prav­nou ko­mi­si, kte­rá měla za úkol shro­máž­dit ná­vrhy té­mat k pro­jed­ná­ní, vy­brat kan­di­dá­ty pro vol­by a při­pra­vit pro­gram. 

Vol­by pre­zi­dent­ky (pozn.  [1]   a po­rad­ců

Pro­střed­nic­tvím elek­tro­nic­ké­ho hla­so­va­cí­ho sys­té­mu se usku­teč­ní 31. led­na vol­by pre­zi­dent­ky, při­čemž spo­lu­pre­zi­dent bude zvo­len 1. úno­ra a 4. úno­ra po­rad­ci, kte­ří po­má­ha­jí pre­zi­dent­ce ve ve­de­ní Hnu­tí. Ona sama jim sta­no­ví okru­hy je­jich zod­po­věd­nos­ti.

Dal­ším úko­lem ge­ne­rál­ní­ho shro­máž­dě­ní je pro­jed­ná­vá­ní té­mat na­vr­že­ných Cen­t­rem Hnu­tí, před­lo­že­ných z pod­ně­tu pre­zi­dent­ky, ge­ne­rál­ní rady, ně­kte­ré sek­ce, vět­ve nebo hnu­tí. Svůj ná­vrh dal­ších té­mat může před­lo­žit i kaž­dý účast­ník shro­máž­dě­ní. 

O čem se bu­de­me jed­nat?Více než 3 000 ná­vrhů do­šlých z ce­lé­ho svě­ta, kte­ré se tý­ka­ly otá­zek, ji­miž se bude shro­máž­dě­ní za­bý­vat, a směr­nic, kte­rý­mi by se mělo Hnu­tí ří­dit v příš­tích šes­ti le­tech, dob­ře vy­ja­dřu­jí vi­ta­li­tu jeho čle­nů, ale také vě­do­mí o „změ­ně epo­chy“, jak řekl pa­pež Fran­ti­šek v roce 2018 při se­tká­ní s ko­mu­ni­tou fo­ko­lá­re v Lop­pi­a­nu.

Po­čet­né pří­spěv­ky byly uspo­řá­dá­ny do čtyřech te­ma­tic­kých ob­las­tí: ak­tu­a­li­za­ce cha­risma­tu pře­da­né­ho za­kla­da­tel­kou; kul­tu­ra, kte­rá vy­chá­zí z cha­risma­tu jed­no­ty; od­po­věď na en­vi­ro­men­tál­ní a pan­de­mic­kou kri­zi; spo­lu­prá­ce s no­vý­mi ge­ne­ra­ce­mi.

Jak v jed­nom in­ter­view řekl sou­čas­ný spo­lu­pre­zi­dent Hnu­tí fo­ko­lá­re Je­s­ús Mo­rán, ši­ro­ký pro­stor bude vy­hra­zen pro di­a­log a de­ba­tu o otáz­kách zne­u­ží­vá­ní. Bude se mu vě­no­vat jak zprá­va pre­zi­dent­ky o šes­ti­le­tém ob­do­bí je­jí­ho před­sed­nic­tví, kte­rým shro­máž­dě­ní za­há­jí, tak i spo­lu­pre­zi­en­tův pří­spě­vek ad hoc.

Na­vzdo­ry roz­ma­ni­tos­ti vy­slo­ve­ných ná­zo­rů se uka­zu­je vše­o­bec­ná po­tře­ba na­chá­zet nové a ak­tu­ál­ní ces­ty k bra­tr­ství, schop­né od­po­ví­dat na vý­zvy a otáz­ky dneš­ní­ho lid­stva, a to jak na úrov­ni glo­bál­ní, tak i lo­kál­ní.

No­vin­ky a dal­ší tis­ko­vé zprá­vy o prá­ci ge­ne­rál­ní­ho shro­máž­dě­ní bu­dou pra­vi­del­ně k dis­po­zi­ci na strán­kách www.focolare.org a v čes­kém zně­ní zde na www.fo­co­la­re.cz.         

Pozn. 1. Jak je uvedeno ve Stanovách, presidentkou Hnutí bude vždy žena. Tím je zdůrazněn jeho mariánský profil a jeho převážně laické složení. Má se tak „zachovat záměr, který s ním měl Bůh, když svěřil jeho počátek a rozvoj ženě.“ Jak je uvedeno ve Stanovách, „její předsednictví bude především předsednictvím lásky, protože ona musí milovat jako první, to znamená sloužit svým bratrům, a být pamětlivá Ježíšových slov: ‚… kdo chce být mezi vámi první, ať je služebníkem všech‘ (Mk 10,44).“)           

Ste­fa­nia Ta­nesi­ni, Tis­ko­vé stře­dis­ko Hnu­tí fo­ko­lá­re              

Pin It on Pinterest

Share This