logo global conpact

15. října se setkají "online" různé vzdělávací instituce, pracovníci v sociální a vzdělávací oblati, různé mezinárodní organizace, aby diskutovaly a spolupracovaly v zájmu společného cíle, vytvářet dohody ve prospěch bratrství mezi lidmi. Tato akce se koná na přání papeže Františka v rámci Celosvětové úmluvy o výchově a vzdělávání. Hovořili jsme o tom s Carinou Rosseovou, fokolarínkou z organizačního týmu. 

„Dnes, více než kdy jindy, je třeba se spojit v úsilí o vytvoření úmluvy o výchově a vzdělávání,carina rossa 340x340 která by formovala zralé lidi, schopné překonat roztříštěnost, rozpory a obnovit strukturu vztahů ve prospěch lidstva, kde si budou lidé navzájem více bratry a sestrami.“ Papež František proto ve svém poselství k zahájení celosvětové úmluvy vyzval k podpoře „otevřeného a inkluzivního vzdělání, k výchově připravené trpělivě naslouchat, navazovat konstruktivní dialog, ke vzájemnému porozumění“. Úmluva se stala inspirací pro celosvětovou událost, která musela být v květnu kvůli pandemii koronaviru odložena. Proběhne 15. října virtuální formou. O této události jsme mluvili s Carinou Rosseovou, argentinskou fokolarínkou, která je součástí organizačního týmu: 

Papež nás zve ke spojenectví v zájmu výchovy a vzdělávání, které povedou ke změně mentality. Jak lze toto nové myšlení vyjádřit? „Papež zdůrazňuje, že výchova a vzdělání jsou základem každé společenské a kulturní změny, a vyzývá nás, abychom do této oblasti investovali své energie. První změna spočívá v tom, aby vzdělávání a výchova byly důstojné. Dále vytyčuje jejich cíl, kterým je „změnit svět“. Zve nás, abychom ke studiu přistupovali jako k nástroji, kterým lze odpovídat na naléhavé potřeby dnešní doby, jakými jsou: mír a občanství, solidarita a rozvoj, důstojnost a lidská práva, péče o společný domov. František dále poukazuje na skutečnost, že spojenectví mezi rodinou, školou, společností a kulturou se rozbilo, a je třeba ho obnovit. Ke změně mentality mohou přispět vzdělávací agentury, pracovníci v sociální oblasti, různé instituce a mezinárodní organizace. Je třeba, aby se spojily v zájmu dosažení společných cílů a napomohly probuzení bratrství mezi lidmi. Za tímto účelem Svatý otec navrhuje metodu tří kroků: postavit do středu člověka, investovat nejlepší energie a formovat lidi, kteří budou schopni druhým posloužit. 

Jakým směrem bychom tedy měli vychovávat mladé lidi? Jaké hodnoty pěstovat? "Středem této iniciativy jsou nové generace, protože jsou to právě děti, dospívající a mladí lidé, kteří změní svět." Touhou je, aby tito „noví muži a nové ženy“ byli „sjednoceni v rozmanitosti“, aby neustále vedli dialog v zájmu míru, solidarity a univerzálního bratrství, počínaje respektováním lidských práv a lidské důstojnosti. 

Celosvětová událost, věnovaná úmluvě, se měla konat 14. května, ale kvůli pandemii byla odložena na 15. října a bude probíhat ve virtuální podobě. V jakém bodě jsou přípravy akce? Pandemie nás přiměla k přehodnocení dosavadního plánu. Říjnové setkání bude první etapou ke světové události, kterou, jak doufáme, oslavíme později s papežem Františkem. Kongregace pro katolickou výchovu, kterou Svatý otec pověřil organizací akce, svěřila odbornou koordinaci iniciativy instituci Scuola di Alta Formazione při Univerzitě LUMSA (pozn. Libera Università Maria Santissima Assunta – římská Univerzita P. Marie Nanebevzaté). V této fázi pracujeme na navázání vztahů a zahájení procesů. Byl například vytvořen seznam s reprezentativními vzdělávacímí organizacemi ve světovém měřítku. Shromažďujeme také mezinárodní vzdělávací zkušenosti, které mají být zveřejněny na webových stránkách. Příspěvky, které zazní, budou následně publikovaný v dokumentu. 

Claudia Di Lorenzi, www.focolare.org

 

14. 10. 2020

0
0
0
s2sdefault

14 20140913mariavoce jessmorn foto csc audiovisivi g. nuzzolo

Přinášíme rozhovor s Jesúsem Moránem, španělským fokolarínem a knězem, který posledních šest let zastává úlohu spoluprezidenta Hnutí fokoláre. Rozhovor vedl Giulio Meazzini. 

V posledních šesti letech jste stál ve vedení Díla Mariina jako spoluprezident. Mohl byste udělat nějakou bilanci, jak z hlediska toho, co nefungovalo (a proč to nefungovalo), tak z hlediska přidané hodnoty, tedy toho, co může Dílo Mariino nabídnout jako prorocký dar společnosti a církvi? Samozřejmě na základě zkušenosti s vedením fokolarínského „lidu“, který je multikulturní a rozšířený po celém světě.

Předesílám, že těchto šest let pro mně bylo velice pozitivní a inspirativní zkušeností. Prožíváme v životě Díla ojedinělý moment, stavíme „historické základy“ poté, co Chiara Lubichová položila „základy charismatické“. Tato fáze klade důraz především na historické vtělení Chiařiny prorocké intuice. Je to fáze, kterou nelze přeskočit. 

Takže jste stále ještě ve fázi zakládání?

Ano, ale toho historického. Jde o to, na co klademe důraz. První fáze byla sice také částečně historická, ale především charismatická. V této fázi naopak sice nechybí charisma, ale je ve své podstatě historická. Během počáteční fáze bylo charisma soustředěné na zakladatelku, Chiaru Lubichovou, která až do posledního okamžiku svého života uskutečňovala to, co cítila, že musí udělat. Po její smrti však musí všechno nevyhnutelně projít zkouškou dějin.Současná prezidentka Díla, například, nemá už to charisma zakladatelky, které měla Chiara, a přesto musí jednat jako prezidentka. Totéž platí pro úlohu spoluprezidenta, která musí být pochopena se svém významu. Sama Chiara nám vysvětlila, že úloha spoluprezidenta bude pochopena až po jejím odchodu. Takže v těchto šesti letech – a myslím, že to tak dělal i Giancarlo Faletti, spoluprezident z předchozích šesti let – jsem se bez nějakého pevného vzoru snažil pochopit, co mám dělat, podle pokynů Ducha Svatého a ve vztahu k prezidentce. Tutéž zkušenost učinila i prezidentka. Jsme dvě různé generace: Maria Voce je z té první, já z druhé. Navíc je mezi námi i kulturní a bytostný rozdíl, protože pocházíme z různých světů, ona ze světa práva, já ze světa filosofie a teologie. Já jsem žil svůj fokolarínský život v Latinské Americe, ona v Evropě a na Středním východě. Prvním úkolem tedy bylo navázat správný vztah jak mezi sebou, tak i s generální radou a se „zónami“, tedy jednotlivými územními jednotkami, do kterých se Hnutí dělí. 

Jaké byly z vašeho hlediska hlavní problémy vedení?

Především jsem se musel pokaždé znovu rozhodovat, do jaké míry vstupovat do situací. Když se podíváme zpět do historie Díla, vidíme jednu zakladatelku, jeden zdroj a jednu formu vedení v souladu se založením. Dnes je to jiné. Někdy mám pocit, jako bych charisma zrazoval přílišným interventismem, jindy naopak. Vždy jsem se však snažil naslouchat Duchu Svatému, který mi radil, že spoluprezident stojí podle Stanov po boku prezidentky, aby jí pomáhal s vedením, ale ne jako zástupce, tedy nemá se s ní identifikovat. Tento „odstup“ umožňuje spoluprezidentovi být skutečným pomocníkem a respektovat povahu Díla. 

Změnilo se tedy po odchodu Chiarly Lubichové v životě Díla všechno?

Jsme si vědomi toho, že jsme vstoupili do fáze „kreativní věrnosti“, v níž je povinností inovace a tvořivost ve věrnosti. Přesto jsme se ještě nedokázali zcela osvobodit od předchozího modelu: snažíme se žít vzory z Chiařiny doby, kdy nám směr udávala ona, protože obdržela charisma a postupně jej s námi objevovala, ale vždy byla referenčním bodem pro každé rozhodnutí. Nyní ale jednota plyne ze vzájemného vzahu, i když stále zůstává jeden zdroj a neztrácejí se role. Jak v centru, tak mezi centrem a periferií. Nemáme tedy kopírovat Chiaru prezidentku, ale zůstat pevní v Chiaře zakladatelce. Jedině tak můžeme vstoupit do nové fáze. To znamená, že nesmíme pokračovat tak, jako by byli současní vedoucí schopní sami interpretovat Boží vůli. Papež František upozorňoval na chybu „vždycky se to tak dělalo“. Chiara nás upozornila, že se musíme rozhodovat tak, že mezi sebe pozveme Ježíše, neboli budeme si naslouchat až do dna a základem všeho budou vztahy lásky podle evangelia. Ale i když už jsme ušli velký kus, dosud si jen s námahou uvědomujeme, že nikdo z nás neví, jaká je právě Boží vůle. Což ale neznamená, že odstraníme role a autority. 

Jiné potíže?

Někteří se bouřili proti autoritě, proto jsme zavedli pseudodemokratický model, v němž „pokud necítím nějaký pokyn, nikdo ho na mě nemůže vynutit“. Shrnuto: některé části Díla zakotvily v modelech z minulosti, které nechtějí opustit, aby nepřišly o svoje jistoty. Jiní naopak reagují kriticky na jakoukoli autoritu a riskují, že změní povahu zkušenosti jednoty. A někdo zase vyčítá fokolarínům, že nesli zodpovědnost za Dílo celých sedmdesát let a že teď už nemají co říci jiným povoláním, která „to mohou zvládnout sama“. I některé místní komunity měly stejný problém: dřív se nedalo udělat nic bez svolení fokolarína zodpovědného za komunitu, nyní když fokolaríni už nenesou zodpovědnost, jsou jaksi navíc, vypadá to, jako by bylo možné se bez nich  obejít. To je nebezpečné, protože se ztrácí zkušenost jednoty. Následkem toho jsme dosud nedokázali překonat roztříštěnost tak mnohotvárného Díla. A hlavně nedokážeme správně prožívat to, čemu říká papež František „dynamika polarit“. 

Podle papeže není řešením vybrat si jednu stranu konfliktu. Obě zůstávají...

Přesně tak. Dosud nepřesně formulovanou polaritou Hnutí je polarita církevně-občanská. Někteří říkají: „Dílo je pro církev.“ Jiní tvrdí: „Dílo je pro společnost, specifikum Díla tkví v jeho laickosti.“ Ne, říkám já, specifikem Díla je jednota. Jak v církvi, tak ve společnosti. Stále být napřaženi k světu, stále k ut omnes (/„ať všichni jsou jedno“/ srov. Jan 17,21). Jsme-li věrní Chiařině myšlence, celé Dílo je církví a celé Dílo je lidstvem. Je třeba toto napětí zachovat. Pokud ho odstraníme ze strachu nebo pro svoje pohodlí a vybereme si jeden či druhý postoj, nebudeme sami sebou. 

Je to bolestné napětí...

Vlastně to není nic jiného než problém toho, jak integrovat konflikt do našeho života jednoty. S Chiarou konflikty nebyly, šlo se prostě za ní a konalo se, vznikla mnohá díla, která se nyní musí upevnit v dějinách. Potíž je v tom umět přijmout konflikt a nemít z něj strach. Jednota neznamená absenci konfliktu. Jednota jej překonává, ale prochází jím. Téměř strukturální neschopnost zvládat konflikt ukazuje na deficit spirituality. Nemůžeme vyřešit konflikt metodologiemi, ačkoli jsou také nezbytné, ale pouze tím, že půjdeme více do hloubky charismatu. Bylo pro mě bolestné zjistit, jak je tato polarita silná v mnoha rozměrech našeho života Díla: v politice, morálce, v konkrétním vtělení. A pak, jak zdůrazňuje Mauro Magatti, kontrola zabíjí plodnost. V Díle musíme ještě překonat tendenci kontrolovat lidem životy. Nesmíme ale upadnout ani do opačného extrému, který plodnost také brzdí, a sice „nechat každého, ať si dělá co chce“, nezajímat se o lidi a o vtělení. 

Co vás osobně nejvíc mrzelo?

Když jsem někdy cítil, že co jsem řekl, si lidé poslechli jako pěkné povídání, a nemělo to žádný konkrétní výstup. Stalo se mi i to, že jsem musel zaujmout přísná stanoviska, abych zachránil bratrství, ale byl jsem téměř ignorován, protože věci se pohnou jen tehdy, když se vyjádří prezidentka. A přitom je mojí úlohou být zárukou morálky a církevnosti Díla. Právě proto jsem cítil povinnost čelit tématu očištění paměti, tedy tématu zneužití ve jménu jednoty. Jak nezletilých, tak svědomí. Nebylo to snadné, protože jsme neměli žádné zkušenosti a na začátku se všechno jevilo jako nemyslitelné, nepříjemné, nevyslovitelné. V pozadí vždycky stojí určitý klerikalismus a nedotknutelnost autority. 

Bylo něco, na co ses necítil?

Bývalo by se mi líbilo, kdybych mohl kompetentněji pomáhat některým věcem v Díle, hlavně Novému městu, Univerzitnímu institutu Sophia a zemědělskému družstvu v Loppianu. Hlavně podpora Sophie někdy nebyla plně pochopena, nebyl pochopen její kulturní dopad v této fázi historického zakládání Díla. V Novém městě se dělo, i když jiným způsobem, totéž. Nemůžeme se bez něj ale obejít, jinak ztratíme vliv na kulturu. A víme, že kulturní podniky nikdy nejsou výnosné, což neznamená, že nemají být zodpovědné a nemají usilovat o udržitelnost. 

Podívejme se nyní na vedení Díla Mariina, čili co nového přináší charisma jednoty, když odhlédneme od chyb a nutného dějinného zrání…

Naše síla pochází ze středu charismatu. Náš model vedení, jak jej definovala Chiara, je trinitární: „V Díle nesmí být autoritářství ani paternalismus. V Díle neplatí demokracie (tedy vláda většiny), ani monarchie (kde velí šéf), ani anarchie (kde nevelí nikdo), ani diktatura (kde se vůdce stává dokonce šéfem všech), ani oligarchie (kde velí skupina lidí). V Díle má platit pouze - můžeme-li to tak říci - trinitární systém (…). Stačí postavit lásku jako základ všeho (ante omnia). Ještě před pokyny, před poslušnost, do základů každého vztahu vždycky lásku. (…) Ježíš uprostřed má být tím pravým ,capo focolare’[1].“Náš model je tedy model sdílející, v němž se respektují různé autority, ale síla přichází ze vzájemné lásky. Vede nás „Ježíš uprostřed“ se svým Duchem, který se vyjadřuje jak v těch, kteří mají autoritu, tak i v těch, kteří ji zrovna nemají. Bez této dynamiky, která prochází přes objetí opuštěného Ježíše (přes sebezapření a úsilí, které to může obnášet), nepřineseme do života církve nic nového. Jsme charismatem jednoty, ale jednoty trinitární. To vyžaduje neustálou otevřenost k působení Ducha Svatého a neustálou úctu k druhému. Znamená to jít ke kořenům komunitního života. 

Mohlo by se zdát, že je to utopie, která nebere v potaz křehkost člověka, který je závistivý, pyšný…

Samozřejmě tento model realizujeme v lidech z masa a kostí. Ale Chiařina spiritualita umožňuje překonávat negativa: základem vzájemné lásky je Ježíš opuštěný. Bez této radikální smrti našeho já, nikoli smrti svědomí, ale starého člověka, to není prakticky možné. A první, kteří by měli takto žít, jsou ti, kdo mají zodpovědnost. Je to vzájemné ztrácení, které není možné bez klíčového momentu, jímž je opuštěný Ježíš. Zemřít sobě ve vykonávání vedení. 

Ne tedy velet, ale „zemřít“?

Nejvyšší Ježíšova autorita je na kříži, kam k sobě všechny přitahuje. Ježíš projevil velkou moc, dělal zázraky, učil, mluvil s „parresií“[2], ale neuplatňoval žádnou pozemskou moc. Nakonec zemřel a přišel úplně o všechno. Naše vedení bez tohoto předpokladu nefunguje. To znamená, že naše úlohy jsou vždy jen dočasné. Jsou relativní, nemají důležitost. Jsou čirou službou. Jsme všichni „děti“. I ti, kteří vedou. Kdo neumí být dítětem, není schopný vést. 

Co znamená být dítětem?

Znamená to nechat se druhým přijmout, nechat se jím tvořit. I vedoucí se musí umět nechat tvořit ostatními. To jsou trinitární vztahy. Chiara to říká jasně: někdo hraje roli otce, někdo syna, ale v historických podmínkách i ten, kdo hraje otce, je synem. V dějinách jsme všichni synové Syna. Dnes jsem spoluprezidentem, zítra budu někým jiným. Ale nic neztrácím, protože mojí ontologickou přirozeností je, že jsem dítě. 

Fakt, že prezidentkou bude vždycky žena, je novinkou...

Podle mě tou skutečnou novinkou, kterou charisma přináší, není to, že bude předsedat žena. Jsou i jiná ženská řeholní díla, v dějinách církve existovaly abatyše, které řídily biskupy. Tou skutečnou novinkou je „Ježíš uprostřed“ mezi prezidentkou (ženou a laičkou) a spoluprezidentem (mužem a knězem) pod vedením ženy. Tento „Ježíš uprostřed“ mezi prezidentkou a spoluprezidentem vede Dílo. Ale ona předsedá. To je ta novinka. Je to záležitost teologická, nikoli sociologická nebo strategická či organizační. Je teologická, protože Maria je postavou církve, Maria je laička, Maria je výrazem Božího lidu. Tento mariánský přístup je tou skutečnou novinkou. Maria stojí teologicky v čele apoštolského shromáždění, stojí výš než Petr, i když je Petr knězem. 

Takže to nemá nic společného s růžovými kvótami...

Na cestě Božího lidu dějinami je to revoluční, a to i pro dnešní vnímání. Mohli jsme to udělat jako jiná sdružení, kde v jednom období předsedá žena, v jiném kněz. Ale u nás to tak není. Prezidentka má vyjadřovat Marii jako ženu[3], ale pozor, ne jako osobu ženského pohlaví[4]. Marii, která je vzorem i pro muže. Nechtěl bych setrvávat v Díle, které by bylo „ženskou plící církve“, jak někdo navrhoval. Jestliže by se z Díla Mariina stalo něco takového, já jako muž bych se v něm necítil dobře. Jestli ale je mariánskými plícemi, tak to jsem doma. Protože Maria je vzorem i pro mne. Za tohoto předpokladu je žena bezpochyby schopnější být vyjádřením Panny Marie. To je novinka, kterou Dílo Mariino vnáší do společnosti i do církve. Proto předsedá ona, žena, která není žádnou „spolu“(prezidentkou) jako je on spolu-prezident. Prezidentka je sjednocujícím prvkem celého Díla Mariina. 

Nebude jednoduché tohle žít...

Jistě, můžeme chybovat na obou stranách. Jestliže prezidentka (nebo žena zodpovědná za nějakou zónu) interpretuje svoji úlohu jako osoba ženského pohlaví, zničí všechno, protože následkem je nemariánská koncepce. A výsledkem je to, že fokolarín – aby nerozbil jednotu - se možná podřídí jako nějaký neužitečný přívěšek. Ale jednota mezi fokolarínem a fokolarínkou nemůže být za cenu zničení Díla. Na druhé straně výzvou pro každého muže je přemoci klerikalismus a velmi silný maskulinismus, který v něm je po staletích takto stavěné církve a společnosti. 

Jste optimista?

Nejde o to rozmístit ženy v církvi jako podle nějakého sociologického klíče. Tady jde o něco jiného, o něco víc. Tento mariánský rozměr je specifickým přínosem Díla Mariina. Pro mě být spoluprezidentem je neustálé očišťování, protože se musím zbavovat toho klerikalismu, který ve mně je, a prezidentka musí být Marií. Myslím, že jenom s Ježíšem uprostřed nás je tohle možné. Věřím, že to půjde stále lépe. A postupně, když se tato zkušenost bude žít, změní to k lepšímu celé Dílo, a nejen Dílo. 

Myšlenka na závěr?

Chtěl bych na závěr poděkovat Marii Voce za tuto šestiletou zkušenost. Vedle ní jsem se cítil svobodný dělat a říkat cokoliv. A v kritických chvílích, které se také vyskytly, vždy respektovala moji úlohu. 

(Převzato z přílohy časopisu Città Nuova 4/2020: Governance)[1] Zodpovědný za společenství fokoláre. (Pozn. red.)[2] Tím se rozumí prostor pro svobodné vyjádření vlastního názoru bez obav, že nebude seriózně přijat. (Pozn. red.) [3] Překlad italského slova „donna“ = žena: význam zahrnuje spíše ušlechtilejší kontext, „dáma“. (Pozn. red.)[4] Překlad italského slova „femina“ = žena: ve smyslu spíše tělesném. (Pozn. red.) 

9. 10. 2020

0
0
0
s2sdefault

Zkušenost publikovaná v časopise Nové Město 04/2018

lid zezadu a domy mj

Panna Maria na svatbě v Káni nabádá ostatní – a tím také nás: „Udělejte všechno, co vám řekne!“ A Ježíš v evangeliích říká spoustu důležitých věcí, například to, že má-li tvůj bratr něco proti tobě, jdi a smiř se s ním. Někdy se ale dostaneme do situace, kdy s někým veškerá naše dobrá vůle zklamává. Asi po patnácti letech mé práce na radnici došlo ke změně vedení města, kdy těmto novým lidem silně vadily mé přátelské vztahy se zastupiteli, kteří byli momentálně v opozici. Mně konkrétně začala být práce silně znepříjemňována, ale i celkově se atmosféra na radnici zhoršila. Několikrát jsem tedy nechal svůj dar před oltářem, zašel za starostou, nabídl jsem mu smíření, má-li něco proti mně. To ale nepomohlo, výsledkem bylo pouze zhoršování situace. Chtěl jsem žít evangelium a vím, že v tomto je mé svědomí čisté. Nakonec mi nezbylo, než jinak zajímavou a relativně dobře placenou práci v místě bydliště opustit a raději začít za prací dojíždět. Dokonce jsem tím zřejmě pomohl kolegům tím, že i další našli odvahu odejít – žili jsme do té doby v přesvědčení, že na nás nikde nikdo nečeká, že se musíme držet zaměstnání, které máme. Během roku a půl od této události už odešlo několik dalších kolegů, dlouholetých zkušených pracovníků. Všichni jsme si polepšili, i když ne finančně, tak pracovním prostředím, vztahy na pracovišti a podobně. Maria nám ukazuje cestu.

M. H., Česká republika

1. 10. 2020

0
0
0
s2sdefault

 

20200912 154852 m 1536x437

Třídenní videokonferencí delegátů Hnutí fokoláre zodpovědných za různé oblasti světa a členů generální rady začala další přípravná fáze na generální shromáždění Hnutí, které se bude konat v lednu 2021. 

Setkání zodpovědných za Hnutí fokoláre ve světě skončilo 12. září; letos se uskutečnilo formou videokonference. Je to datum, které by za normálních okolností také znamenalo poslední den mandátu současné prezidentky Marie Voce. Avšak ten se prodloužil, protože kvůli pandemii Covidu bylo generální shromáždění, jehož úkolem je volba všech řídících orgánů Hnutí, odloženo ze začátku září 2020 na rok 2021 (24. ledna - 7. února).

Co můžeme dělat, aby se tato „doba čekání“ proměnila v čas milosti? Na tuto otázku, která zahájila a provázela setkání zodpovědných, odpověděla Maria Voce výstižně a do hloubky: „Jsme povoláni, abychom svědčili o tom, že vztahy lze žít po vzoru Nejsvětější Trojice. To jednoduše znamená: každý ať dělá vše pro to, aby dal prostor druhému.“

Sezení věnovaná sdílení na téma, jak žijí komunity Hnutí fokoláre v různých oblastech světa, zdůraznila všeobecné odhodlání, čelit výzvám a novým důsledkům koronavirové pandemie. Nebylo možné organizovat osobní setkání, což vedlo ke zvýšení počtu video konferencí, které se často dostávají k více lidem a překračují územní nebo kategoriální schémata, jež jsou v současné situaci různým způsobem omezena.

Ekonomické potíže vyžadují nové úvahy o tom, jak hledat řešení pro střídmý a udržitelný životní styl v duchu, který bude odpovídat jednotlivým aktivitám a strukturám. Atmosféra rostoucí nejistoty v lidech i společenstvích vede k novému rozhodnutí pro život podle evangelia zaměřený na větší jednotu ve světě.Třetí den setkání proběhl začátek další přípravné fáze na generální shromáždění hnutí v roce 2021. Získaný čas poslouží k větší spoluúčasti a větší kapilárnosti na synodální cestě. Do 24. října budou mít členové hnutí příležitost se hlouběji seznámit s dosud shromážděnými problematikami, aby určili preference, které budou zahrnuty do pracovního dokumentu.

Před Vánoci budou mít účastníci shromáždění příležitost poznat potenciální kandidátky na prezidentku a kandidáty na spoluprezidenta. Řada webinářů se s pomocí externích odborníků bude moci zabývat hlavními problémy. Příprava pak skončí v prvních lednových týdnech prací ve skupinách.

Joachim Schwind

Související: Přijímat bolest světa

Zdroj: www.focolare.org

 

14. 9. 2020

0
0
0
s2sdefault

 

1 2

„Musíme zapomínat na sebe a jako hnutí se více otevřít přijetí bolestí světa.“ Touto silnou výzvou udala prezidentka Maria Voce jasný směr mezinárodnímu celosvětovému setkání zodpovědných za Hnutí fokoláre.Ve svém vystoupení během nedávného setkání s generální radou hovořila Maria Voce o své úzkosti ze spousty utrpení, o němž především v tomto období pandemie každodenně referují sdělovací prostředky. Se svými nejbližšími spolupracovníky sdílela tuto otázku: „Kdo jen dokáže na sebe vzít všechnu tu bolest? Zdá se mi, že Bůh od nás chce, abychom byli blíže bolesti světa, byli více ochotni ji přijímat, milovat, modlit se … ale také dělat něco více.“ Odpovědět na ni je třeba duchovně i prakticky.

Program setkání delegátů hnutí z celého světa (10.-12. září) byl charakterizován rozsáhlým sdílením lokálních problémů, specifických v různých zeměpisných oblastech, ale v tomto zvláštním období také společných, přinášejících obrovské bolesti i nové možnosti.

Při dialogu a sdílení byla snaha nalézat osobitý příspěvek Hnutí fokoláre k probíhajícím epochálním změnám, současným i budoucím.Je to téma, které samozřejmě nebylo vyčerpáno během těchto dní, ale zůstává i pro nastávající generální shromáždění hnutí, které bylo původně plánováno na první polovinu září 2020, ale z důvodu krize způsobené covidem-19 bylo odloženo na začátek příštího roku: od 24. ledna do 7. února 2021. Delegáti hnutí byli rovněž informováni o návrzích přípravné komise všeobecného shromáždění s cílem využít „získaný“ čas k tomu, aby se všichni členové hnutí mohli více do přípravy shromáždění zapojit.

Autor: Joachim Schwind, www.focolare.org

12. 9. 2020

0
0
0
s2sdefault

 

header 1 settembre

Na 1. září připadá „Světový den modliteb za péči o stvoření“. Hnutí fokoláre se zapojuje do iniciativy „Čas tvorstva“ a mítinkem, který se bude konat v říjnu 2020. 

Dne 1. září, jako každoročně, proběhl „Světový den modliteb za péči o tvorstvo“. Ustanovil ho papež František v roce 2015, kdy byla vydána encyklika Laudato si’. Papež v ní všechny vyzývá, aby se angažovali při péči o tvorstvo. Je to náš domov, naše nejcennější dobro. Žádá, abychom změnili současné sociálně-ekonomické uspořádání. Nemůžeme už dále využívat planetu Zemi, jako by její přírodní zdroje byly neomezené. Je třeba jednat rychle a najít jiný rozvojový model. Co můžeme dělat, abychom byli konkrétnější? Encyklika Laudato si’ ukazuje cestu k „ekologické konverzi“: změnit životní styl a snažit se uvádět do praxe zásady integrální ekologie. V textu se tedy nehovoří jen o životním prostředí, ale i o politice, ekonomice a společnosti. Musíme začínat sami od sebe, od svých každodenních rozhodování při spotřebě, od volby politiků vnímavějších na ochranu přírody; více ovlivňovat společnost ve směru většího využívání energií z obnovitelných zdrojů a snižování fosilních zdrojů.

planting tree soc institutional 768x512

 I letos se Hnutí fokoláre připojuje k iniciativě „Čas tvorstva“, spočívající v modlitbách a akcích ve prospěch našeho společného domova. Iniciativa začala 1. září a končí 4. října, na svátek svatého Františka z Assisi, patrona ekologie, kterého mají rádi křesťané mnoha vyznání. Všichni jsou povzbuzováni, aby organizovali různé události a registrovali je na stránkách web. Tato iniciativa má ekumenický rozměr s třicetiletými kořeny v roce 1989, kdy konstantinopolský patriarcha pravoslavné církve Demetrios vyzval rozhodným způsobem různé křesťanské církve, aby den 1. září společně vyhlásily jako „Světový den modliteb za péči o tvorstvo“. Tématem pro letošní rok je „Výroční den Země: nový rytmus, nová naděje“. Tato událost je užitečná pro uvažování o integrálním vztahu mezi potřebným oddychem pro Zemi a ekologickým, ekonomickým, sociálním a politickým způsobem života, především v důsledku obrovských důsledků globální pandemie covidu-19.  Od 23. do 25. října se bude v Castelgandolfu (Itálie) konat mítink organizovaný ekologickou sítí Hnutí fokoláre EcoOne. Zúčastní se ho odborníci, politici, univerzitní profesoři, organizace a sdružení, aby se zabývali dopadem encykliky Laudato sì’ na současný svět a výzkumem nových cest směřujících k integrální ekologii. Tato akce má poukázat na úlohu, jakou mohou sehrávat jednotlivci i společenské skupiny při péči o náš společný domov. Letošek je rovněž speciálním rokem, protože 24. května, u příležitosti 5. výročí vydání encykliky, ho papež František vyhlásil jako „Rok encykliky Laudato sì’“, který bude trvat do 24. května 2021.  

temo del creato

Situace je tak naléhavá, že vyžaduje konkrétní a bezprostřední odpovědi všech a na každé úrovni: lokální, regionální, národní i mezinárodní. Především je třeba odspodu vytvořit „lidové hnutí“ jako alianci všech lidí dobré vůle. Proto je důležité zúčastnit se na iniciativách jako je „Čas tvorstva“ a mítink EcoOne plánovaný na letošní říjen. Jak nám připomíná papež František, „všichni můžeme spolupracovat jako nástroje Boží v péči o stvoření, každý podle vlastní kultury a zkušenosti, vlastní iniciativy a schopností“ (LS 14). Lorenzo Russo

12. 9. 2020

0
0
0
s2sdefault

Zprávy z místa katastrofy na stránkách humanitární organizace hnutí Fokoláre AMU - Azione per un mondo unito (Akce pro sjednocený svět)

bejrut

Po ničivém výbuchu v Bejrútu ve večerních hodinách 4. srpna 2020, přijala místní komunita hnutí Fokoláre spolu se sdružením Humanité Nouvelle (Nové lidstvo) opatření k uspokojení nejnaléhavějších potřeb lidí postižených katastrofou.
Obrovská exploze, ke které došlo ten den v oblasti poblíž přístavu libanonského hlavního města Bejrútu, způsobila přes 100 úmrtí a 4 000 zraněných. Kromě devastace budov byly do 10 km od oblasti katastrofy rozbity a zničeny veškerá okna a výlohy. Vláda hovoří o 300 000 bezdomovcích.
Ještě před touto katastrofou čelila země cedrů silné hospodářské krizi, která byla v poslední době dramaticky ovlivněna pandemií Coronavirus. Podle oficiálních zdrojů žije více než 45% populace v chudobě a nezaměstnanost vzrostla na 35%.
Výbuch 4. srpna tedy představuje další velmi silnou ránu nejen pro hospodářství a infrastrukturu Libanonu, ale také pro morálku lidí, kteří v posledních desetiletích strádali.
Stejně jako všechna humanitární sdružení začala organizace Fokoláre „Humanité Nouvelle“ pomáhat těm, kteří byli nejvíce zasaženi. S pomocí místní komunity hnutí bylo zpřístupněno centrum Mariapoli „La Sorgente“ v Ainu Aar poblíž Bejrútu, pro potřeby těch, kteří přišli o domov.
Skupiny mladých lidí a dospělých se daly k dispozici, aby pomohly rodinám a nejvíce postiženým lidem. Shromažďují jídlo a další potřebný materiál, a sledují další vznikající potřeby.
_______________________________________
Aktivována byla také nouzová koordinace hnutí Fokoláre, která bude zasahovat prostřednictvím organizací AMU a AFN.
Pro ty, kteří by chtěli spolupracovat na pomoci, mohou prostřednictvím následujících bankovních účtů:
Akce pro jednotný svět ONLUS (AMU)
IBAN: IT58 S050 1803 2000 0001 1204 344
SWIFT / BIC kód: CCRTIT2T
v Banca Popolare Etica
Akce pro nové rodiny ONLUS (AFN)
IBAN: IT11G0306909606100000001060
SWIFT / BIC kód: BCITITMM
ve společnosti Banca Intesa San Paolo
Do poznámky je třeba napsat: Emergenza Libano

Odkaz na článek slovenského Nového Města: https://nm.sk/8872/bejrutska-katastrofa/

11. 8. 2020

0
0
0
s2sdefault

*#daretocare in my city*# – *#odvážit se starat o své město*# - LATINSKÁ AMERIKA

20200808 daretocare

Tato setkání online (na Zoomu) budou příležitostí ke sdílení zkušeností a projektů a pro inspiraci těch, kteří chtějí něco změnit, kteří dávají impulz ke konkrétním akcím zaměřených na komunity, kde žijí.
Je to aktivita v rámci projektů Hnutí fokoláre pro sjednocený svět (United World Project).

Každé 2 měsíce budeme virtuálně cestovat z jednoho kontinentu na druhý, abychom objevili lidi a komunity, které se starají o své obce.

*DATUM*: SOBOTA 8. srpna 2020 ve 22 hodin našeho času 

Jazyky: angličtina, italština, španělština a portugalština

Pro účast je nutná registrace.
Na jejím základě dostanete pozvánku a link na seminář.

 *Registrace je zde*: https://bit.ly/daretocareinmycitylatinamerica

5. 8. 2020

0
0
0
s2sdefault