Slovo života – říjen 2022

Slovo života – říjen 2022

„Vždyť Bůh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti.“ (2 Tim 1,7) Slovo života pro děti – říjen 2022 Slovo života pro mládež – říjen 2022 Slovo života – říjen 2022 Epištola, z níž je toto Slovo života vzato, je považována za jistý druh Pavlova...
Slovo života – září 2022

Slovo života – září 2022

„Jsem nezávislý na všech, a přece jsem udělal ze sebe služebníka všech, abych tak získal tím větší počet lidí.“ (1 Kor 9,19) Slovo života pro děti – září 2022 Slovo života pro mládež – září 2022 Slovo života – září 2022 Slovo života na tento měsíc je převzato z...
EU You­th Sum­mit

EU You­th Sum­mit

Hora Mat­ky Boží, Krá­lí­ky; 21. – 26. 8. 2022 Me­zi­ná­rod­ní se­tká­ní mlá­de­že v Krá­lí­kách je sou­čás­ti ev­rop­ské­ho pro­jek­tu v pro­gra­mu Eras­mus+ malá part­ner­ství, kde se v 3 ze­mích (Česko, Ma­ďar­sko a Ru­mun­sko) fi­nanč­ně pod­po­ří...
Let­ní prá­ce v ci­ta­de­le

Let­ní prá­ce v ci­ta­de­le

Prv­ní čer­ven­co­vý tý­den se opět ko­na­ly let­ní prá­ce v ci­ta­de­le Pakt a ko­lem Cen­t­ra Ma­ri­a­po­li v Pra­ze-Vi­no­ři. Bě­hem těch­to dní se zde kaž­do­roč­ně se­tká­va­jí lidé růz­ných vě­ko­vých sku­pin a růz­né­ho po­vo­lá­ní, kte­ří při­chá­ze­jí...
Slovo života – srpen 2022

Slovo života – srpen 2022

„Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mně prohřeší? Nejvíc sedmkrát?“ (Mt 18,21) Slovo života pro děti – srpen 2022 Slovo života pro mládež – srpen 2022 Slovo života – srpen 2022 „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mně prohřeší?...

Pin It on Pinterest