Vatikán. Na druhé dnešní audienci přijal papež členy Univerzitního institutu Sophia. Tato akademická instituce byla zřízena před dvanácti lety Hnutím fokoláre a chystá se otevření její pobočky v Latinské Americe. Papež František poukázal na charakteristické body tohoto akademického a formačního projektu, totiž na inspiraci charizmatem jednoty a na ukazatele apoštolské konstituce Veritatis gaudium. Svoji reflexi rozvíjel papež okolo třech klíčových slov: moudrost, spojenectví a vycházení.

promuuvaVaše univerzita se nazývá Sophia, protože má za cíl sdílet a osvojovat si moudrost, aby prostupovala všechny vědy. V dnešní liturgii jsme slyšeli krásný popis moudrosti (Mdr 7,22-8,1), tam se inspirujte. Moudrost je Boží světlo, které osvěcuje člověka: jeho tajemství, otázky, bolesti a úděl. Pro nás křesťany je moudrostí ukřižovaný a vzkříšený Ježíš, který osvěcuje všechny lidi (srov. Jan 1,9): všechna náboženská vyznání, všechny kultury a všechny autentické projevy lidství. Jsme tedy voláni, jak o to usilujete, jít společně se všemi, nikoli proti všem. Občas se totiž vyskytuje určitá snaha neustále hledat někoho, proti komu jít. Naše poselství je však jiné, totiž s kým jít, abychom vytvořili pravou a harmonickou kulturu setkání, jíž se nám velice nedostává.“Papež František pak zdůraznil slovo spojenectví v souvislosti s Globálním výchovným paktem a summitem, svolaným na 14. května příštího roku.„Spojenectví je klíčem stvoření a dějin, jak nás učí Boží slovo: spojenectví mezi Bohem a lidmi, spojenectví mezi generacemi, mezi národy a kulturami, spojenectví mezi učiteli a rodiči ve školství, a také spojenectví mezi člověkem, živočichy a rostlinami. Všechno má vztah ke všemu, všechno je stvořeno, aby bylo živým obrazem Boha, který je trojjedinou láskou! Dnes je prioritou výchova k tomuto spojenectví ve všech jeho dimenzích, aby se otevřela cesta k budoucnosti a nové civilizaci, která by ve všeobecném bratrství zahrnula lidstvo a veškerenstvo. Toto povolání tento život v bratrství je dnes nezbytný a nelze se bez něj obejít.“Aby to bylo možné, je zapotřebí vycházení, pokračoval papež, který se tak zastavil u třetího  reflektovaného pojmu. „Jedině vyjitím ze sebe lze potkat konkrétní tváře bratří a sester s jejich zraněním, očekáváním, s jejich talenty. Musíme se proto naučit »vycházet mimo tábor«, jak praví list Židům (13,13), abychom se setkali s Boží tváří v tváři každého bratra a každé sestry,“ řekl papež František v závěru své promluvy ke členům Univerzitního  institutu z italského Loppiana.  

Převzato z: radiovaticana.cz

 

15. 11. 2019

0
0
0
s2sdefault

Dne 10. listopadu byla ukončena diecézní fáze procesu blahořečení Chiary Lubichové, zakladatelky Hnutí fokoláre.  Více než 500 osob zaplnilo katedrálu ve Frascati (Řím), kde se poslední část procesu odehrála.

Slavnosti se zúčastnil kardinál Tarcisio Bertone, prezidentka Hnutí fokoláre Maria Voce (Emmaus) a spoluprezident Jesús Morán, několik příbuzných Chiary Lubichové, dva představitelé pravoslavné církve, místostarosta Lazia, kněží, laici, řeholníci a řeholnice a mnoho přátel, kteří ve svém životě poznali Chiaru Lubichovou a charisma jednoty Hnutí fokoláre. Před oltářem byl umístěn stůl se 75 krabicemi sebrané dokumentace, která bude předána Svatému stolci, konkrétně Kongregaci pro blahořečení a svatořečení. Zde bude shromážděný materiál zkoumán a hodnocen.

dsc09764

Slavnostní ceremonii předsedal Mons. Raffaello Martinelli, biskup z Frascati, který dosavadní proces shromažďování svědectví a materiálu shrnul těmito slovy: „Svatý stolec a diecézní proces musí zdůraznit hrdinské ctnosti, nikoli jednoduše dobrotu daného člověka, nýbrž hrdinství. Na to jsem se v poskytnutých svědectvích dotazoval. Je třeba prokázat hrdinství, se kterým Chiara žila křesťanské, tak zvané teologální ctnosti (tj. víra, naděje, láska) a ctnosti kardinální (tj. moudrost, spravedlnost, mírnost, statečnost) a mnoho dalších ctností od nich odvozených.“

Biskupský delegát, Mons. Angelo Amati ve své zprávě sdělil, že bylo vyslechnuto 166 svědků, například v diecézích Řím, Albano a Fiesole (Itálie), Lausanne-Ženeva-Fribourg (Švýcarsko), Augusta – Ottmaring, Bamberg-Norimberg (Německo), Westminster (Anglie), Gand a Brusel (Belgie) a ve dvou dožádáních Bangkok (Thajsko) a Lublaň (Slovinsko).

Jak zdůraznil kardinál Amati, „zkoumání se týkalo života, ctností, charismatu a specifičnosti Chiařiny spirituality ve spojení s teologickými tématy, jakými jsou: jednota, Ježíš opuštěný a Ježíš uprostřed, dále založení Díla Mariina (Hnutí fokoláre) a mezikonfesních a mezináboženských kontaktů. Celkem bylo shromážděno 35.057 stránek ve 102 svazcích". Jedná se o různý materiál, jako například svědectví, dopisy, nepublikované dokumenty, spisy, deník atd. Následovalo vyjádření ochránce spravedlnosti, kněze Joselita Loteria, který spolu s notářkou advokátkou Patricií Sabatiniovou a biskupským delegátem tvoří diecézní soud ustanovený pro tuto kauzu. Biskup Martinelli následně přečetl dekret, kterým se diecézní fáze ukončuje.

32 csc 20191110 sigilli scatole2 600x400

Předáním sebraného materiálu Svatému stolci byl pověřen dr. Daniel Tamorini. Následovala přísaha všech pověřených, včetně členů soudu, postulátora, vice-postulátora a na závěr byl podepsán zápis posledního zasedání procesu. Slavnostně byly zapečetěny tři zbývající krabice dokumentů z celkového počtu 75, čítající 35.000 stránek dokumentů.

33 csc 20191110 saluto mariavoce 600x400

Maria Voce, prezidentka Hnutí fokoláre, ve svém příspěvku kromě jiného řekla: „Naší jedinou touhou je nyní nabídnout církvi prostřednictvím této obsáhlé dokumentace dar, kterým byla pro nás a pro mnoho lidí Chiara. Chiara přijala charisma, kterým jí Bůh hojně obdaroval, den po dni kráčela k plnosti křesťanského života a dokonalosti lásky. Jejím přáním bylo, aby touto cestou života z evangelia šli mnozí ve stále se obnovujícím odhodlání pomáhat těm, se kterými se setkáváme, klást Boha stále na první místo a růst ke svatosti společně. Její pohled a její srdce, jak se nyní prokazuje, bylo vedeno všeobjímající láskou, která zahrnuje každého bez rozdílu, v touze naplnit Ježíšovu závěť: Ut omnes unum sint – Aby všichni byli jedno. Je pro nás radostí, že se církev bude nyní věnovat studiu a zhodnocení života a ctností této boží služebnice, naší milované Chiary.“

Diecézní proces

Diecézní fáze procesu byla zahájena 7. prosince roku 2013 po uplynutí pěti let od Chiařiny smrti dne 14. března 2008. V Castel Gandolfu byla podepsána oficiální petice pro zahájení procesu. Nejprve byli vyslechnuti očití svědkové, Chiařiny současníci, kteří ji znali od prvních dob zakládání Hnutí fokoláre. Po konzultaci s biskupskou konferencí v Laziu obdržel Mons. Martinelli pozitivní odpověď. Ustanovil proto tříčlennou komisi, jejímiž členy byli odborníci z oblasti historie a archivnictví. Jejich úkolem bylo shromáždit veškerý nevydaný materiál, týkající se Chiary. Mons. Martinelli jmenoval také tři teology, kteří se zabývali publikovanými texty. Dne 29. června 2014 poskytl Svatý stolec nihil obstat oficiálnímu zahájení procesu. 27. ledna 2015 proběhl v katedrále ve Frascati zahajovací ceremoniál diecézní fáze procesu, která byla ukončena dne 10. listopadu 2019.

Zdroj: focolare.org     

11. 11. 2019

0
0
0
s2sdefault

Iniciativa Společně pro Evropu letos slaví 20 let od svého vzniku. Volně se do ní zapojuje asi 300 hnutí a křesťanských komunit z různých církví, z různých evropských zemí. Její program je vysvětlen již v samotném názvu: ve slově SPOLEČNĚ je obsažena kultura vzájemnosti, ve které se mohou jednotlivá společenství vzájemně poznávat, přijímat nebo se i usmiřovat, a tak dojít k hluboké vzájemné lásce a jednotě v různosti. PRO EVROPU, to je cíl, pro který tato iniciativa žije – každé společenství podle svého charismatu a národní identity se podílí na spoluvytváření sítě, která právě těmito hodnotami chce podpořit a být darem pro posílení jednoty v Evropě.

20191107 tfe

Oslavy 20. výročí iniciativy Společně pro Evropu se uskuteční od 7. do 9. listopadu 2019 v německém Ottmaringu, nedaleko Augsburgu, v ekumenickém centru Hnutí fokoláre. Propojí dějiny, různé církve i občanskou společnost v trojitou slavnost: důvodem jsou tři významné události:

  • 31. října 1999 došlo v Augsburgu k historickému podepsání Společného prohlášení o Doktríně ospravedlnění mezi katolickou církví a luteránskou světovou federací.
  • 31.října 1999 se uskutečnilo v Ottmaringu první setkání představitelů evangelických a katolických komunit a hnutí, které znamenalo začátek iniciativy Společně pro Evropu.
  • 9. listopadu 1989 došlo k pádu Berlínské zdi.

Tato výročí nás stále vedou k díkuvzdání a zároveň k pohledu vpřed. Bude to slibné a nové setkání zástupců hnutí z celé Evropy.

Důležitými kroky na cestě bylo loňské setkání iniciativy Společně pro Evropu v listopadu 2018 v Centru Mariapoli v Praze a „Den Evropy 2019“ připomínaný nejrůznějšími iniciativami po celé Evropě. Letošní setkání v Německu se hodlá stát novou laboratoří pro konkrétní projekty k prospěchu evropského kontinentu.

První část programu se bude konat v Ekumenickém centru v Ottmaringu a začne retrospektivním pohledem s výměnou zkušeností z dvacetileté společné cesty, ze které vyplynou nové perspektivy: „Rozpoznat semena dle jejich ovoce ". Bude se pracovat ve skupinách i společně, bude čas na modlitbu i reflexi k prohloubení hlavních směrů iniciativy, aby mohlo dojít k lepšímu pochopení jejího přínosu pro evropský kontinent.
Díky přítomnosti různých odborníků a v dialogu s nimi, se otevřou některé výzvy současného světa: strach, hranice, zdi.

V pátek 8. listopadu večer bude oficiální recepce na radnici se starostou města Augsburg. Zde bude pokračovat setkání i v sobotu 9. listopadu tímto programem:

  • 20. výročí Společné deklarace o Doktríně ospravedlnění s intervencí evangelického biskupa Christiana Krauseho: “Historie a její důsledky: jaký význam má dnes?”
  • Společně pro Evropu: plody Společné deklarace, zkušenosti s jednotou, perspektivy, vývoj v každé zemi
  • Na cestě ke Kristově Církvi: vize jediného Božího lidu
  • 30 let pádu Berlínské zdi a železné opony
  • Aktuální výzvy pro Evropu a pro jednotu: Senátor Pavel Fischer (Česká republika)
  • V kostele sv. Anny se bude konat Modlitba za Evropu v různých jazycích, a po té, na náměstí u kostela, bude díkůvzdání se svíčkami, modlitbami a krátkými svědectvími.

 

30. 10. 2019

0
0
0
s2sdefault

Zlatá Praha po­kra­čovala 20. října 2019 od 16 ho­din se­tká­ním, kte­ré se usku­teč­nilo formou společné prohlídky Arcibiskupského paláce v Praze na Hradčanech. 

V 16h se před vchodem do sluncem ozářeného paláce sešla téměř padesátka zájemců (včetně skupiny z Běloruska), kteří se chtěli dozvědět více o jeho historii i současnosti. Ujal se jich kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, ThDr. Jan Balík, Ph.D., jež nezůstal jen u čistě “turistického” popisu uměleckých památek a historických dat, ale uvedl nás také do historických kořenů a souvislostí “života” Arcibiskupského paláce jak v jeho dávné či nedávné minulosti, tak také v současnosti.

A protože do něj patří nejen bohatě zdobené reprezentační prostory i v dnešní době sloužící setkávání jeho návštěvníků a účastníků různých akcí, ale je také sídlem pražského arcibiskupa, byla možnost v doprovodu jeho současného správce, pana Šafránka, navštívit rovněž kapli, která je duchovním srdcem tohoto paláce a v níž se i v současnosti konají každodenní bohoslužby u nového průhledného skleněného oltáře vhodně a citlivě doplňujícího historický mobiliář.

Ti nejzvídavější z účastníků prohlídky nakonec ještě mohli navštívit nově obnovené prostory: sál kardinála Berana a zahradu s rybníčkem a altánkem. Domů se tak po téměř dvou hodinách rozjížděli obohaceni nejen o nové vědomosti a poznatky, ale také o opravdu velmi nevšední zážitek, za který patří oběma našim průvodcům velký dík.

20191020 161223

 

27. 10. 2019

0
0
0
s2sdefault

Beatifikační proces zakladatelky Hnutí fokoláre Chiary Lubichové vstupuje do druhého stupně. V neděli 10. listopadu 2019 bude v katedrále sv. Petra ve Frascati u Říma zakončena diecézní fáze procesu. Pokračovat bude ve Vatikánu, na Kongregaci pro svatořečení.

20191016 chiara

Slavnostní obřad začne v suburbikální katedrále ve Frascati v neděli 10. listopadu v 16.30 h. Poslednímu zasedání diecézního zkoumání bude předsedat místní biskup Raffaello Martinelli. Veškerá dokumentace obsahující výsledky pětiletého šetření o životě, ctnostech, pověsti svatosti a znameních Chiary Lubichové bude poté zapečetěna, odeslána do Vatikánu a přejde do kompetence Kongregace pro svatořečení.

Diecézní fáze beatifikačního procesu začala 7. prosince 2013, pět let po smrti Chiary Lubichové, na základě oficiální žádosti Hnutí fokoláre předložené biskupovi diecéze Frascati, do jehož jurisdikce spadá Mezinárodní centrum tohoto hnutí v Rocca di Papa. Biskup Martinelli proces slavnostně zahájil 27. ledna 2015. Papež František zaslal k této příležitosti poselství, ve kterém připomínal zářný příklad života zakladatelky Hnutí fokoláre pro její duchovní dědice. Povzbuzoval také k tomu, aby se Boží lid seznámil s životem a dílem této ženy, která přijala Pánovo pozvání a otevřela pro církev nové světlo na cestě směřující k jednotě.

Převzato z cittanuova.it

 

16. 10. 2019

0
0
0
s2sdefault

Pro překonání krize práce slouží nová ekonomie, k níž je zapotřebí, abychom poskytli hlas a prostor mladým, kteří více než kdokoli jiný chápou to nové, co je třeba vytvořit. Právě to bude jedním z cílů události zvané „The Economy of Francesco” (Františkova ekonomie), která se bude konat v Assisi v roce 2020.

20190914 eof2020 logo

V květnu 2019 se počet nezaměstnaných v Evropě snížil. Podle Eurostatu poklesl v 19 zemích eurozóny na 7,5% a ve 28 zemích EU na 6,3%. Tento celkový údaj však kontrastuje s vysokým podílem nezaměstnanosti mladých; navzdory zlepšeným ukazatelům je třeba přijmout účinnější politiku. Hovořili jsme o tom s Luiginem Brunim, ekonomem z univerzity Lumsa v Římě a vědeckým ředitelem organizačního výboru události „The Economy of Francesco”, jejíž uskutečnění si přeje Svatý otec a zve na ni mladé ekonomy a podnikatele z celého světa. Bude se konat v Assisi od 26. do 28. března 2020.

Co lze podle vás od této události očekávat?
Věřím, že zde bude převládat myšlení a praxe mladých, kteří vyjádří svůj názor na svět, protože už ho mění na frontách ekologie, ekonomiky, rozvoje a chudoby. Nebude to žádný kongres, ale proces, jenž se pomalu rozběhne a který na místech a ve stopách sv. Františka umožní přemýšlet a klást otázky o tom, co dnes znamená budovat novou ekonomii, anebo kdo jsou dnešní lidé na okraji. Bude to především chvíle, kdy mladí uzavřou spolu s papežem Františkem slavnostní pakt a ujistí ho o svém nasazení pro změnu ekonomie. To bude srdcem události.
Ostatně právě mladí o tom mají jasné představy…
Mladí dělají zajímavé věci. Jako první reagují na změny, protože nejvíce chápou to nové. Ve světě existuje mnoho hodnotných zkušeností v oblasti podnikání a start-upů; mladí mají představu o ekonomii, ale dospělí – kteří mají moc a univerzitní katedry – jim neumí naslouchat a dát jim prostor, protože uvažují s dvacetiletým zpožděním, i když mladí mají mnoho co říci. V Assisi to budou oni, kdo bude hovořit a dospělí budou k dispozici, aby naslouchali a pomáhali.

Co v dnešních ekonomických receptech na řešení krize práce nefunguje?
Údaje Eurostatu, statistického úřadu Evropské unie, je třeba číst pozorně; skutečnost, že se v Evropě snížila nezaměstnanost, neznamená, že se zvýšila zaměstnanost. Například v Itálii je mnoho lidí, kteří práci už nehledají. Kromě toho se pracuje méně, protože mnoho smluv počítá s menším počtem hodin, aby se zaměstnalo více lidí. Stroje dnes vykonávají práci, kterou ještě před deseti lety dělali lidé. Roboti jsou našimi spojenci, ale musíme vynalézat nové práce, protože ty tradiční už nestačí dostatečně absorbovat pracovní sílu. Nové přístroje rovněž vedou k přirozené selekci pracovníků, protože se dává přednost těm schopnějším a je stále méně lidí, kteří dokáží čelit konkurenci strojů. Znamená to, že pracuje méně lidí, lépe připravených, a to vytváří nerovnosti. Je tedy třeba uzavřít „sociální pakt“, aby všichni měli přístup k placeným pracím, což vyžaduje vytváření nových forem práce.

Je tedy zapotřebí nového přístupu?
Během několika let jsme prožili epochální změnu, která proběhla mimořádnou rychlostí, ale myšlenkové kategorie a způsoby práce se mění mnohem pomaleji a tento kontrast způsobuje krizi. Musíme tedy mnohem více pracovat na rovině kulturní, vědecké a výzkumné, protože – jak řekl papež František – dnešní svět trpí nedostatkem myšlení, které by odpovídalo této době.

Claudia Di Lorenzi

 Převzato z www.focolare.org

26. 9. 2019

0
0
0
s2sdefault