Akce v Hnutí

Co jsou kulturní války

Co jsou kulturní války

Organizátoři 39. konference cyklu Člověk a média se rozhodli pro třaskavé téma: kulturní války. Odkud se tento poměrně nový fenomén vzal? Jak přispívá k polarizaci společnosti, které jsme svědkem od jisté doby? Jakou roli v tom hraje internet a sociální sítě? Uvedení...

Mezinárodní konference o synodalitě

Mezinárodní konference o synodalitě

října 2022 od 9 hodin do 15:30 se v bratislavské Aule Benedikta XVI. na Rímskokatolícké cyrilometodské bohoslovecké fakultě bude konat mezinárodní konference otevřená pro širokou veřejnost. Na konferenci vystoupí uznávaný teolog Piero Coda a bude přednášet na...

Pozvánka na školu dialogu

Pozvánka na školu dialogu

Zveme vás na podzimní běh naší školy dialogu. Jedná se o opakování úspěšného jarního kursu, a proto zveme zvláště ty, kdo se na jaře nemohli zúčastnit. Tentokrát je však škola otevřena i pro širší veřejnost, a proto můžete pozvat také další zájemce ze svého okolí. Na...

EU You­th Sum­mit

EU You­th Sum­mit

Hora Mat­ky Boží, Krá­lí­ky; 21. - 26. 8. 2022 Me­zi­ná­rod­ní se­tká­ní mlá­de­že v Krá­lí­kách je sou­čás­ti ev­rop­ské­ho pro­jek­tu v pro­gra­mu Eras­mus+ malá part­ner­ství, kde se v 3 ze­mích (Česko, Ma­ďar­sko a Ru­mun­sko) fi­nanč­ně pod­po­ří mlá­dež­nic­ké...

Zla­tá Pra­ha 25. 6. 2022

Zla­tá Pra­ha 25. 6. 2022

V so­bo­tu 25. červ­na 2022 se usku­teč­ní vý­let Zla­té Pra­hy do Srb­ska pod. ná­zvem "Za pří­ro­dou Čes­ké­ho kra­su".  Celá tra­sa je dlou­há cca 9 km s pře­vý­še­ním cca 250 me­t­rů. Podrobnější informace ke...

MA­RI­A­PO­LI 2022 nejen na Slo­ven­sku

MA­RI­A­PO­LI 2022 nejen na Slo­ven­sku

„Byť ro­di­nou“ - Ľubov­ni­an­ske kúpe­le, 7. – 10. 7. 2022 Hnu­tie fo­ko­lá­re Vás a Va­šich pri­a­teľov po troj­ročnej od­ml­ke po­zý­va na prázd­ni­no­vé Ma­ri­a­po­li. Sr­dečne Vás pozdra­vu­je­me vša­de tam, kde ži­je­te, pra­cu­je­te, od­dychu­je­te, slo­vom...

Ma­ri­a­po­li Srní 2022

Ma­ri­a­po­li Srní 2022

Hnu­tí fo­ko­lá­re Vás zve na spo­leč­ně pro­ži­té dny 24.–28. 9. 2022 v ho­te­lu Srní v cen­t­ru Ná­rod­ní­ho par­ku Šuma­va. TÉMA MA­RI­A­PO­LI: SVATÍ SPO­LEČNĚ Za­čí­ná­me v so­bo­tu 24. 9. ve­če­ří v 18.00. Ukon­če­ní ve stře­du 28. 9. obě­dem. Při­hlá­še­ní ZDE...

Spo­leč­ně na ces­tě ke sva­tos­ti

Spo­leč­ně na ces­tě ke sva­tos­ti

Milí přá­te­lé, při­jmě­te po­zvá­ní na se­tká­nímo­rav­ských ko­mu­nit Hnu­tí fo­ko­lá­res O. ar­ci­bis­ku­pem Ja­nem Graub­ne­rem Kdy: 3. dub­na 2022Kde: Ka­tedrá­la sv. Vác­la­va v Olo­mou­ci, Ar­ci­bis­kup­ství Olo­mouc­ké Pro­gram:10:00 sla­ve­ní eu­cha­ris­tie...

Čas pro vás na spo­leč­né ces­tě man­žel­stvím

Čas pro vás na spo­leč­né ces­tě man­žel­stvím

Zve­me vás na je­di­neč­ný ví­kend pro man­žel­ské páry všech ge­ne­ra­cí. Ve dnech 29. dub­na až 1. květ­na 2022 se v Cen­t­ru Ma­ri­a­po­li v Pra­ze usku­teč­ní ví­kend pro man­že­le se vzác­ný­mi hos­ty, ital­ský­mi před­ná­še­jí­cí­mi, Ri­tou a Sal­va­to­rem...

Hom­bre Mun­do 2022

Hom­bre Mun­do 2022

Kaž­dé tři roky po­řá­da­jí Chlap­ci a děv­ča­ta za jed­no­tu (Te­ens 4 uni­ty) me­zi­ná­rod­ní pro­jekt na­zva­ný Hom­bre Mun­do (´člo­věk svě­to­vé­ho for­má­tu´), je­hož cí­lem je roz­ví­jet kul­tu­ru bra­tr­ství a přá­tel­ství, pod­po­ro­vat so­li­da­ri­tu,...

Škola dialogu

Škola dialogu

Datum: 26. března a 14. května 2022 (vždy od 9:30 do 16:00 hod.) Nutná účast na obou setkáních. V programu jsou přednášky a aktivní práce ve skupinách. Maximální počet účastníků pro každý den je 80. Přijetí na Školu dialogu bude potvrzeno na mail uvedený v přihlášce...

Spo­lu na ces­tě

Spo­lu na ces­tě

Ve dnech 29. dub­na až 1. květ­na 2022 (opro­ti pů­vod­ně plá­no­va­né­mu ter­mí­nu 4. až 6. úno­ra 2022 - viz Nové měs­to 10/​2021) se v Cen­t­ru Ma­ri­a­po­li v Pra­ze usku­teč­ní ví­kend pro man­že­le se vzác­ný­mi hos­ty, ital­ský­mi před­ná­še­jí­cí­mi, Ri­tou...

Církev stále se reformující

Církev stále se reformující

Srdečně Vás zveme v neděli 28. 11. 2021 ve 14:30 hod. do Centra Mariapoli na zajímavou debatu, jejímiž hosty budou historici Prof. Tomáš PetráčekDoc. Jaroslav Šebek Záznam setkání

Člověk a média – komu věříme a proč?

Člověk a média – komu věříme a proč?

Sr­deč­ně Vás zve­me na 37. kon­fe­ren­ci Člo­věk a mé­dia na téma KOMU VĚŘÍME A PROČ?, kte­rá se usku­teč­ní dne 10. 11. 2021 od 17:30 hod., v Ame­ric­kém cen­t­ru (Tr­žiš­tě 13, Pra­ha 1). Naše po­zvá­ní při­ja­li:Nora Frid­ri­cho­vá - no­vi­nář­ka, re­por­tér­ka...

Pin It on Pinterest

Share This