Žijeme evangelium

Příběhy ze života
Nablízku mladým – „On my way“

Nablízku mladým – „On my way“

Již před několika lety vzniklo ve Vídni mužské a ženské fokoláre „On my way“ („Na mé cestě“) – obě jsou v úzké spolupráci otevřená mladým lidem. O své zkušenosti se rozdělila fokolarínka Veronika Sodomková, která pochází z Hlinska.   Jsi ve fokoláre se speciálním...

O prv­ním dí­tě­ti, tan­ci a kři­žo­vat­ce

O prv­ním dí­tě­ti, tan­ci a kři­žo­vat­ce

Man­že­lé Ven­t­ri­g­li­o­vi se řadu let vě­nu­jí man­že­lům v těž­kos­tech. A jsou od­bor­ní­ky na slo­vo vza­tí. Rita je se­xu­o­lož­kou, Sal­va­to­re psy­cho­te­ra­pe­u­tem a sami pro­šli hlu­bo­kou man­žel­skou kri­zí. Ač­ko­li mají růz­né zdra­vot­ní po­tí­že,...

Baví mě lidi pro­po­jo­vat

Baví mě lidi pro­po­jo­vat

Ještě před třemi měsíci konstruoval 3D tiskárny v pražských Holešovicích, teď je Josef Zvoníček koordinátorem česko-slovenské větve Františkovy ekonomiky (FE), iniciativy založené papežem Františkem, jejímž cílem je vrátit zpět do středu ekonomického uvažování péči o...

Je­den z uz­lí­ků sítě – z Rus­ka na Ukra­ji­nu

Je­den z uz­lí­ků sítě – z Rus­ka na Ukra­ji­nu

Sedím s Donatellou Rafanelli, Italkou z kyjevského fokoláre, u přehrady Kráľová u Galanty na Slovensku. Přijela sem spolu s celým svým fokoláre na setkání fokolarínek a fokolarínů „fialové zóny“, kam patří země od České republiky po Rusko, od Litvy až na jih po Bosnu...

Ote­vře­nost pro nové

Ote­vře­nost pro nové

V Novém městě jsme se Františkem Slavíčkem setkali například prostřednictvím článků o jeho působení v Kamerunu. Členové Hnutí fokoláre ho znají jako fokolarína, který je zodpovědný za mužské fokoláre v Praze. Farníci z Čakovic, Vinoře a Satalic jako kněze, který se...

Naše prv­ní zku­še­nos­ti na sy­nod­ní ces­tě

Naše prv­ní zku­še­nos­ti na sy­nod­ní ces­tě

Odevzdanými výstupy ze synodních skupin se ke konci března uzavřela první fáze synody o synodalitě s podtitulem „spo­le­čen­ství, spo­lu­účast, po­slá­ní“. Již vícekrát jsme na stránkách Nového města psali o této pozoruhodné iniciativě papeže Františka, která je...

Růz­nost jako hna­cí mo­tor

Růz­nost jako hna­cí mo­tor

Se­šli jsme se k roz­ho­vo­ru s To­má­šem Ho­f­f­man­nem, kně­zem, kte­rý po­chá­zí z Le­to­hra­du. Již pat­náct let žije na Vesmí­ru, v Cen­t­ru ži­vo­ta mlá­de­že upro­střed Or­lic­kých hor. S To­má­šem se zná­me dlou­há léta, v dět­ství jsem k němu vzhlí­žel jako...

Ta­jem­ství Pal­mi­ry

Ta­jem­ství Pal­mi­ry

Pal­mi­ra Friz­ze­ra, jed­na z prv­ních spo­leč­nic Chi­a­ry Lu­bi­cho­vé, kte­rá nás opus­ti­la 5. led­na 2022, bude žít ve vzpo­mín­kách a ži­vo­tech mno­ha lidí - fo­ko­larí­nů, fo­ko­larí­nek, mla­dých lidí, ro­din - kte­ré do­pro­vá­ze­la při je­jich for­ma­ci...

Krá­sa vý­cho­du

Krá­sa vý­cho­du

Fokolarínka Jaroslava Malíková - Mohli jste ji v zimě zahlédnout na běžkách nebo dělat piruety na rybníce. Mohli jste ji zahlédnout ztišenou při páteční adoraci před Nejsvětější svátostí. Mohli jste zahlédnout její usměvavé oči nad respirátorem. S Jarkou se známe již...

Svě­dec­tví ži­vo­ta Anny Fürs­to­vé

Svě­dec­tví ži­vo­ta Anny Fürs­to­vé

V pon­dě­lí 4. 10. 2021 ode­šla na věč­nost vo­lon­tár­ka Anna Fürs­to­vá. Jako vzpo­mín­ku na ni při­ná­ší­me člá­nek, kte­rý vy­šel v No­vém měs­tě v roce 2003. Po­vo­lá­ní k po­čet­né­mu ro­di­čov­ství Ju­bi­lej­ní, pátý Sva­to­vác­lav­ský ve­čer se ko­nal 27. září...

Ji­ho­čes­ká ob­last po­má­há po­třeb­ným

Ji­ho­čes­ká ob­last po­má­há po­třeb­ným

Ji­ho­če­ši z Hnu­tí Fo­ko­lá­re – Díla Ma­rii­na se roz­hod­li na­pl­nit výzvu pa­pe­že Fran­tiš­ka po ge­ne­rál­ní au­di­en­ci no­vé­ho ve­de­ní Díla Ma­rii­na, kde pa­pež Fran­ti­šek vy­bí­zel, abychom vy­šli k po­třeb­ným. Pře­mýš­le­li jsme, jak to kon­krét­ně...

Po­moc po­sti­že­ným tor­ná­dem na již­ní Mo­ra­vě

Po­moc po­sti­že­ným tor­ná­dem na již­ní Mo­ra­vě

Dra­zí přá­te­lé! Jak jsme se do­zvě­dě­li nejen ze sdě­lo­va­cích pro­střed­ků, ale pří­mo od po­sti­že­ných, bou­ře s krou­pa­mi i s tor­ná­dem se ve čtvr­tek ve­čer pro­hna­la pře­de­vším na Břec­lav­sku a Ho­do­nín­sku. Za­ne­cha­la ško­dy na do­mech,...

Ze­mětře­se­ní v Chor­vat­sku: svě­dec­tví

Ze­mětře­se­ní v Chor­vat­sku: svě­dec­tví

Případné dary pro lidi postižené zemětřesením lze posílat na: Erste BankaDjelo Marijino - Pokret FokolaraIBAN HR2224020061100070715Zpráva pro příjemce: help - earthquakeCodice SWIFT: BIC ESBCHR22Po ni­či­vém ze­mětře­se­ní, kte­ré za­sáh­lo 29. pro­sin­ce měs­ta...

Odvaha odejít

Odvaha odejít

Pan­na Ma­ria na svat­bě v Káni na­bá­dá ostat­ní – a tím také nás: „Udě­lej­te všech­no, co vám řek­ne!“Je­žíš v evan­ge­li­ích říká spous­tu dů­le­ži­tých věcí, na­pří­klad to, že má-li tvůj bra­tr něco pro­ti tobě, jdi a smiř se s ním. Ně­kdy se ale do­sta­ne­me do...

Pro­mě­nit kri­zo­vou si­tu­a­ci ve vlnu so­li­da­ri­ty

Pro­mě­nit kri­zo­vou si­tu­a­ci ve vlnu so­li­da­ri­ty

Ma­ria Voce vy­zva­la k ší­ře­ní „an­ti­vi­ru na­dě­je a bra­tr­ství“ sdí­le­ním skut­ků lás­ky. Zde je ně­ko­lik z nich, z růz­ných zemí svě­ta.Ma­hmoud Ghuni­em Lout­fi pra­cu­je jako ři­dič v Turí­nu (Itá­lie). Z vděč­nos­ti k měs­tu, kte­ré mu po­skyt­lo do­mov,...

Až zavolá tě Aš

Až zavolá tě Aš

Je to už sko­ro tři­cet let, co žiju v Plzni a je­jím oko­lí, na­jez­dil jsem za tu dobu jako kněz po zá­pad­ních Čechách ko­lem půl mi­li­o­nu ki­lo­me­t­rů, ale ješ­tě ni­kdy jsem ne­byl v Aši – to je ostuda, co? Upro­střed le­toš­ní­ho léta, v so­bo­tu 3....

Pin It on Pinterest

Share This