K zamyšlení

Duchovní věci, meditace
Vánoce 2022

Vánoce 2022

Drazí, přejeme vám pokojné Vánoce,které znovu zjeví našim srdcím neuvěřitelné Boží tajemství.Bůh nás miluje! Spojeni v Jeho lásce! Jaroslava...

Velikonoce 2022

Velikonoce 2022

Drazí, jménem Díla Mariina – Hnutí Fokolále Vám všem přejeme Velikonoce plné naděje, radosti a světla! Jaroslava Malíková a Jiří...

Smy­sl Vá­noc

Smy­sl Vá­noc

Osla­va Je­ží­šo­va na­ro­ze­ní mi ote­ví­rá srd­ce pro celý svět.Tep­lo jes­li­ček se pře­lé­vá za hra­ni­ce křes­ťan­ské­ho svě­taa pro­ni­ká...

Ad­vent v srd­ci

Ad­vent v srd­ci

Při zprá­vách o dění na pol­sko-bě­lo­rus­kých hra­ni­cích jsem si vzpo­mněl na pří­běh sva­té­ho Mar­ti­na. Vo­já­ka, kte­rý se v zimě a mra­zu...

Smí­ře­ní a mod­lit­ba

Smí­ře­ní a mod­lit­ba

V situaci, kdy dochází ke stupňování násilí ve Svaté zemi, Kolumbii, Myanmaru a v různých afrických zemích, se pre­zi­dent­ka Hnu­tí fo­ko­lá­re...

Za­chrá­nit svět lás­kou

Za­chrá­nit svět lás­kou

Čemu nás na­u­či­la pan­de­mie? Jak bu­do­vat nový svět? Jaký může být spe­ci­fic­ký pří­spě­vek kaž­dé­ho z nás? Při­ná­ší­me výňa­tek ze slov,...

Při­jí­mat bo­lest svě­ta

Při­jí­mat bo­lest svě­ta

Při­jí­mat bo­lest svě­ta „Mu­sí­me za­po­mí­nat na sebe a jako hnu­tí se více otevřít při­je­tí bo­les­tí svě­ta.“ Tou­to sil­nou vý­zvou uda­la...

Pro­s­te, a do­sta­ne­te

Pro­s­te, a do­sta­ne­te

Kapucínský kněz Raniero Cantalamessa ve svém kázání na Velký Pátek 2020 v římské bazilice sv. Petra řekl že „jsou věci, o nichž Bůh rozhodl, že nám...

Pin It on Pinterest

Share This