V ne­dě­li 28. lis­to­pa­du 2021 se v rám­ci ini­ci­a­ti­vy Zlatá Praha v sou­vis­los­ti s prá­vě za­po­ča­tou sy­no­dál­ní ces­tou v ka­to­lic­ké církvi usku­teč­ni­lo v Centru Mariapoli v Pra­ze – Vi­no­ři za­myš­le­ní nad kni­hou s ná­zvem „Krypta„, je­jímž au­to­rem je ně­mec­ký his­to­rik Hubert Wolf.

Pro­gram to­ho­to od­po­led­ne, se v ny­něj­ší – pro ko­ná­ní těch­to akcí ne­jis­té – době na­ko­nec po­da­ři­lo usku­teč­nit díky tech­ni­kům, jež za­jis­ti­li mož­nos­ti vzdá­le­né­ho on-line při­po­je­ní. Díky němu se k pa­de­sát­ce pří­tom­ných účast­ní­ků moh­la při­po­jit stej­ně po­čet­ná sku­pi­na sle­du­jí­cí pro­gram pro­střed­nic­tvím YouTube kanálu Hnutí fokoláre. A pro­to­že (ko­ro­na)viry se ne­vy­hnu­ly ani po­zva­ným hos­tům, rov­něž je­jich pří­tom­nost byla jak osob­ní, tak i vzdá­le­ná – pro­střed­nic­tvím plat­for­my Zoom, což ale ni­jak ne­brá­ni­lo tomu, aby byla stej­ně in­ten­ziv­ní.

V krát­kém úvo­du P. Jiří Kra­to­chvíl před­sta­vil zá­klad­ní myš­len­ky z kni­hy „Kryp­ta“, kte­ré ně­kte­ré její pří­tom­né čte­ná­ře in­spi­ro­va­ly k mno­hým otáz­kám. Své po­stře­hy k této kni­ze pak při­po­ji­li i oba hos­té, kte­rý­mi byli prof. PhDr. Tomáš Petráček, PhD., ThD. Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. Historického ústavu Akademie věd ČR.

Ná­sle­do­va­la živá dis­ku­ze, při níž ne­šlo jen o sa­mot­nou kni­hu, ale i o ži­vot spo­le­čen­ství církve jak v mi­nu­los­ti, tak i v pří­tom­nos­ti a bu­douc­nos­ti. Ná­zo­ry a do­ta­zy pří­tom­ných v ní stří­da­vě do­pl­ňo­va­ly ar­gu­men­ty a zku­še­nos­ti obou od­bor­ní­ků vy­chá­ze­jí­cí z his­to­rie, pro­mí­ta­jí­cí se do sou­čas­nos­ti a stá­va­jí­cí se in­spi­ra­cí pro bu­douc­nost. Zá­znam ce­lé­ho pro­gra­mu je mož­né shléd­nout na ad­re­se: http://www.youtube.com/watch?v=k0A_MR-rWeY

Pin It on Pinterest

Share This